1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Alo Fatih iş başında, işler kaldığı yerden devam ediyor
Alo Fatih iş başında, işler kaldığı yerden devam ediyor

Alo Fatih iş başında, işler kaldığı yerden devam ediyor

Bilal Erdoğan'ın vakfına bağış tapesinde ismi geçen Fatih Saraç ve iş adamı Ali Kibar, lüks bir otelde buluştu.

A+A-

Başbakan’ın Habertürk’e yerleştirdiği Fatih Saraç ile Bilal Erdoğan arasında geçen konuşma tapesinde, işadamı Ali Kibar’ın TÜRGEV’e 1 milyon dolar bağış yapmak istemesi yer almıştı…


Saraç ile Kibar dün bir otelde bir araya geldi. Kibar, G.Koreli misafirleriyle görüşmesine ara verip Saraç’la konuştu. Saraç, getirdiği dosyayı, Kibar’a verdi. İkili 15 dakika sonra ayrıldı.

ALO FATİH İŞ BAŞINDA
Sözcü'nün haberine göre, Fatih Saraç ile TÜRGEV’e 1 milyon dolar bağış yapan işadamı Ali Kibar buluştu. Saraç dosyayı verdi, Kibar’ın yüzü asıldı…

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın mü­da­ha­le­le­rin­den ötü­rü ka­mu­oyun­da ‘A­lo Fa­ti­h’ ola­rak ta­nı­nan Ci­ner Med­ya Gru­bu yö­ne­ti­ci­le­rin­den Fa­tih Sa­raç, bu kez işba­şın­da ya­ka­lan­dı.
 
Tür­ki­ye Fa­tih Sa­raç ile işa­da­mı Ali Ki­bar ara­sın­da­ki bağ­lan­tı­dan, Ha­ram­za­de­ler ad­lı kul­la­nı­cı­nın du­yur­du­ğu ses kay­dı ile ha­ber­dar ol­du. Hü­kü­me­tin ka­pat­ma­ya ça­lış­tı­ğı 100 mil­yar do­lar­lık bü­yük yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da ya­pı­lan tek­nik ta­ki­be ta­kı­lan te­le­fon gö­rüş­me­sin­de Bi­lal Er­do­ğa­n’­ı ara­yan Sa­raç, Ali Ki­bar ad­lı bir işa­da­mı­nın TÜR­GE­V’­e pa­ra gön­de­re­ce­ği­ni be­lir­te­rek vak­fın he­sap nu­ma­ra­sı­nı is­ti­yor­du. “Bu ze­kat mı, öbür tür­lü mü­” di­ye so­ran Er­do­ğa­n’­a ze­kat ol­ma­dı­ğı kar­şı­lı­ğı­nı ve­ren Sa­raç, ikin­ci gö­rüş­me­de ise Ki­ba­r’­ın TÜR­GE­V’­e 1 mil­yon do­lar ya­tır­dı­ğı­nı be­lirtip ek­li­yor­du: “(Pa­ra) bu­gün ge­li­yor…”

ESEFLE KINAMIŞTI
Ses kay­dı­nın ya­yın­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan işa­da­mı Ali Ki­bar, sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri kap­sa­mın­da bir­çok si­vil top­lum ku­ru­lu­şu ve vak­fa, ku­ru­lu­şun­dan iti­ba­ren hiç­bir men­fa­at gö­zet­mek­si­zin kat­kı­lar yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Böy­le­si­ne iyi ni­yet­le ya­pı­lan fark­lı alan­lar­da­ki des­tek­le­rin ve kat­kı­la­rın kö­tü amaç­lı al­gı­la­rın ya­ra­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik kul­la­nıl­ma­sı­nı esef­le kı­nı­yo­- ru­m” de­miş­ti.

Fa­tih Sa­raç ön­ce­ki gün sa­at 16.00’da İs­tan­bul Con­rad Ote­l’­de işa­da­mı Ali Ki­bar ile gö­rüş­tü. Ki­bar bir Gü­ney Ko­re­li mi­sa­fi­ri­ni ağır­lı­yor­du. Kibar ile Sa­raç bir başka masaya geçti. İkili 15 da­ki­ka ka­dar gö­rüş­tü. Sa­raç ko­nuş­tu, Ki­bar din­le­di. Son­ra Ki­bar yü­zü asık olarak dos­ya­yı al­dı. Sa­raç, otel­den ay­rıl­dı. Ki­bar ise ko­nu­ğunun yanına döndü.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.