Eğitim dini vakıfların kuşatması altında!

Eğitim dini vakıfların kuşatması altında!

Milli Eğitim'de 6 bin öğretmen, şube müdürlüğü mülakatına girecek İsmi TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın listesinde bulunmayanlar elenecek.

Tüm okul­la­rı ‘i­mam ha­tip­leş­tir­me­’ prog­ra­mı yü­rü­ten Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, şim­di de “kad­ro ku­şat­ma­sı­” al­tın­da.

 

TBMM’ye sevk edi­len ya­sa ta­sa­rı­sıy­la ba­kan­lık bü­rok­rat­la­rı, yak­la­şık 100 bin okul mü­dü­rü, yar­dım­cı­sı ve baş­yar­dım­cı­sı­nın gö­rev­le­ri­ne son ve­ri­lip ye­ni bir kad­ro­laş­ma yo­lu­na gi­dil­di. Şim­di de, bin 700 şu­be mü­dü­rü­nün alın­ma­sı için 15 gün sü­re­cek mü­la­kat start alı­yor. 6 bin ki­şi­nin ka­tı­la­ca­ğı mü­la­kat­ta, ara­la­rın­da Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın yö­ne­ti­ci­li­ği­ni yap­tı­ğı TÜR­GE­V’­in de bu­lun­du­ğu 5 ku­ru­lu­şun ver­di­ği öne sü­rü­len lis­te­ler­de­ki isim­le­rin se­çi­le­ce­ği id­di­a edi­li­yor.

Yine kamera yok

Mü­la­ka­ta alı­na­cak şu­be mü­dü­rü aday­la­rı için 10 ay­rı ko­mis­yon ku­rul­du. Her ko­mis­yo­nun ba­şın­da grup baş­ka­nı ya­ni es­ki adıy­la dai­re baş­ka­nı ve bir ba­kan­lık mü­şa­vi­ri yer ala­cak.

Mü­la­ka­ta çağ­rı­lan 6 bin ki­şi ara­sın­dan se­çi­le­cek bin 700 ki­şi­nin bü­yük öl­çü­de bel­li ol­du­ğu­nu öne sü­ren ba­zı ba­kan­lık yet­ki­li­le­ri, “TÜR­GEV, En­sar Vak­fı, İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti, İmam Ha­tip Li­se­le­ri Me­zun­la­rı ve Men­sup­la­rı Der­ne­ği, Eği­tim-Bir-Se­n’­in lis­te­le­rin­de yer alan­lar şu­be mü­dü­rü ya­pı­la­cak. Mü­fet­tiş alı­mın­da mü­la­kat­ta ka­me­ra ko­nul­ma­dı­ğı için sı­nav ip­tal edi­lip ye­ni­len­miş­ti. Bu kez de ka­me­ra yok. Ka­zan­ma­nın yo­lu 5 ku­ru­lu­şun lis­te­sin­de yer al­ma­k” de­di.

Ka­pı dı­şı edi­le­cek­ler

“Mil­li Eği­tim Te­mel Ka­nu­nu ile Ba­zı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ler­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı­” mev­cut okul yö­ne­ti­ci­le­ri­ni de ya­kın­dan il­gi­len­di­ri­yor. “Kad­ro­laş­ma­” amaç­lı dü­zen­le­me­de, yi­ne 5 ku­ru­lu­şun bü­yük rol oy­na­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten bir yet­ki­li, dü­zen­le­me­nin ar­ka­sın­da ya­tan­la­rı şöy­le sı­ra­la­dı:
Ba­kan­lık Reh­ber­lik ve De­ne­tim Baş­kan­lı­ğı­’n­da gö­rev­li de­
net­çi ve baş­de­net­çi­ler, il eği­tim de­net­me­ni ola­cak ve An­ka­ra dı­şı­na gön­de­ri­le­cek­le­ri için emek­li­li­ğe zor­la­na­cak­lar.

Ye­ni ge­ti­ri­len dü­zen­le­mey­le dai­re baş­ka­nı, il mil­li eği­tim mü­dür ve şu­be mü­dür­le­ri ‘e­ği­tim uz­ma­nı­’ ola­rak gö­rev­len­di­ri­le­cek, bu uz­man­lar mer­kez ve taş­ra­da is­tih­dam edi­le­cek. Ba­zı­la­rı okul­la­ra öğ­ret­men ola­rak gö­rev­len­di­ri­le­cek, ma­aş­la­rı da don­du­ru­la­cak.

Ha­len il mil­li eği­tim mü­dü­rü olan­lar da eği­tim uz­ma­nı ola­rak ata­na­cak. Bu amaç­la 600 ye­ni eği­tim uz­ma­nı kad­ro­su oluş­tu­ru­la­cak. Müs­te­şar dı­şın­da­ki ge­nel mü­dür ve müs­te­şar yar­dım­cı­la­rı da ba­kan­lık mü­şa­vi­ri ola­rak ata­na­cak.

Ha­len okul mü­dü­rü, mü­dür yar­dım­cı­sı, baş­yar­dım­cı­sı olan­lar­dan, gö­rev­de 4 yı­lı­nı dol­du­ran­la­rın gö­rev­le­ri, bu öğ­re­tim yı­lı so­nun­da baş­ka bir iş­le­me ge­rek kal­ma­dan so­na ere­cek.

Okul mü­dü­rü, yar­dım­cı­sı, baş­yar­dım­cı­sı olan ve sa­yı­la­rı 100 bi­ni ge­çen yö­ne­ti­ci­le­rin gö­re­vi­ne son ve­ri­le­cek. Bun­la­rın ye­ri­ne, 5 ku­ru­lu­şun be­lir­le­di­ği ye­ni isim­ler ata­na­cak.

AK­P’­nin kal­dır­dı­ğı Yük­se­köğ­re­tim ve Yurt­dı­şı Eği­tim Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ye­ni­den ku­ru­la­cak. Ölç­me De­ğer­len­dir­me ve Sı­nav Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, İn­şa­at ve Em­lak, Bil­gi İş­lem Da­ire­si baş­kan­lık­la­rı oluş­tu­ru­la­cak.

Grup baş­kan­lı­ğı kal­dı­rıp ye­ri­ne 120 adet dai­re baş­ka­nı kad­ro­su ve­ri­le­cek.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.