1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Faiz kararı konuta da yansıdı
Faiz kararı konuta da yansıdı

Faiz kararı konuta da yansıdı

10 yıl vadeli 100 bin Lira kredi kullanan bir kişi, bu kararın ardından 9 bin Lira daha fazla para ödeyecek…

A+A-

 Mer­kez Ban­ka­sı­'nın politika faizini bir ge­ce­de 5,5 pu­an ar­tır­ma­sı ko­nut kre­di­si fa­iz­le­ri­ne de yan­sı­dı. En dü­şük ko­nut kredisi fai­zi pi­ya­sa açıl­ma­dan ön­ce 1,08 ola­rak kay­de­di­lir­ken, iler­le­yen sa­at­ler­de oran 0,02 pu­an ar­tış­la 1,10 se­vi­ye­le­ri­ne gel­di. Bu da 60 ay va­de­de 100 bin li­ra­lık ko­nut kre­di­si­nin ma­li­ye­ti­ni 1 ge­ce­de 738 li­ra yük­selt­ti. 


4 bin Liralık artış 

Bir gün ön­ce 60 ay va­de­de 100 bin li­ra kre­di kul­la­nan tü­ke­ti­ci ay­lık 2 bin 273 li­ra kre­di öder­ken, ye­ni çe­ki­len kre­di­de ay­lık öde­me tu­ta­rı 2 bin 286 li­ra­ya çık­tı. Uz­man­lar fa­iz yük­se­li­şi­nin ko­nut kre­di­le­ri­ne yan­sı­ma­sı­nın ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu­nu ak­ta­ra­rak, an­cak cid­di bir ar­tış ön­gör­me­dik­le­ri­ni, fa­iz­le­rin en faz­la yüz­de 1,20 se­vi­ye­le­ri­ne çı­ka­bi­le­ce­ği­ni ak­tar­dı­lar. 

Her artış cep yakıyor 

Ban­ka­cı­la­rın en faz­la çı­kar de­di­ği se­vi­ye olan 1,20 fa­iz ora­nı baz alı­na­rak öde­nen ay­lık ra­kam ve top­lam öde­me tu­ta­rı he­sap­lan­dı­ğın­da da or­ta­ya cid­di bir fark çı­kı­yor. 60 ay va­de­de çe­ki­len 100 bin li­ra­lık kre­di­nin ge­ri öde­me­si bir an­da 136 bin 396 li­ra­dan 4 bin 461 li­ra ar­tış­la 140 bin 857 li­ra­ya yük­se­li­yor. Fa­iz ora­nı­nın 1,40 se­vi­ye­si­ne çık­tı­ğı var­sa­yıl­dı­ğın­da ise va­de so­nun­da 100 bin li­ra­lık kre­di­nin ge­ri öde­me tu­ta­rı­nın 148 bin 471 li­ra­ya ka­dar çık­tı­ğı göz­le­ni­yor. 

Yeniden yapılandırabilirler 

De­niz­bank Mort­ga­ge ve Ta­şıt Fi­nans­ma­nı Bö­lüm Mü­dü­rü Ha­kan Va­rol ko­nut kre­di­le­rin­de fa­iz­le­rin yüz­de 1.25'le­ri zor­la­ya­bi­le- ­ce­ği­ni an­cak da­ha yu­ka­rı se­vi­ye­le­ri şu an için ön­gör­me­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­de ma­li­yet­le­rin art­ma­sı so­nu­cun­da kre­di fa­iz­le­rin­de­ki ar­tı­şın nor­mal ol­du­ğu­nu be­lir­ten Va­rol, “Bu dö­nem­de ban­ka­lar kre­di ver­me­ye de­vam ede­cek. Kre­diy­le ev al­mak is­te­yen ki­şi­ler de araş­tır­ma­sı­nı iyi ya­pa­cak. İs­te­di­ği evi bu­lan ki­şi­ler ise kre­diy­le ev al­ma­ya de­vam ede­cek. İle­ri­de fa­iz­le­rin düş­me­si du­ru­mun­da kre­di­nin ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı da kre­di çe­ken­ler için önem­li bir avan­ta­j” de­di. 

Senetli satış oranı artacak 

Du­man­ka­ya İn­şa­at Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Uğur Du­man­ka­ya fa­iz ar­tı­şı­nın kı­sa va­de­de kre­di ma­li­yet­le­ri­ni yük­selt­se de Türk Li­ra­sı­'nın eu­ro ve do­lar kar­şı­sın­da­ki de­ğe­ri­ni ar­tır­ma­sı se­be­biy­le se­vin­di­ri­ci ve ye­rin­de bir ka­rar ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bu son ka­ra­rın ko­nut kre­di fa­iz­le­ri­ni da­ha şim­di­den yu­ka­rı çek­ti­ği­ne dik­kat çe­ken Du­man­ka­ya, “An­cak biz bu nok­ta­da umut­suz de­ği­liz. Sa­tı­şa yö­ne­lik he­def­le­ri­miz de­ğiş­me­di, stra­te­ji­le­ri­miz­de ba­zı de­ği­şik­lik­ler yap­tık. Sek­tör­de bun­dan son­ra kam­pan­ya­lar ar­ta­cak ve se­net­li sa­tış oran­la­rı ye­ni­den yük­se­le­cek. Ko­nut ih­ti­ya­cı olan ki­şi­ler ko­nut al­mak­tan vaz­geç­me­ye­cek. Dö­viz­den çı­kan pa­ra­nın da ad­re­si gay­ri­men­kul gi­bi gö­rü­nü­yo­r” de­di. Via­port Ve­ne­zi­a Sa­tış ve Pa­zar­la­ma Di­rek­tö­rü Cenk Ha­yır­lı­oğ­lu da ko­nut kre­di­le­rin­de ya­şa­nan ar­tış­la fir­ma­la­rın ye­ni kam­pan­ya­lar dü­zen­le­ye­ce­ği­ni ak­tar­dı. 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.