Faiz kararı konuta da yansıdı

Faiz kararı konuta da yansıdı

10 yıl vadeli 100 bin Lira kredi kullanan bir kişi, bu kararın ardından 9 bin Lira daha fazla para ödeyecek…

 Mer­kez Ban­ka­sı­'nın politika faizini bir ge­ce­de 5,5 pu­an ar­tır­ma­sı ko­nut kre­di­si fa­iz­le­ri­ne de yan­sı­dı. En dü­şük ko­nut kredisi fai­zi pi­ya­sa açıl­ma­dan ön­ce 1,08 ola­rak kay­de­di­lir­ken, iler­le­yen sa­at­ler­de oran 0,02 pu­an ar­tış­la 1,10 se­vi­ye­le­ri­ne gel­di. Bu da 60 ay va­de­de 100 bin li­ra­lık ko­nut kre­di­si­nin ma­li­ye­ti­ni 1 ge­ce­de 738 li­ra yük­selt­ti. 


4 bin Liralık artış 

Bir gün ön­ce 60 ay va­de­de 100 bin li­ra kre­di kul­la­nan tü­ke­ti­ci ay­lık 2 bin 273 li­ra kre­di öder­ken, ye­ni çe­ki­len kre­di­de ay­lık öde­me tu­ta­rı 2 bin 286 li­ra­ya çık­tı. Uz­man­lar fa­iz yük­se­li­şi­nin ko­nut kre­di­le­ri­ne yan­sı­ma­sı­nın ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu­nu ak­ta­ra­rak, an­cak cid­di bir ar­tış ön­gör­me­dik­le­ri­ni, fa­iz­le­rin en faz­la yüz­de 1,20 se­vi­ye­le­ri­ne çı­ka­bi­le­ce­ği­ni ak­tar­dı­lar. 

Her artış cep yakıyor 

Ban­ka­cı­la­rın en faz­la çı­kar de­di­ği se­vi­ye olan 1,20 fa­iz ora­nı baz alı­na­rak öde­nen ay­lık ra­kam ve top­lam öde­me tu­ta­rı he­sap­lan­dı­ğın­da da or­ta­ya cid­di bir fark çı­kı­yor. 60 ay va­de­de çe­ki­len 100 bin li­ra­lık kre­di­nin ge­ri öde­me­si bir an­da 136 bin 396 li­ra­dan 4 bin 461 li­ra ar­tış­la 140 bin 857 li­ra­ya yük­se­li­yor. Fa­iz ora­nı­nın 1,40 se­vi­ye­si­ne çık­tı­ğı var­sa­yıl­dı­ğın­da ise va­de so­nun­da 100 bin li­ra­lık kre­di­nin ge­ri öde­me tu­ta­rı­nın 148 bin 471 li­ra­ya ka­dar çık­tı­ğı göz­le­ni­yor. 

Yeniden yapılandırabilirler 

De­niz­bank Mort­ga­ge ve Ta­şıt Fi­nans­ma­nı Bö­lüm Mü­dü­rü Ha­kan Va­rol ko­nut kre­di­le­rin­de fa­iz­le­rin yüz­de 1.25'le­ri zor­la­ya­bi­le- ­ce­ği­ni an­cak da­ha yu­ka­rı se­vi­ye­le­ri şu an için ön­gör­me­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­de ma­li­yet­le­rin art­ma­sı so­nu­cun­da kre­di fa­iz­le­rin­de­ki ar­tı­şın nor­mal ol­du­ğu­nu be­lir­ten Va­rol, “Bu dö­nem­de ban­ka­lar kre­di ver­me­ye de­vam ede­cek. Kre­diy­le ev al­mak is­te­yen ki­şi­ler de araş­tır­ma­sı­nı iyi ya­pa­cak. İs­te­di­ği evi bu­lan ki­şi­ler ise kre­diy­le ev al­ma­ya de­vam ede­cek. İle­ri­de fa­iz­le­rin düş­me­si du­ru­mun­da kre­di­nin ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı da kre­di çe­ken­ler için önem­li bir avan­ta­j” de­di. 

Senetli satış oranı artacak 

Du­man­ka­ya İn­şa­at Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Uğur Du­man­ka­ya fa­iz ar­tı­şı­nın kı­sa va­de­de kre­di ma­li­yet­le­ri­ni yük­selt­se de Türk Li­ra­sı­'nın eu­ro ve do­lar kar­şı­sın­da­ki de­ğe­ri­ni ar­tır­ma­sı se­be­biy­le se­vin­di­ri­ci ve ye­rin­de bir ka­rar ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bu son ka­ra­rın ko­nut kre­di fa­iz­le­ri­ni da­ha şim­di­den yu­ka­rı çek­ti­ği­ne dik­kat çe­ken Du­man­ka­ya, “An­cak biz bu nok­ta­da umut­suz de­ği­liz. Sa­tı­şa yö­ne­lik he­def­le­ri­miz de­ğiş­me­di, stra­te­ji­le­ri­miz­de ba­zı de­ği­şik­lik­ler yap­tık. Sek­tör­de bun­dan son­ra kam­pan­ya­lar ar­ta­cak ve se­net­li sa­tış oran­la­rı ye­ni­den yük­se­le­cek. Ko­nut ih­ti­ya­cı olan ki­şi­ler ko­nut al­mak­tan vaz­geç­me­ye­cek. Dö­viz­den çı­kan pa­ra­nın da ad­re­si gay­ri­men­kul gi­bi gö­rü­nü­yo­r” de­di. Via­port Ve­ne­zi­a Sa­tış ve Pa­zar­la­ma Di­rek­tö­rü Cenk Ha­yır­lı­oğ­lu da ko­nut kre­di­le­rin­de ya­şa­nan ar­tış­la fir­ma­la­rın ye­ni kam­pan­ya­lar dü­zen­le­ye­ce­ği­ni ak­tar­dı. 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.