Jandarma ve Polis ile çatışacak

Jandarma ve Polis ile çatışacak

MİT düzenlemesine 'muhaberat devleti' uyarısı geldi. CHP'li Ali Serindağ, düzenleme ile emniyet ve jandarmanın operasyonel yetkilerinin MİT'e devredildiğine işaret etti. Serindağ, 'Kurumlar arası çatışma kaçınılmaz ve bundan devlet de vatandaş da zarar gö

Mec­lis İçiş­le­ri Ko­mis­yo­nu üye­si, CHP Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Ali Se­rin­dağ, dü­zen­le­me­nin Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı­lık­lar içer­di­ği­ni be­lir­te­rek, “HSYK dü­zen­le­me­si de, Ana­ya­sa’­ya ay­kı­rı­lık içe­ri­yor­du, bi­li­yor­lar­dı. Sa­de­ce is­te­dik­le­ri de­ği­şik­le­ri, gö­rev­den al­ma­la­rı ya­pa­bil­mek için bu dü­zen­le­me­yi ge­tir­di­ler. MİT dü­zen­le­me­si de böy­le, Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı ol­du­ğu­nu bi­li­yor­la­r” de­di.


Dü­zen­le­me ile Mİ­T’­in ope­ras­yo­nel bi­rim ha­li­ne ge­ti­ril­di­ği­ni an­la­tan Se­rin­dağ, “Dün­ya­da­ki is­tih­ba­rat ör­güt­le­ri, is­tih­ba­rat top­lar, ana­li­zi­ni ya­par ve ope­ras­yo­nel bi­rim­le­re ak­ta­rır. Hem is­tih­ba­rat top­la­yıp hem ope­ras­yon yap­maz. Hem is­tih­ba­rat top­lar hem ope­ras­yon ya­par­sa kon­trol edi­le­mez du­ru­ma ge­lir, de­mok­ra­si­ler­de de bu ol­maz. MİT de bu­gü­ne ka­dar böy­le ya­pı­yor­du. An­cak bu dü­zen­le­me ile MİT ope­ras­yo­nel bi­ri­min ken­di­si ha­li­ne ge­ti­ri­li­yor. AKP bu dü­zen­le­me ile Mİ­T’­i hem iç hem dış is­tih­ba­rat­ta ope­ras­yo­nel bi­rim ola­rak kul­lan­mak­ta ıs­rar edi­yor. MİT ar­tık içer­de ope­ras­yon ya­pa­bi­le­ce­k” de­di.

REH­BE­R­DE­Kİ NU­MA­RA SUÇ

Hü­kü­me­tin, ken­di­si­ne eleş­ti­ri ge­ti­ren ya da pro­tes­to ni­te­li­ğin­de­ki her tür­lü top­lan­tı ve gös­te­ri­yi ‘te­rö­r’ kap­sa­mı­na sok­tu­ğu­na işa­ret eden Se­rin­dağ, “Mev­zu­at­ta­ki muğ­lak ifa­de­le­re da­ya­na­rak,  Mİ­T’­e her tür­lü gö­rev ve­ri­le­cek. Ka­nu­nun tüm mad­de­le­ri in­ce­len­di­ğin­de mu­ha­be­rat dev­le­ti­nin ayak ses­le­ri gö­rül­mek­te­dir. Tüm ki­şi, ku­rum, ban­ka­lar­dan ak­lı­nı­za ne ge­lir­se bü­tün ku­rum­lar­dan her tür­lü bil­gi, bel­ge, ve­ri­yi is­te­me yet­ki­si ve­ri­li­yor. Bu, zo­run­lu ha­le ge­ti­ri­li­yor. Bil­gi ve bel­ge­yi ver­me­me gi­bi se­çe­nek bu­lun­mu­yor. Bil­gi ve bel­ge­yi ver­me­mek suç ha­li­ne ge­ti­ri­li­yor. Ba­sın öz­gür­lü­ğü or­ta­dan kal­dı­rı­lı­yor. Ha­ber yap­mak ya da bel­ge­yi ver­me­mek suç ha­li­ne ge­le­cek. Bu­nun­la da kal­mı­yor, ör­ne­ğin te­le­fon reh­be­ri­niz­de Mİ­T’­te ça­lı­şan bir ki­şi­nin nu­ma­ra­sı var, ar­ka­da­şı­nız ola­bi­lir, gö­re­vi­niz ge­re­ği ola­bi­lir. MİT men­su­bu ile il­gi­li bil­gi ver­mek kap­sa­mı­na gi­re­cek, bu da suç ola­cak. Bu­na mu­ha­be­rat dev­le­ti den­me­ye­cek­se ne­ye mu­ha­be­rat dev­le­ti de­ni­le­ce­k” de­di.

TIR’ların durdurulması mevzuat eksikliği

Mİ­T’­e ait TIR’­la­rın dur­du­rul­ma­sı­nın dü­zen­le­me­ye ge­rek­çe ola­rak gös­te­ril­me­si­ne de de­ği­nen Se­rin­dağ, “Hü­kü­met ka­na­dı 2 bin TIR gön­der­dik di­yor. Ya­ka­la­nan 2 ta­ne. Bu TIR’­la­rın ne gö­tür­dü­ğü­nü bil­mi­yo­ruz. TIR’la­rın dur­du­rul­ma­sı­nın ile­ri sü­rül­dü­ğü gi­bi mev­zu­at­la il­gi­si yok. Mev­zu­at­ta­ki ek­sik­le il­gi­si var da bu dü­zen­le­me ge­ti­ri­li­yor de­ğil. TIR’­la­rın dur­du­rul­ma­sı ta­ma­men yö­ne­tim be­ce­rik­siz­li­ğin­den kay­nak­la­nı­yor. Çün­kü ku­rum­lar ara­sı iş­bir­li­ği yok. Bu iş­bir­li­ği­ni hü­kü­met sağ­lar.

An­cak hü­kü­met, ken­di­si­ne ya­kın ku­rum ve ki­şi­le­re gö­re dü­zen­le­me ge­ti­ri­yor. Şim­di hü­kü­me­tin Em­ni­ye­t’­e ba­kı­şı de­ğiş­ti. Em­ni­ye­t’­e gü­ven­mi­yor. AKP dev­le­ti yö­net­me­ye de­ğil, dev­le­ti ele ge­çir­me­ye ça­lı­şı­yor. Bu ne­den­le Mİ­T’­i ken­di­si­ne bağ­lı iç is­tih­ba­rat bi­ri­mi ha­li­ne ge­tir­mek is­ti­yo­r” de­di.

OPERASYONEL YETKi DEVREDiLiYOR

Dü­zen­le­me ile em­ni­yet ve jan­dar­ma­nın ope­ras­yo­nel yet­ki­le­ri­nin bir bö­lü­mü­nün Mİ­T’­e dev­re­dil­di­ği­ne işa­ret eden Se­rin­dağ, “Mİ­T’­in hem is­tih­ba­rat hem ope­ras­yo­nel gö­re­vi ken­di­sin­de top­la­ma­sı, ku­rum­lar ara­sı ça­tış­ma­la­ra ne­den ola­cak­tır. Ya­ni Em­ni­yet ve Jan­dar­ma ile MİT ara­sın­da ça­tış­ma ka­çı­nıl­maz ola­cak­tır. Bu ça­tış­ma­dan dev­let de va­tan­daş da za­rar gö­re­cek­tir. Ça­tış­ma, ku­rum­la­rı iti­bar­sız­laş­tı­rır, iş­lev­siz­leş­ti­rir. De­mo­ra­li­zas­yon olur, mo­ti­vas­yon aza­lır. Mİ­T’­in ba­şın­da­ki za­ta bak­tı­ğı­mız­da Su­ri­ye ile sa­vaş için  ‘ge­rek­ti­ğin­de­’ alt­ya­pı oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen bir müs­te­şar var. Ça­tış­ma­nın ne­re­ye va­ra­ca­ğı­nı kes­ti­re­mez­si­ni­z” de­di.

Kurum aklanmaya çalışılıyor

Se­rin­dağ, dü­zen­le­me­nin PKK ile gö­rüş­me­le­re iliş­kin Mİ­T’­i ya­sal gü­ven­ce al­tı­na alan mad­de­ler içer­di­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, “Bu gö­rüş­me­ler ve iş­lem­ler mev­zu­ata ay­kı­rı. Os­lo­’da, İm­ra­lı­’da, PKK ile ya­pı­lan gö­rüş­me­ler MİT üze­rin­den ger­çek­leş­ti­ril­di. Ata­lay da bu­nu di­le ge­tir­di. Bu iş ve iş­lem­ler, MİT dü­zen­le­me­si ile ak­lan­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. MİT ile il­gi­li ileri­de do­ğa­bi­le­cek sı­kın­tı­la­ra ya­sal da­ya­nak oluş­tu­ru­lu­yo­r” de­di.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.