'Köşk'e aday olmak isterim...'

'Köşk'e aday olmak isterim...'

Seçim mücadelesini anlatan Mansur Yavaş, Köşk'e yönelik sorulara da yanıt verdi.

Ankara’da seçimi şaibeli şekilde kaybeden Mansur Yavaş “O gece 4 saatte ne oldu anlayamadım” dedi ve ekledi:

 

“SE­Çİ­Mİ ka­za­nı­yor­duk, bir­den ge­ri­ye düş­tük. Mü­ca­de­le eder­ken, teh­dit edil­dik. Sa­de­ce be­ni de­ğil bu işe gö­nül ve­ren­le­ri de teh­dit et­ti­ler. Baş­ka par­ti­ye geç­mem, CHP’­de de­vam ede­ce­ğim.”

 

Yavaş, 30 Mart öncesi aldığı tehditleri hatırlattı ve ekledi: "Seçimi kazanıyorduk. Birden geriye düştük. Kimse buna anlam veremedi."

30 Mart ge­ce­sin­den son­ra onu pek gö­ren ol­ma­dı. Ka­bu­ğu­na da çe­kil­me­di ama öy­le fer­yat fi­gan da et­me­di. “Bu işi yar­gı çö­zer” de­di ve ilk iş iti­raz et­ti. CHP’­nin An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı Man­sur Ya­va­ş’­tan söz edi­yo­rum. Ya­şa­nan­la­rı ko­nuş­ma­ya ik­na et­mem pek ko­lay ol­ma­dı ama sa­ğol­sun “Ha­yır” de­me­di ve An­ka­ra­’da­ki ofi­sin­de bu­luş­tuk. Ha­ni onun için çok be­ye­fen­di, ki­bar, mü­te­va­zı di­yor­lar ya, az bi­le söy­le­miş­ler. Şu sı­ra­lar Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin (AYM) ve­re­ce­ği ka­ra­ra odak­lan­mış. Ma­sa­sın­da da “ar­kan­da­yız” me­sa­jı ve­ren es­ki ve ye­ni bir­çok si­ya­set­çi­nin is­mi­nin yer al­dı­ğı say­fa­lar do­lu­su lis­te var. Biz, “Her şe­yi en ba­şın­dan ko­nu­şa­lım” de­dik ve 30 Mart ge­ce­si­ne dön­dük…

 

Top­lu oy id­di­ası

 

30 Mart ge­ce­si iki ra­kip kar­şı­lık­lı ka­zan­dı­ğı­nı­zı açık­la­dı­nız… O ge­ce­yi bir de siz an­la­tır mı­sı­nız?

Alı­şıl­mış bir se­çim ge­ce­si ya­şa­nı­yor­du. Biz de so­nuç­la­rı ta­kip edi­yor­duk. İn­san­la­rın san­dık baş­la­rın­dan ay­rıl­ma­sı­nı sağ­la­ma­ya ça­lış­tı­lar. Bu psi­ko­lo­ji­yi ön­le­mek için açık­la­ma yap­tım, “Ye­ni­ma­hal­le ve Çan­ka­ya­’nın so­nuç­la­rı­nın gel­me­di­ği­ni” du­yur­dum. O san­dık­lar açıl­dık­ça da öne geç­me­ye baş­la­dık. Bir açık­la­ma da­ha yap­tım ve “Ka­za­nı­yo­ruz” de­dim. O açık­la­ma­nın ar­dın­dan ne ol­duy­sa ol­du fark bir an­da 5 bi­ne in­di ve son­ra­sın­da ge­ri­ye düş­tük. İna­nı­lır gi­bi de­ğil­di, “Ne ol­du?” de­dik. “Al­tın­dağ, Sin­can ve Ba­la­’dan top­lu oy gel­di” ya­nı­tı­nı ver­di­ler. Top­lu oy ne de­mek, böy­le bir şey olur mu? 4 sa­at bo­yun­ca bü­tün ve­ri gi­riş­le­ri­ni don­du­ru­yor­lar ve kos­ko­ca An­ka­ra­’da ne olu­yor kim­se bir an­lam veremiyor.

 

‘Göz­da­ğı ver­di­le­r’

 

Si­zin için na­sıl bir se­çim sü­re­ci ol­du?

Biz, se­çi­me gi­rer­ken sa­de­ce ra­ki­bi­miz­le mü­ca­de­le et­me­dik. Kar­şı­mız­da, cid­di pa­ra­sal har­ca­ma­sı olan, ta­nı­tım­lar ya­pan ve dev­le­tin de ya­nın­da ol­du­ğu bir aday var­dı. Bu­na kar­şı mü­ca­de­le eder­ken baş­ka sey­ler de or­ta­ya çı­kı­yor. Teh­dit edi­li­yor­su­nuz. İn­san­lar se­çi­me gir­me­me­niz için si­ze göz­da­ğı ve­ri­yor­lar. Sa­de­ce be­ni de­ğil, be­nim­le bir­lik­te bu işe gö­nül ve­ren­le­ri de teh­dit et­ti­ler.

 

Se­çi­mi biz ka­zan­dık

 

So­nuç­lar açık­la­nın­ca in­san­lar si­ze mo­ral ver­mek için ne yap­tı?

Bu­nu ge­rek­ti­re­cek bir du­rum yok ki… Ben se­çim­den ön­ce de bu kol­tuk­ta otu­ru­yor­dum, se­çim­den son­ra da. Be­nim bir kay­bım yok.

 

Se­çim ön­ce­si çı­kan Bü­tün­şe­hir Ya­sa­sı ol­ma­sa da­ha şans­lı ola­bi­lir miy­di­niz?

Biz her şe­kil­de se­çi­mi ka­za­nı­yo­ruz za­ten. Biz, mev­cut se­çim so­nuç­la­rı­na gö­re 2 pu­an ön­de­yiz. En­gel­le­mele­re ve ger­çek­ten güç­lü bir ra­ki­be rağ­men ka­za­nan ta­raf ol­duk. Bu bi­zi mut­lu edi­yor.

 

Mü­ca­de­le­ye de­vam

 

An­ka­ra Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­mak si­zin için ne­den bu ka­dar önem­li?

Be­nim için asıl an­lam­lı olan Cum­hu­ri­ye­t’­in baş­ken­ti­nin baş­kan­lı­ğı­nı yap­mak. Yok­sa da­ha ön­ce de be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı yap­tım. Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ile bi­re­ bir in­sa­na dokunuyorsunuz, seç­me­nin dua­sı da, kız­gın­lı­ğı da anın­da his­se­di­li­yor. Mü­ca­de­le­mi bu yüz­den ver­dim ve ver­me­ye de­vam edi­yo­rum.

 

Ma­kam hır­sı­nız var mı?

İl­la baş­kan ola­ca­ğım di­ye bir hır­sım as­la yok. Hep söy­le­dim bir ki­şi­nin bi­le bur­nu ka­na­ya­cak­sa ben o kol­tu­ğa otur­ma­yı is­te­mi­yo­rum. Bir kol­tuk­ta 20 yıl da otur­mam, iki dö­nem­den faz­la bu tür gö­rev­le­rin ya­pıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum.

 

Si­ya­si ter­ci­hi­niz de çok ko­nu­şu­l­du. Bu ko­nu­ya siz açık­lık ge­ti­rir mi­si­niz?

Si­ya­si ter­ci­hi­mi açık­ça söy­le­dim, her­kes bu­nu bi­le­rek ba­na oy ver­di. Ke­mal Bey de bi­zim An­ka­ra için bir ara­ya gel­di­ği­mi­zi söy­le­di.

 

Hiç en­di­şe­len­me­di­niz mi bu ka­ra­rı ve­rir­ken?

Be­nim de te­red­düt­le­rim ol­du ama se­çim son­ra­sı çı­kan so­nuç­lar doğ­ru yol­da ol­du­ğu­mu­zu gös­ter­di. Boz­kurt ya­pan­la za­fer işa­re­ti ya­pan yan­ ya­na dur­du.

 

CHP seç­me­nin­den ve yö­ne­tim­den bek­le­di­ği­niz des­te­ği gör­dü­nüz mü?

Ta­ba­nın yüz­de 97’si oy ver­di. Par­ti ola­rak da be­nim­le bir­lik­tey­di­ler.

 

Köşk’e aday olmak isterim

 

Bun­dan son­ra CHP ile mi yo­la de­vam ede­cek­si­niz?

Şu an­da AY­M’­nin ka­ra­rı­nı bek­li­yo­rum. CHP’­nin de par­ti ola­rak bun­dan son­ra na­sıl bir yol iz­le­ye­ce­ği­ne ka­rar ver­me­si ge­re­kir. Tüm bun­lar net­leş­tik­ten son­ra ne ya­pa­ca­ğı­ma ka­rar ve­re­ce­ğim. Ama ak­tif si­ya­set için bir baş­ka par­ti­ye ge­çe­yim ya da

MHP’­ye ge­ri dö­ne­yim gi­bi bir şey dü­şün­mü­yo­rum.

 

İki alternatif var…

 

Ol­du da mah­ke­me bek­le­nen ka­ra­rı ver­me­di, ne ya­pa­cak­sı­nız?

Ba­na des­tek ve­ren, bu sü­reç­te ya­nım­da olan ar­ka­daş­la­rım­la ve CHP yö­ne­ti­min­de olan isim­lerle otu­rup ko­nu­şa­ca­ğım. Çün­kü iki al­ter­na­tif var: 4 ay son­ra ger­çek­le­şe­cek Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ve ar­dın­dan ge­nel se­çim…

 

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi için ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Se­çi­le­cek Cum­hur­baş­ka­nı­nın Tür­ki­ye­’de tam bir den­ge un­su­ru ol­ma­sı ge­rek. Cum­hur­baş­ka­nı ta­raf­sız ol­ma­lı.

 

Siz Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na aday olur mu­su­nuz?

Olu­rum ta­bi­i, ne­den ol­ma­ya­yım… Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­t­i’nin Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­yı kim is­te­mez…

 

Aday­lık­la il­gi­li her­han­gi bir gö­rüş­me yap­tı­nız mı?

Hayır. Adı­nı­zın anıl­ma­sı bi­le ben­ce çok önem­li bir şey.

 

Adaylık için bir­çok isim te­laf­fuz edi­li­yor…

Evet ama Baş­ba­kan bü­tün par­ti­le­rin des­tek­le­di­ği bir isim üze­rin­de du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. De­mek ki ken­din­den bah­set­mi­yor.

 

3 partiden oy aldım

 

Ken­di­ni­zi fark­lı gö­rüş­le­rin bu­luş­tu­ğu bir isim ola­rak gö­rü­yor mu­su­nuz?

Bel­ki top­lu­mun ya­rı­sı Ak Par­ti­’ye oy ver­di ama ge­ri ka­lan ya­rı­sı da çok kı­zı­yor. Şu an­da Tür­ki­ye­’de si­ya­si fi­gür ola­rak 3 par­ti­den de oy ala­bi­len ne ka­dar in­san var? Ba­na 3 par­ti­den de oy ve­ren in­san­lar var. Kim­se­nin tut­tu­ğu ta­kı­mı, ya­şam tar­zı­nı, si­ya­si gö­rü­şü­nü me­rak et­mi­yo­rum. Kim­se­yi eleş­tir­mem. Be­nim için in­san ol­ma­sı ye­ter­li. Üç par­ti­den de oy al­ma­mın se­be­bi bu­dur… Benim CHP’den adaylığım zıt kutuptaki insanların belli bir hedef uğruna bir araya gelebileceğini gösterdi.

 

Bu du­rum­da siz Baş­baka­n’­ın Cum­hur­baş­ka­nı ta­ri­fi­ne de uyu­yor­su­nuz…

Bu si­zin yo­ru­mu­nuz be­nim de­ğil… Ben bu ko­nu­da bir şey di­ye­mem.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.