Milletvekillerine kral yetkisi geliyor

Milletvekillerine kral yetkisi geliyor

Eski bakan, milletvekillerinin yeni planını açıkladı

Tayfun İçli, "Ayrıcalıkları artacak. Yüz kızartıcı suç işleseler dahi yargılanamayacaklar. Meclis, suçluların sığınak yeri olacak" dedi.

 

AKP, CHP ve BDP tem­sil­ci­le­ri­nin ya­sa­ma do­ku­nul­maz­lı­ğıy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rı ya­kın­dan iz­le­yen es­ki Dev­let Ba­ka­nı, hu­kuk­çu Tay­fun İç­li, "Ba­kan­lar, mil­let­ve­kil­le­ri hak­kın­da yol­suz­luk id­di­ala­rı ile il­gi­li fez­le­ke­le­ri­nin ha­va­da uçuş­tu­ğu bir dö­nem­de, Ya­sa­ma Do­ku­nul­maz­lı­ğı­'nın kap­sa­mı­nın ge­niş­le­til­me­si ile il­gi­li Ana­ya­sa de­ği­şik­lik gi­ri­şim­le­ri dik­kat çe­ki­ci. Böy­le bir şey dün­ya­da yo­k" de­di.

 

Rüş­vet­çi­ye ko­ru­ma

 

Uz­la­şı­lan dü­zen­le­me ile ya­sa­ma do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın kap­sa­mı­nın da­ha da ge­niş­le­til­mek is­ten­di­ği­ni be­lir­ten Tay­fun İç­li, SÖZ­CÜ­'ye şu de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du: "Mil­let­ve­kil­le­ri, zim­met, rüş­vet, hır­sız­lık do­lan­dı­rı­cı­lık gi­bi yüz kı­zar­tı­cı suç­lar­la, ka­çak­çı­lık, res­mi iha­le ve alım sa­tım­la­ra fe­sat ka­rış­tır­ma, te­rör ey­lem­le­ri­ne ka­tıl­ma, uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti, te­ca­vüz, dev­le­tin gü­ven­li­ği­ne kar­şı suç­lar gi­bi ağır ce­za­yı ge­rek­ti­ren suç­la­rı iş­le­miş ol­sa­lar ve su­çüs­tü ha­lin­de ya­ka­lan­sa­lar bi­le 367 mil­let­ve­ki­li­nin oyu ile alı­na­cak Mec­lis ka­ra­rı ol­ma­dık­ça tu­tuk­la­na­ma­ya­cak, sor­gu­ya çe­ki­le­me­ye­cek ve yar­gı­la­na­ma­ya­cak­tır.

 

Dü­zen­le­me etik de­ğil

 

Böy­le bir Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ger­çek­leş­ti­ği tak­dir­de mil­let­ve­kil­le­ri her tür­lü suç­tan do­ku­nul­maz­lı­ğa ka­vuş­muş ola­cak. Ya­sa­ma Do­ku­nul­maz­lı­ğı 'suç­lu­la­rın sı­ğın­ma kal­ka­nı­', TBMM ça­tı­sı da suç­lu­la­rın sı­ğı­na­ğı de­ğil­dir. De­ği­şik­lik ger­çek­leş­ti­ği tak­dir­de; TBMM'­nin say­gın­lı­ğı­na göl­ge dü­şe­cek.

 

Met­ne gö­re kas­ten adam öl­dü­ren bir mil­let­ve­ki­li su­çüs­tü ya­ka­landığı tak­dir­de ya­sa­ma do­ku­nul­mazlığından ya­rar­lan­ma­ya­cak. Mil­let­ve­ki­li­nin kas­ten adam öl­dür­düğü ilk an­da nasıl sap­ta­na­cak? Böy­le bir ifa­de hu­kuk mantığından yok­su­dur. Tür­ki­ye de bin­ler­ce in­sa­nın adil yar­gı­lan­ma hak­la­rı ih­lal edi­lir­ken sa­de­ce ve­kil­le­re ye­ni kal­kan­lar oluş­tu­ran bir dü­zen­le­me etik de de­ğil­dir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.