1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Milletvekillerine kral yetkisi geliyor
Milletvekillerine kral yetkisi geliyor

Milletvekillerine kral yetkisi geliyor

Eski bakan, milletvekillerinin yeni planını açıkladı

A+A-

Tayfun İçli, "Ayrıcalıkları artacak. Yüz kızartıcı suç işleseler dahi yargılanamayacaklar. Meclis, suçluların sığınak yeri olacak" dedi.

 

AKP, CHP ve BDP tem­sil­ci­le­ri­nin ya­sa­ma do­ku­nul­maz­lı­ğıy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rı ya­kın­dan iz­le­yen es­ki Dev­let Ba­ka­nı, hu­kuk­çu Tay­fun İç­li, "Ba­kan­lar, mil­let­ve­kil­le­ri hak­kın­da yol­suz­luk id­di­ala­rı ile il­gi­li fez­le­ke­le­ri­nin ha­va­da uçuş­tu­ğu bir dö­nem­de, Ya­sa­ma Do­ku­nul­maz­lı­ğı­'nın kap­sa­mı­nın ge­niş­le­til­me­si ile il­gi­li Ana­ya­sa de­ği­şik­lik gi­ri­şim­le­ri dik­kat çe­ki­ci. Böy­le bir şey dün­ya­da yo­k" de­di.

 

Rüş­vet­çi­ye ko­ru­ma

 

Uz­la­şı­lan dü­zen­le­me ile ya­sa­ma do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın kap­sa­mı­nın da­ha da ge­niş­le­til­mek is­ten­di­ği­ni be­lir­ten Tay­fun İç­li, SÖZ­CÜ­'ye şu de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du: "Mil­let­ve­kil­le­ri, zim­met, rüş­vet, hır­sız­lık do­lan­dı­rı­cı­lık gi­bi yüz kı­zar­tı­cı suç­lar­la, ka­çak­çı­lık, res­mi iha­le ve alım sa­tım­la­ra fe­sat ka­rış­tır­ma, te­rör ey­lem­le­ri­ne ka­tıl­ma, uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti, te­ca­vüz, dev­le­tin gü­ven­li­ği­ne kar­şı suç­lar gi­bi ağır ce­za­yı ge­rek­ti­ren suç­la­rı iş­le­miş ol­sa­lar ve su­çüs­tü ha­lin­de ya­ka­lan­sa­lar bi­le 367 mil­let­ve­ki­li­nin oyu ile alı­na­cak Mec­lis ka­ra­rı ol­ma­dık­ça tu­tuk­la­na­ma­ya­cak, sor­gu­ya çe­ki­le­me­ye­cek ve yar­gı­la­na­ma­ya­cak­tır.

 

Dü­zen­le­me etik de­ğil

 

Böy­le bir Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ger­çek­leş­ti­ği tak­dir­de mil­let­ve­kil­le­ri her tür­lü suç­tan do­ku­nul­maz­lı­ğa ka­vuş­muş ola­cak. Ya­sa­ma Do­ku­nul­maz­lı­ğı 'suç­lu­la­rın sı­ğın­ma kal­ka­nı­', TBMM ça­tı­sı da suç­lu­la­rın sı­ğı­na­ğı de­ğil­dir. De­ği­şik­lik ger­çek­leş­ti­ği tak­dir­de; TBMM'­nin say­gın­lı­ğı­na göl­ge dü­şe­cek.

 

Met­ne gö­re kas­ten adam öl­dü­ren bir mil­let­ve­ki­li su­çüs­tü ya­ka­landığı tak­dir­de ya­sa­ma do­ku­nul­mazlığından ya­rar­lan­ma­ya­cak. Mil­let­ve­ki­li­nin kas­ten adam öl­dür­düğü ilk an­da nasıl sap­ta­na­cak? Böy­le bir ifa­de hu­kuk mantığından yok­su­dur. Tür­ki­ye de bin­ler­ce in­sa­nın adil yar­gı­lan­ma hak­la­rı ih­lal edi­lir­ken sa­de­ce ve­kil­le­re ye­ni kal­kan­lar oluş­tu­ran bir dü­zen­le­me etik de de­ğil­dir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.