Türk Mallarını gümrükte yakıyorlar

Türk Mallarını gümrükte yakıyorlar

Mısır'daki darbe sonrası işbaşına gelen yeni yönetimle Türkiye arasında yaşanan siyasi gerilim, Türk ihracatçıları vuruyor. Mısır gümrük kapılarında Türk mallarına engellenmeye başlandı.

Mı­sı­r’­da, dar­be son­ra­sı ik­ti­da­ra ge­len ye­ni yö­ne­tim­le Tür­ki­ye ara­sın­da­ki ge­ri­lim, bu ül­key­le iş ya­pan ih­ra­cat­çı ve ya­tı­rım­cı­ya yan­sı­ma­ya baş­la­dı.


‘Si­ya­si maz­le­me­’ uya­rı­sı

Ye­ni yö­ne­tim­le Mı­sır güm­rü­ğü­nün de Si­si yan­lı­sı po­li­ti­ka­lar­la ha­re­ket et­ti­ği­ni be­lir­ten İs­tan­bul Hu­bu­bat, Bak­li­yat ve Yağ­lı To­hum­lar İh­ra­cat­çı­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Ze­ke­ri­ya Me­te, bu ül­ke­de ya­tı­rı­mı bu­lu­nan­la­rın Tür­ki­ye­’den gö­tür­dü­ğü ele­man­la­ra ça­lış­ma iz­ni ala­ma­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı kay­det­ti. Mı­sı­r’­da­ki Türk iş dün­ya­sı­nın ken­di­le­ri­ne ‘Baş­ba­kan Mı­sı­r’­ı si­ya­set mal­ze­me­si yap­ma­sı­n’ şek­lin­de sı­kın­tı­la­rı­nı di­le ge­tir­di­ği­ni an­la­tan Me­te, şöy­le de­vam et­ti:

Bahaneler üretiliyor

“Bu­gün Or­ta­do­ğu­’da, Tür­ki­ye­’nin dış po­li­ti­ka­sıy­la il­gi­li kim­se iyi bir­şey söy­le­mi­yor. Olum­suz ha­va var. Bun­lar eko­no­mi­mi­ze is­ter is­te­mez yan­sı­yor. Da­ha ön­ce ay­nı yön­tem­ler­le Mı­sı­r’­a gön­der­di­ği­miz ürün­ler, şim­di çe­şit­li ba­ha­ne­ler­le alın­mı­yor. Prob­lem­ler ya­şa­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Ör­ne­ğin ge­çen haf­ta bir fir­ma­mı­zın 2 bin ko­li­lik şe­ker­le­me ürü­nü Mı­sır güm­rü­ğü ta­ra­fın­dan im­ha edil­di.”

Her­ şey bi­zi et­ki­li­yor

“Tür­ki­ye­’nin iç gün­de­mi si­zi et­ki­li­yor mu­” so­ru­su­nu da ya­nıt­la­yan Me­te, “İ­le­ti­şim araç­la­rıy­la Tür­ki­ye­’nin de ya­kın­dan iz­le­ne­bil­di­ği dün­ya­da, bu­ra­da olan her­şey bi­zi de et­ki­ler. Eko­no­mi gü­ve­nin üs­tü­ne ku­rul­muş­ken, bu­ra­da bu kar­ga­şa­nın ol­ma­sı­nı kim tas­vip eder? Biz tas­vip et­mi­yo­ru­z” de­di.

‘2023 hedefi çok zor’

213 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Mete, sözlerine şöyle devam etti: “Sektör olarak geçen yıl yüzde 16 artışla 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. 2023 için koymuş olduğumuz 13,7 milyar dolarlık hedefi de yakalarız. Ancak 500 milyar dolarlık genel hedef için her yıl ihracatın en az yüzde 13 artması lazım. Bu gidişle hedefi yakalamak çok zor.”

‘Ortadoğu’da LiDERiZ’

Dubai’deki Gul­fo­od Fu­arı’­na ka­tı­lım­la il­gi­li bil­gi ve­ren Ma­kar­na, Bul­gur, Bak­li­yat ve Bit­ki­sel Yağ­lar Ta­nı­tım Gru­bu Baş­ka­nı Ah­met Tir­ya­ki­oğ­lu, Or­ta­do­ğu­’nun kal­bi­nin bu fu­ar­da at­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Fua­ra 30 fir­may­la ka­tıl­dık­la­rı­nı ve en az 50 fir­ma­nın da ka­tı­lım sı­ra­sı bek­le­di­ği­ni ak­ta­ran Tir­ya­ki­oğ­lu, sek­tör­le­rin­de Or­ta­do­ğu pa­za­rı­nın li­de­ri ol­duk­la­rı­nı di­le ge­tir­di.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.