Asker evlerine hain işaret

Asker evlerine hain işaret

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, iki astsubay ile bir uzman çavuşun evlerine çarpı işareti konuldu. Askerler evleri terk ederek suç duyurusunda bulundu. Kaymakam da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Di­yar­ba­kır'ın Sil­van il­çe­sin­de uz­man ça­vuş­la­rın ya­şa­dı­ğı ba­zı ev­le­rin ka­pı­la­rı­na be­yaz te­be­şir ile çar­pı işa­re­ti ko­nul­du. Bağ­lar Ma­hal­le­si­’n­de ya­şa­yan uz­man ça­vuş­la­rın ai­le­le­riy­le kal­dı­ğı 3 evin ka­pı­sı­na ki­min işa­ret koy­du­ğu ise be­lir­le­ne­me­di.


'TED­BİR ALIN' TA­LE­Bİ

Kay­ma­kam Ber­kan Sön­me­zay, ola­yın bü­tün de­tay­la­rıy­la araş­tı­rıl­dı­ğı­nı söy­le­di. As­ke­ri per­so­nel­le­rin ya­şa­nan ola­yın ar­dın­dan ev­le­ri bo­şalt­tık­la­rı bil­di­ril­di.

Yet­ki­li­ler ola­yı; te­rör ör­gü­tü PKK’­ya mü­za­hir grup­lar ta­ra­fın­dan as­ker­le­rin ev­le­ri­nin he­def ha­li­ne ge­ti­ril­mek ama­cıy­la ya­pıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ola­yın teh­dit mak­sat­lı ol­du­ğu de­ğer­len­di­ril­di. Ev­le­ri işa­ret­le­nen as­ker­ler, ola­yı mül­ki amir­le­re ile­te­rek, em­ni­yet ted­bir­le­rin alın­ma­sı­nı ta­lep et­ti. Olay­la il­gi­li sav­cı­lık ta­ra­fın­dan ge­niş çap­lı so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı.

As­ke­ri kay­nak­lar, Sil­va­n’­da ay­nı blok­ta otu­ran iki­si ast­su­bay bi­ri uz­man ça­vuş top­lam üç per­so­ne­lin ev­le­ri­ne işa­ret ko­nul­du­ğu id­di­ası­nı doğ­ru­la­dı.

SUÇ DU­YU­RU­SU YAP­TI­LAR

Olay­da ev­le­ri­ne işa­ret ko­nan iki ast­su­bay Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’­na gi­de­rek suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Evi­ne işa­ret ko­nan üçün­cü ki­şi olan uz­man ça­vu­şun, Di­yar­ba­kır yo­lun­da­ki olay­lar ne­de­niy­le gö­rev­de ol­du­ğu bu ne­den­le Sil­va­n’­a dön­dük­ten son­ra sav­cı­lı­ğa suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­ca­ğı be­lir­til­di.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.