Basın Özgürlüğünde Afganistan'dan gerideyiz

Basın Özgürlüğünde Afganistan'dan gerideyiz

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün yayımladığı Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye, 180 ülke içinde Afganistan ve Ürdün gibi ülkelerin de gerisinde kalarak 154. oldu. Örgütün 2005 yılındaki listesinde 98. sırada yer alan Türkiye, o günden bugüne tam 5

Mer­ke­zi Pa­ri­s’­te bu­lu­nan Sı­nır Ta­nı­ma­yan Ga­ze­te­ci­ler (RFS) ad­lı si­vil top­lum ku­ru­lu­şu 2014 Dün­ya Ba­sın Öz­gür­lü­ğü En­dek­si­’ni ya­yım­la­dı. AB­D’­nin çok sa­yı­da ba­sa­mak ge­ri­le­di­ği en­deks­te Tür­ki­ye, 2013 yı­lın­da ol­du­ğu gi­bi, 154. sı­ra­da yer alı­yor. Af­ga­nis­tan, Ür­dün ve Irak gi­bi ül­ke­le­rin ge­ri­sin­de ka­lan Tür­ki­ye­’den ra­por­da, prob­lem ül­ke ola­rak bah­se­di­lir­ken, Ge­zi Par­kı ey­lem­le­rin­de 153 ga­ze­te­ci­nin ya­ra­lan­dı­ğı, 39’u­nun gö­zal­tı­na alın­dı­ğı ha­tır­la­tıl­dı.


IRAK’IN GERİSİNDE

Ra­por­da, Fin­lan­di­ya, Hol­lan­da ve Nor­veç ilk üç sı­ra­da bu­lu­nu­yor. En­dek­sin ba­şın­da­ki ül­ke­ler­de 2013 yı­lı­na gö­re her­han­gi bir de­ği­şik ol­maz­ken ABD, Or­ta Af­ri­ka Cum­hu­ri­ye­ti ve Gu­ate­ma­la­’nın bü­yük dü­şüş ya­şa­ma­sı dik­kat çek­ti. Tür­ki­ye ise, Af­ga­nis­tan, Ür­dün ve Irak gi­bi ül­ke­le­rin ar­dın­da ka­la­rak 154. ol­du. 2012 yı­lın­da 148. sı­ra­da yer alan Tür­ki­ye, ge­çen yıl 179 ül­ke içe­ri­sin­de 154’ün­cü sı­ra­day­dı; bu yıl bir faz­la ül­key­le ay­nı sı­ra­da kal­dı.

Tür­ki­ye, ba­sın öz­gür­lü­ğü sı­ra­la­ma­sın­da Irak ile Gam­bi­ya ara­sın­da yer alı­yor. RSF, bir ön­ce­ki sı­ra­la­ma­da Tür­ki­ye­’nin ye­ri­ni TMK ve yar­gı pa­ra­no­ya­sıy­la açık­lar­ken bu yıl tu­tuk­lu ga­ze­te­ci­ler, Ge­zi­’de ha­ber­ci­le­re sal­dı­rı ve dış edi­tor­yal mü­da­ha­le­le­re vur­gu yap­tı.

EN BÜYÜK HAPİSHANE

Tür­ki­ye­’nin 2013 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le 60 tu­tuk­lu ga­ze­te­ci ile dün­ya­nın en bü­yük ga­ze­te­ci ha­pis­ha­ne­le­rin­den bi­ri ol­du­ğu­nu kay­de­den RSF, yar­gı­nın ya­pı­lan re­form­la­ra rağ­men bas­kı­cı özü­nü bü­yük öl­çü­de ko­ru­du­ğu­nu kay­det­ti. Yıl­lar­ca sü­ren mah­ke­me ve tu­tuk­lu­luk sü­reç­le­ri­ne dik­kat çe­ken ör­güt, “Tu­tuk­lu ve yar­gı­la­nan ga­ze­te­ci­le­rin ço­ğu, bas­kı­cı yıl­lar­dan mi­ras Te­rör­le mü­ca­de­le mev­zu­atı­nın be­de­li­ni ödü­yor. Ce­za ka­nu­nun­da­ki 20 ka­dar mad­de de öz­gür­lük­le­ri he­def alan bu dü­zen­le­me­le­ri ta­mam­lı­yo­r” de­ğer­len­di­me­si yap­tı.

Gazeteci azarlama alışkanlığından vazgeçmeli

Ba­sın Kon­se­yi ve Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti (TGC) yap­tık­la­rı açık­la­ma­da Baş­ba­ka­n’­ın Za­man Ga­ze­ti­si mu­ha­be­ri­ne yö­ne­lik tav­rı­nı kı­na­dı. İş­te o çık­la­ma­lar:

Ba­sın Kon­se­yi: Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın ba­sı­na yö­ne­lik mü­da­ha­le­ci ve sert tav­rı­nı red­de­di­yor, şid­det­le kı­nı­yo­ruz. Uzun za­man­dır iç ve dış ka­mu­oyu ta­ra­fın­dan çe­şit­li ör­nek­le­riy­le tep­ki çe­ken ba­sı­na mü­da­ha­le ger­çe­ği en­di­şe ve­ri­ci bo­yut­la­ra ulaş­mış­tır. Ba­sın kon­se­yi ola­rak; ba­sı­na yö­ne­lik böy­le­si bir bas­kı­cı tav­rı ka­bul et­me­miz müm­kün de­ğil­dir. Ba­sın ve ifa­de öz­gür­lü­ğü­nün en­gel­le­di­ği­ni de­fa­lar­ca ra­por­la­rıy­la açık­la­yan Türk ve Dün­ya ba­sın ku­ru­luş­la­rı­nın tes­pit­le­ri, son ge­liş­me­ler­le hak­lı çık­mış­tır.

TGC: Son yıl­lar­da ik­ti­dar ga­ze­te­ci­le­ri so­ru so­ra­maz ha­le ge­tir­miş­tir. Hal­kın bil­gi edin­me ve ger­çek­le­ri öğ­ren­me hak­kı için ça­lı­şan ga­ze­te­ci­le­rin gö­rev­le­ri­ni ya­pa­maz ha­le ge­ti­ril­me­si­nin be­de­li­ni Tür­ki­ye ağır öde­mek­te­dir. Baş­ba­ka­nı ga­ze­te­ci­le­ri azar­la­ma alış­kan­lı­ğın­dan vaz­geç­me­ye ve ba­sın öz­gür­lü­ğü­ne say­gı gös­ter­me­ye da­vet edi­yo­ruz.

El Pais: Başbakan gazeteciye saldırdı

İs­pan­ya Baş­ba­ka­nı Ma­ri­ano Ra­jo­y’­la or­tak ba­sın top­lan­tı­sın­da dü­zen­le­yen Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın, Za­man ga­ze­te­si mu­ha­bi­ri Ah­met Dön­me­z’­i azar­la­ma­sı, İs­pan­yol ba­sı­nın­da ge­niş yer bul­du.

İs­pan­ya­’nın en çok sa­tan ga­ze­te­si El Pa­is’­in mu­ha­bi­ri Car­los E. Cu­e, “Bir Türk ga­ze­te­ci Ra­jo­y’­a Gür­tel da­va­sı­nı ve Er­do­ğa­n’­a yol­suz­lu­ğu sor­du. Ro­jay ko­nu­yu ge­çiş­tir­di ve Er­do­ğan bı­ça­ğa sa­rıl­dı­” de­di. Ba­sın top­lan­tı­sı­nı ta­kip et­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Cu­e, “Ra­joy Tür­ki­ye­’nin AB’­ye gi­ri­şi­ne des­tek ver­di ve Er­do­ğan bir ga­ze­te­ci­ye sal­dır­dı­” baş­lık­lı ya­zı­sın­da, İs­pan­yol he­ye­tin bu ka­dar ger­gin bir ba­sın top­lan­tı­sı ola­ca­ğı­nı ha­yal bi­le ede­me­di­ği­ni kay­de­de­rek şun­la­rı yaz­dı:

‘DAHA DA SİNİRLENDİ’

“Ga­ze­te­ci Ra­jo­y’­a Gür­tel da­va­sı­nı sor­du o da her za­man­ki gi­bi ‘yar­gı­ya say­gı­lı­yı­z’ ce­va­bı­nı ver­di. Er­do­ğa­n’­a ken­di­si­ni di­rekt et­ki­le­ye­bi­le­cek yol­suz­luk skan­da­lı­nı so­rul­du­ğun­da ise yüz şek­li­ni de­ğiş­tir­di ve ga­ze­te­ci­yi teh­dit eder şe­kil­de bir sa­ni­ye bi­le gö­zü­nü ayır­ma­dan ona bak­tı. Ön­ce onun ya­yın ku­ru­lu­şu­nu, Za­man ga­ze­te­si­ni, ‘ya­ban­cı­la­rın çı­ka­rı­nı sa­vun­mak­la­’ suç­la­dı. Son­ra da suç­la­ma­la­rı is­pat et­me­si­ni is­te­di ve her se­fer da­ha bir si­nir­len­di. Üç ba­kan da­hil İs­pan­yol he­ye­ti­nin açık bir şe­kil­de ra­hat­sız­lı­ğı­na kar­şın ‘Pat­ron­la­rı­na so­r’ ‘Yö­ne­ti­ci­ne so­r’ di­ye de­fa­lar­ca
tek­rar­la­dı. Baş­ba­kan ba­ğı­rır­ca­sı­na şid­det­li ses to­nuy­la ga­ze­te­ci­ye ve ga­ze­te­si­ne doğ­ru­dan sal­dır­dı.”

BUGÜN GAZETESİ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.