Devletin 17 milyar liralık işi ihalesiz yapıldı

Devletin 17 milyar liralık işi ihalesiz yapıldı

KİK Başkanı Gürses, devletin Kamu İhale Yasası dışında istisna ve kapsam dışı olarak son 2 yılda yaptırdığı işlerin tutarının 17 milyar, ihalesiz doğrudan temin yoluyla yapılan işlerin de 17 milyar 30 milyon lira olduğunu açıkladı.

Baş­ta Av­ru­pa Bir­li­ği ve Dün­ya Ban­ka­sı ol­mak üze­re ulus­larara­sı dü­zey­de yo­ğun eleş­ti­ri alan Ka­mu İha­le Ya­sa­sı’nda­ki is­tis­na ve kap­sam dı­şı iş­le­rin bir yıl­lık tu­ta­rı­nın 10 mil­yar li­ra­ya da­yan­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Ka­mu İha­le Ku­ru­mu (KİK) Baş­ka­nı Mah­mut Gür­ses’in ver­di­ği bil­gi­le­re gö­re, son 2 yıl içe­ri­sin­de dev­le­tin top­lam 34 mil­yar 30 mil­yon li­ra­lık işi iha­le­siz ya da is­tis­na kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ril­di.
 
89 mil­ya­rı ya­sa kap­sa­mın­da
 
KİK Baş­ka­nı Gür­ses, 2013 yı­lı ka­mu alım­la­rı ve iha­le is­ta­tis­tik­le­ri­ni dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sıy­la açık­la­dı. Ge­çen yıl top­lam 105 mil­yar 430 mil­yon li­ra tu­ta­rın­da ka­mu alı­mı ya­pıl­dı­ğı­nı bil­di­ren Gür­ses, bu alım­la­rın 89,2 mil­yar li­ra­sı­nın Ka­mu İha­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da, 9,8 mil­yar li­ra­sı­nın is­tis­na ve ka­nun kap­sa­mı dı­şın­da, 6 mil­yar 430 mil­yon li­ra­sı­nın da doğ­ru­dan te­min yo­luy­la ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Top­lan­tı­da 2012-2013 dö­ne­mi­ni kap­sa­yan son 2 yı­lı da de­ğer­len­di­ren Gür­ses’in ver­di­ği bil­gi­le­re gö­re, bu dö­nem­de top­lam 199,8 mil­yar li­ra­lık ka­mu alı­mı ger­çek­leş­ti­ril­di.
 
34 mil­ya­rlık iş kap­sam dı­şın­da
 
Bu­nun 165,8 mil­yar li­ra­sı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da iha­le­li ola­rak; 17 mil­yar li­ra­sı ‘is­tis­na ve kap­sam dı­şı’ yön­tem­le, 17 mil­yar 30 mil­yon li­ra­sı da ‘doğ­ru­dan te­min’ yo­luy­la iha­le­siz ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­di. Böy­le­ce ka­nun kap­sa­mı dı­şın­da ya­pı­lan iş­le­rin tu­ta­rı 34 mil­yar li­ra­yı aş­tı.
 
Hürriyet mi mal alma hakkı mı?
 
Baş­kan Gür­ses, iha­le­le­re ya­pı­la­cak iti­raz­lar için öde­nen üc­re­tin yük­sel­til­me­si­ni de­ğer­len­di­rir­ken, “Ka­mu­nun is­ti­fa­de­si­ne su­nu­la­cak hiz­met için adım atıl­mış­ken kon­tak ka­pa­tı­lı­yor. Ka­mu o mal ve hiz­me­ti al­mak­tan mah­rum ka­lı­yor. Bir ki­şi­nin hak ara­ma hür­ri­ye­ti­ni sa­vun­du­ğu­nuz ka­dar ka­mu­nun mal ve hiz­met al­ma hak­kı­nı da sa­vun­ma­mız ge­re­ki­yo­r” de­di.
 
İstisnalar KİT, güvenlik ve istihbarat için
 
Baş­kan Gür­ses, ka­mu alım­la­rın­da çok faz­la is­tis­na uy­gu­lan­dı­ğı­na yö­ne­lik eleş­ti­ri­le­re ya­nıt ve­rir­ken, alım­la­rın yüz­de 90’dan faz­la­sı­nın 4734 sa­yı­lı İha­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da ya­pıl­dı­ğı­nı, is­tis­na­lar için­de KİTíler­le gü­ven­lik-is­tih­ba­rat alım­la­rı­nın yüz­de 80’ini oluş­tur­du­ğu­nu söy­le­di. Gür­ses, ìİs­tis­na­lar tu­tar ola­rak kü­çük, adet ola­rak çok ol­du­ğu için çok faz­la is­tis­na ya­pı­lı­yor gi­bi yan­lış bir ka­na­at oluş­mu­ş” de­di.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.