1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Devletin 17 milyar liralık işi ihalesiz yapıldı
Devletin 17 milyar liralık işi ihalesiz yapıldı

Devletin 17 milyar liralık işi ihalesiz yapıldı

KİK Başkanı Gürses, devletin Kamu İhale Yasası dışında istisna ve kapsam dışı olarak son 2 yılda yaptırdığı işlerin tutarının 17 milyar, ihalesiz doğrudan temin yoluyla yapılan işlerin de 17 milyar 30 milyon lira olduğunu açıkladı.

A+A-
Baş­ta Av­ru­pa Bir­li­ği ve Dün­ya Ban­ka­sı ol­mak üze­re ulus­larara­sı dü­zey­de yo­ğun eleş­ti­ri alan Ka­mu İha­le Ya­sa­sı’nda­ki is­tis­na ve kap­sam dı­şı iş­le­rin bir yıl­lık tu­ta­rı­nın 10 mil­yar li­ra­ya da­yan­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Ka­mu İha­le Ku­ru­mu (KİK) Baş­ka­nı Mah­mut Gür­ses’in ver­di­ği bil­gi­le­re gö­re, son 2 yıl içe­ri­sin­de dev­le­tin top­lam 34 mil­yar 30 mil­yon li­ra­lık işi iha­le­siz ya da is­tis­na kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ril­di.
 
89 mil­ya­rı ya­sa kap­sa­mın­da
 
KİK Baş­ka­nı Gür­ses, 2013 yı­lı ka­mu alım­la­rı ve iha­le is­ta­tis­tik­le­ri­ni dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sıy­la açık­la­dı. Ge­çen yıl top­lam 105 mil­yar 430 mil­yon li­ra tu­ta­rın­da ka­mu alı­mı ya­pıl­dı­ğı­nı bil­di­ren Gür­ses, bu alım­la­rın 89,2 mil­yar li­ra­sı­nın Ka­mu İha­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da, 9,8 mil­yar li­ra­sı­nın is­tis­na ve ka­nun kap­sa­mı dı­şın­da, 6 mil­yar 430 mil­yon li­ra­sı­nın da doğ­ru­dan te­min yo­luy­la ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Top­lan­tı­da 2012-2013 dö­ne­mi­ni kap­sa­yan son 2 yı­lı da de­ğer­len­di­ren Gür­ses’in ver­di­ği bil­gi­le­re gö­re, bu dö­nem­de top­lam 199,8 mil­yar li­ra­lık ka­mu alı­mı ger­çek­leş­ti­ril­di.
 
34 mil­ya­rlık iş kap­sam dı­şın­da
 
Bu­nun 165,8 mil­yar li­ra­sı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da iha­le­li ola­rak; 17 mil­yar li­ra­sı ‘is­tis­na ve kap­sam dı­şı’ yön­tem­le, 17 mil­yar 30 mil­yon li­ra­sı da ‘doğ­ru­dan te­min’ yo­luy­la iha­le­siz ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­di. Böy­le­ce ka­nun kap­sa­mı dı­şın­da ya­pı­lan iş­le­rin tu­ta­rı 34 mil­yar li­ra­yı aş­tı.
 
Hürriyet mi mal alma hakkı mı?
 
Baş­kan Gür­ses, iha­le­le­re ya­pı­la­cak iti­raz­lar için öde­nen üc­re­tin yük­sel­til­me­si­ni de­ğer­len­di­rir­ken, “Ka­mu­nun is­ti­fa­de­si­ne su­nu­la­cak hiz­met için adım atıl­mış­ken kon­tak ka­pa­tı­lı­yor. Ka­mu o mal ve hiz­me­ti al­mak­tan mah­rum ka­lı­yor. Bir ki­şi­nin hak ara­ma hür­ri­ye­ti­ni sa­vun­du­ğu­nuz ka­dar ka­mu­nun mal ve hiz­met al­ma hak­kı­nı da sa­vun­ma­mız ge­re­ki­yo­r” de­di.
 
İstisnalar KİT, güvenlik ve istihbarat için
 
Baş­kan Gür­ses, ka­mu alım­la­rın­da çok faz­la is­tis­na uy­gu­lan­dı­ğı­na yö­ne­lik eleş­ti­ri­le­re ya­nıt ve­rir­ken, alım­la­rın yüz­de 90’dan faz­la­sı­nın 4734 sa­yı­lı İha­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da ya­pıl­dı­ğı­nı, is­tis­na­lar için­de KİTíler­le gü­ven­lik-is­tih­ba­rat alım­la­rı­nın yüz­de 80’ini oluş­tur­du­ğu­nu söy­le­di. Gür­ses, ìİs­tis­na­lar tu­tar ola­rak kü­çük, adet ola­rak çok ol­du­ğu için çok faz­la is­tis­na ya­pı­lı­yor gi­bi yan­lış bir ka­na­at oluş­mu­ş” de­di.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.