Fezleke bekletmek anayasal bir suç

Fezleke bekletmek anayasal bir suç

MHP'li Faruk Bal, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski bakanlar hakkındaki fezlekelerin durumunu 'Kara Tren' türküsüne benzetti. Adalet Bakanlığı'nın fezlekeleri bekletemeyeceğini vurgulayan Bal,”Bakanlık Anayasal suç işliyor” diye konuştu

İs­tan­bul mer­kez­li yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sın­da is­mi ge­çen 4 es­ki ba­kan­la il­gi­li fez­le­ke­ler 9 Oca­k’­ta fi­zi­ki ola­rak Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na ulaş­tı. Ba­kan­lık yak­la­şık 1 ay­dır fez­le­ke­le­ri Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’n­da bek­le­ti­li­yor. Ana­ya­sa­’ya gö­re ba­kan­lı­ğın gö­re­vi fez­le­ke­le­ri Mec­li­s’­e gön­der­me­nin dı­şın­da in­ce­le­me, de­ği­şik­lik yap­ma ya da ia­de et­me gi­bi gö­rev­le­ri bu­lun­mu­yor.


YAR­GI VE­RE­CEK

Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Üye­si, MHP Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Bal, ba­kan­lı­ğın fez­le­ke­le­ri bek­let­me­si­ne tep­ki gös­ter­di. Bal, Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’nın fez­le­ke­ler ko­nu­sun­da köp­rü ma­ka­mı ol­du­ğu­nu, gö­re­vi­nin fez­le­ke­le­ri Mec­li­s’­e ilet­mek ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Bal, “A­da­let Ba­ka­nı ‘Fez­le­ke­le­ri gön­der­mi­yo­ru­m’ di­ye­mez. Çün­kü Ana­ya­sa­’nın 138. mad­de­si­ne gö­re yar­gı ka­rar­la­rı Ada­let Ba­kan­lı­ğı da­hil her­ke­si bağ­lar. Ba­kan­lık bu­nu hiç­bir iş­lem yap­ma­dan da tu­ta­maz. Do­la­yı­sıy­la Ada­let Ba­kan­lı­ğı şu an­da fez­le­ke­le­ri gön­der­me­mek su­re­tiy­le hem Ana­ya­sa­y’­a hem de ka­nun­la­ra ay­kı­rı dav­ra­nı­yor. Suç iş­li­yo­r” de­di.

BAKANLIK KARAR VEREMEZ

Ba­kan­lar hak­kın­da­ki fez­le­ke­le­rin du­ru­mu­nu ‘Ka­ra Tre­n’ tür­kü­sü­ne ben­ze­ten Bal, “Or­ta­da yar­gı­nın tes­pit et­ti­ği, de­lil­len­dir­di­ği bir suç var. Bu suç­la il­gi­li do­ku­nul­maz­lı­ğı olan şa­hıs­lar var. Yar­gı, sav­cı­lık ma­ka­mı onu de­ğer­len­dir­miş, suç­la il­gi­li gö­rü­len ba­kan­la­rın hak­kın­da yar­gı iş­le­mi­ni de­vam et­ti­re­bil­me­si için do­ku­nul­maz­lı­ğın kal­dı­rıl­ma­sı­nı is­ti­yo­r” tes­pi­ti­ni yap­tı.

Bu­nun ola­ğan bir yar­gı fa­ali­ye­ti ol­du­ğu­na, dev­let iş­le­yi­şin­de yar­gı­nın iliş­ki­de ol­du­ğu ba­kan­lık ara­cı­lı­ğıy­la ta­le­bi­ni Mec­li­s’­e gön­der­di­ği­ne dik­kat çe­ken Bal, “Şu ba­kan­lar hak­kın­da ‘Şu de­lil­le­re ulaş­tım, da­ha ile­ri yar­gı aşa­ma­la­rı­na geç­mek için do­ku­nul­maz­lı­ğı­nı kal­dı­r’ ta­le­bin­de bu­lu­nu­yor. Ada­let Ba­kan­lı­ğı ‘Bu ol­ma­mış, yan­lış ol­muş, de­lil­le­ri ek­sik de­ğer­len­dir­miş­si­n’ di­ye­mez. Çün­kü bu­na ka­rar ve­re­cek olan yar­gı­dır. Ba­kan­lık bu­na ka­rar ve­re­me­z” uya­rı­sın­da bu­lun­du.

Meclis denetimi engelleniyor

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de­ki id­di­alar­la il­gi­li hak­kın­da ha­zır­la­nan fez­le­ke­yi bek­let­me­den Mec­li­s’­e gön­der­di­ği ha­tır­la­tan Fa­ruk Bal, “AKP yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun çok de­ri­ne gi­de­ce­ği­ni bil­di­ği için Ana­ya­sa, ka­nun, de­mok­ra­tik ku­ral­la­rı ta­nı­mı­yor. Tam bir dik­ta an­la­yı­şı ile ope­ras­yon­la­rı et­ki­siz ha­le ge­ti­re­bil­mek için yar­gı­yı sı­nır­lı­yor. Ya­sa­ma­nın ka­ra­rı­nı en­gel­li­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.

DENETLENMELİ

AK Par­ti­’nin fez­le­ke­yi gön­der­me­ye­rek Ana­ya­sal suç iş­le­di­ği­ni sa­vu­nan Bal, şöy­le ko­nuş­tu: “Par­la­men­ter de­mok­ra­side yü­rüt­me or­ga­nı­nı bir yan­dan yar­gı de­net­ler­ken di­ğer yan­dan da Mec­lis de­net­ler. Or­ta­ya çı­kan ku­tu ku­tu pa­ra­lar, ka­sa­lar, pa­ra say­ma ma­ki­ne­le­riy­le hü­kü­me­tin dört ba­ka­nıy­la il­gi­li çok cid­di yol­suz­luk ola­yı­nın de­ne­ti­mi Mec­lis ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak zo­run­da­dır. AKP, Mec­lis de­ne­ti­mi­ni de en­gel­li­yor. Bu Ana­ya­sa­’nın par­la­men­ter sis­tem çer­çe­ve­sin­de Mecli­s’in de­ne­tim gö­re­vi­ni en­gel­le­mek­tir.”

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.