Muharebat devlete tepki yağdı

Muharebat devlete tepki yağdı

Yeni MİT Yasası teklifine siyasiler, hukukçular, ekonomi ve basın camiasından tepki yağdı.

Değişikliklerle muhaberat devletine doğru gidildiği uyarısı yapılarak, istihbaratın siyaset içinkullanılmaması gerektiği belirtildi. Çıkartılmak istenen kanunların hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

 

MİT’e olağanüstü yetkiler tanıyan Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifinde çarpıcı detaylar dikkat çekiyor. Teklifte, MİT personelinin yargılanması imkânsız hale gelirken, MİT Müsteşarı’nın ancak Yargıtay tarafından yargılanabileceği karara bağlanıyor. Teklifin yürürlüğe girmesi halinde MİT raporu yolsuzluk soruşturmasına delil olmaktan çıkartılacak.

Başbakan izin vermediği için takipsizlik kararıyla sonuçlandırılan soruşturmalar bir daha açılamazken MİT personelinin davalara tanıklık yapması da müsteşarın iznine bağlanacak. Müsteşarın tanıklık yapabilmesi için de başbakanın onayı istenecek. 

SIRADA DEVLET SIRRI VAR

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart: Ankara geneli arama kararı, HSYK, internet, ÇED düzenlemesi, artık ÇED’in yerine bakanlardan oluşan bir kurulumuz var. Tasarıya göre ve MİT düzenlemesi bunların hepsiyle Türkiye adım adım muhaberat rejimine giriyor. Başbakan da Esatlaşıyor. Sırada devlet sırrı tasarısı var. Eli kulağında iki yıldır Genel Kurul gündeminde bekletilen devlet sırları tasarısı. Türkiye’de artık rejim değişmiştir. Bırakın hukuk devletini Türkiye kanun devleti değildir. Türkiye’de rejim doğrudan polis-parti yapılanmasına dönmüştür.

DENGELER İLE OYNANMAMALIYDI

MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan: Türkiye’de bir yandan yargı kontrol altına alınırken diğer yandan da istihbarat devleti kurmaya doğru gidiş var. Hükümet çok tehlikeli bir sürecin içine girdi. Kendimi kurtarayım derken devletin ayarlarıyla oynadı. Yargı, asker, polis MİT’le bir denge unsuru olmuştur. Bu dengenin bozulması Türkiye’ye zarar verir. MİT’i özellikle iç istihbarat olarak, rakip olarak gördüklerinin aleyhine kullanmamalı. MİT’in asıl işi dışa yönelik faaliyetlerde bulunmaktır. Terör ve bölücü faaliyetlere yönelik çalışmaktır.

MİT’i iç bir takım çekişmelerde, iç bir takım siyasi komplolarda kullanmak bu ülkede yapılacak en büyük ihanettir. MİT güçlendirilmeli yapılandırılmalı, korunmalı güçlendirilmeli ama bu muhaliflere ve kendisiyle aynı düşünmeyenlere karşı değil Türkiye’ye, dış operasyonlara, dış tehditlere, Türkiye’ye yönelik bölücü tehditlere karşı yapmalı. Bunların derdi MİT’i kendi açıklarını kapatmak için kullanmak. Sansür, istibdat yönetimiyle bu ülke yönetilmez. Bu gidiş Türkiye’yi Ukrayna’ya çevirir.

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN DÖNER

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan: MİT düzenlemesi milletvekili yetki ve dokunulmazlığını geçmiş. Devlet aygıtını MİT’in içine sokmuşlar. Çok tehlikeli buluyorum. Yabancı servislerin MİT’e sızdığı ve onların kontrolüyle operasyon yapıldığı bilgileri dolaşıyor. Kişi hak ve özgürlüklerine doğrudan müdahale ediliyor. Hürriyetlere aykırı ve endişe verici. Anayasa’nın birçok maddesine karşı aykırı husus var. Anayasa Mahkemesi’nin düzenlemeye geçit vermeyeceğini düşünüyorum. Hükümet basını ekonomik mali enstrümanlarla kontrol altına alıyordu, yetmemiş olacak ki hukuksuz adli kovuşturmalarla kontrol altına alacak. Kendisinin yaptığı yanlışları, suiistimalleri ortaya çıkarabilecek her türlü sesi, kalemi susturmak amaçlı bir madde. Evrensel hukuk ve gazetecilik değerlerine de aykırı. Türkiye gittikçe polis, istihbarat, MİT devleti kimliğine hızla gidiyor.

Gizli belge yayınlayana 12 yıla kadar hapis

Tek­li­fin yü­rür­lü­ğe gir­me­siy­le dev­le­te kar­şı iş­le­nen suç­lar dı­şın­da suç un­su­ru ta­şı­yan MİT bel­ge­le­ri da­va­lar­da kul­la­nı­la­ma­ya­cak. MİT bel­ge­le­ri­nin ya­yım­lan­ma­sı ha­lin­de ise ya­yın sa­hi­bi, mu­ha­bir, ya­zar, so­rum­lu mü­dür, ya­yım­cı ve ba­sım­cı ile ya­yan­lar hak­kın­da 3 yıl­dan 12 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ve­ri­le­cek.

KORUMA ZIRHI

Dü­zen­le­mey­le Mİ­T’­in gö­rev ta­nı­mı, ile­ti­şim alt­ya­pı­la­rın­da is­tih­ba­ra­ta eri­şim ala­nı ge­niş­le­ti­li­yor ve ko­ru­ma zır­hı ka­lın­laş­tı­rı­lı­yor. Bu­nun ya­nı sı­ra MİT bel­ge­le­ri­nin so­ruş­tur­ma ve ko­vuş­tur­ma­lar­da kul­la­nıl­ma­sı­nı ya­sak­la­yan mad­de, MİT fiş­le­me­le­ri­ni de mah­ke­me ta­ra­fın­dan ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­nın da önü­ne ge­çe­cek.

Bilgiler muhaliflerin aleyhine kullanılır

Yar­gı­tay es­ki Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ah­met Gün­del: Bir suç is­na­dı, ih­ba­rı ol­muş­sa yar­gı bu­nu araş­tı­ra­bil­me­li, so­ruş­tu­ra­bil­me­li. MİT ça­lı­şan­la­rı da suç iş­le­ye­bi­le­cek in­san­lar. Geç­miş­te bu­nun çok ör­nek­le­ri­ni gör­dük. Fai­li meç­hul ci­na­yet­le­re ya­sa­ dı­şı iş­le­re gir­di­ği­ni çok gör­dük. Yar­gı­nın önü­nü tı­ka­yı­cı bu ka­dar ağır dü­zen­le­me­ler ge­ti­ril­me­me­li. Bir ke­si­mi yar­gı de­ne­ti­mi­nin dı­şı­na bı­ra­kır­sa­nız, o ke­si­mi key­fi­li­ğe iter­si­niz. Mİ­T’­te de ay­nen böy­le bir iş olur. Yar­gı­nın eli­ni da­ral­ta­cak ve ku­rum­la­ra su­iis­ti­mal yo­lu­nu aça­cak dü­zen­le­me­le­re gi­ril­me­me­si la­zım. Yar­gı­nın eli ol­duk­ça da­ral­tı­lı­yor. MİT men­sup­la­rı­na çok önem­li bir do­ku­nul­maz­lık ge­ti­ril­di. MİT men­sup­la­rı­nı çok ra­hat­lık­la yet­ki­le­ri­ni kö­tü­ye kul­la­na­bi­le­cek, MİT kis­ve­si al­tın­da bir­çok ya­sa­dı­şı ey­lem­le­re sevk ede­cek teh­li­ke­ler ta­şı­yor. Mİ­T’­in yap­tı­ğı din­le­me­ler de mah­ke­me ka­ra­rı alın­ma­sı ge­re­ki­yor­sa ya da giz­li­lik du­ru­mu olan ki­şi bil­gi­le­ri­nin ver­giy­le, ban­kay­la ile bil­gi­le­ri yi­ne Mİ­T’­in mah­ke­me­ler ka­ra­rı ile al­ma­sı da­ha doğ­ru olur. Di­rekt ola­rak Mİ­T’­e bı­ra­kı­lır­sa STK’­la­rın, mu­ha­lif­le­rin, işa­dam­la­rı­nın bil­gi­le­ri­ne ula­şıl­ma­sı aley­hi­ne bu­nun kul­la­nıl­ma­sı so­nu­cu çı­kar.

MİT’in yargı işlemleri kaçırılıyor

Emek­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Sa­cit Ka­ya­su: Bu yet­ki­ler ile hu­ku­ka, mah­ke­me­ye ar­tık ge­rek yok her şe­yi MİT hal­le­de­cek de­mek. Ta­ma­men ka­nun­suz şey­ler. Çı­ka­rı­lan ka­nun­lar­ da hu­ku­ka ay­kı­rı. Bu adım­lar ile gi­de­rek de­mok­ra­sin­den uzak­la­şı­lı­yor. Yan­gın­dan mal ka­çı­rı­lır der­ler ya bu­ra­da da Mİ­T’­in yar­gı iş­lem­le­ri ka­çı­rı­lı­yor. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si iyi bir ge­rek­çey­le bu dü­zen­le­me­yi ip­tal ede­bi­lir ama be­nim kor­kum bun­lar ip­tal edi­lin­ce­ye ka­dar ba­zı iş­lem­ler ya­pı­la­cak ve ge­çer­li ola­cak. Bu HSKY dü­zen­le­me­sin­de öy­le ya­pıl­dı. MİT dü­zen­le­me­sin­de de ya­pı­la­bi­lir.

Medya dünyası endişeli

Yayınlayıp bedeline katlanırız

Çağ­daş Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Aba­kay: Es­ki­den dik­ta­tör­lü­ğü ta­bir et­mek için po­lis dev­le­ti der­dik, şim­di MİT dev­le­ti ha­li­ne ge­li­yo­ruz. Biz bu uy­gu­la­ma­la­rı ta­nı­mı­yo­ruz. Eğer bi­zim eli­mi­ze hal­kı il­gi­len­di­ren giz­li bel­ge ge­çer­se bu­nu ya­yın­la­rız. Be­de­li­ne de kat­la­nı­rız. İçin­de yol­suz­luk usul­süz­lük var­dır. Hal­kı zo­ra so­kan ya­şa­mı­nı olum­suz yön­de et­ki­le­yen olay­lar var­sa bu ka­mu­oyu­na açık­la­nır ve so­rum­lu­la­rın­dan he­sap so­ru­lur. Bu an­cak bu giz­li bel­ge­ler­le or­ta­ya çı­kar. Ka­mu­oyu­nu et­ki­li­yor­sa onun için öy­le. Bun­lar bas­kı­cı uy­gu­la­ma­la­rın bir de­va­mı. Hal­kın ha­ber al­ma hak­kı­nı kı­sıt­la­ma ola­rak gö­rü­yo­ruz. Üs­te­lik bun­lar Ana­ya­sa’­da gü­ven­ce al­tı­na alın­mış.

Yayınlamamak suç olur

Med­ya Etik Kon­se­yi Baş­ka­nı Ha­lit Esen­dir: Bu ya­pı­lan ya­sa ta­ma­men po­lis dev­le­ti an­la­yı­şı­nı aşı­yor bi­zi MİT dev­le­ti ha­li­ne ge­ti­ri­yor. Ta­ma­men yan­lış de­mok­ra­tik ya­pı­yı bo­zan bir ya­pı. Bu uy­gu­la­ma­lar ya­rın bir­çok in­sa­nı mağ­dur eder. Son dü­zen­le­me­ler­le bir­lik­te med­ya üze­rin­de res­men san­sü­rün dik ala­sı di­ye­bi­le­ce­ği­miz bir uy­gu­la­ma baş­la­dı. Bir bel­ge giz­li ola­bi­lir ama eğer bu­nun için­de yol­suz­luk var­sa giz­li bir iş çev­ri­li­yor­sa bu­nu yaz­man ni­çin suç olu­yor? Asıl hal­kın men­fa­ati­ne olan bu giz­li bel­ge­le­ri ya­yın­la­ma­mak suç olur. Yan­lı­şı ya­pan­lar de­ğil giz­li­li­ği or­ta­ya çı­ka­ran­lar ce­za­lan­dı­rı­lı­yor.

Ekonomiden gizlilik uyarısı

Şirketlerin gizliliği kalmaz

Bor­sa Ya­tı­rım­cı­la­rı Der­ne­ği (BOR­YAD) Baş­ka­nı Ali Bah­çu­van: Mİ­T’­in ka­mu ku­rum­la­rı, ban­ka­cı­lık ka­nu­nu kap­sa­mın­da­ki ku­ru­luş­lar ile tü­zel ki­şi­ler ve tü­zel ki­şi­li­ği bu­lun­ma­yan ku­ru­luş­lar­dan bil­gi, bel­ge, ve­ri ve ka­yıt­la­rı­nı ala­bi­le­cek ol­ma­sı su­is­ti­ma­le açık. Mİ­T’­in ban­ka­lar­da­ki her tür­lü bil­gi­ye eri­şe­cek ol­ma­sı­nın şir­ket­le­rin giz­li­li­ği açı­sın­dan da sı­kın­tı­la­ra yol aça­cak. Ban­ka­la­rın han­gi alan­da al­dı­ğı po­zis­yon­lar ale­nen or­ta­ya çı­ka­cak. Şir­ket­le­rin giz­li­ği ve mah­re­mi­ye­ti di­ye bir şey kal­ma­ya­cak. Müş­te­ri­le­rin ya­tı­rım­la­rı­nın bi­li­ne­cek ol­ma­sı oyun­cu­la­rı ür­kü­tür.

Spekülasyonlara yol açar

İn­fo Men­kul De­ğer­ler Stra­te­jis­ti Se­lim Işık­lar: Mİ­T’­in bu tür bil­gi­le­re ula­şa­cak ol­ma­sı bor­sa­da spe­kü­las­yon­la­ra yol aça­cak­tır. Bu­nun ne amaç­la ya­pıl­dı­ğı bel­li de­ğil. Ka­nun tek­li­fi­nin ama­cı eğer ki­şi­ler­den su­ça git­mek­se za­ten bü­tün ban­ka­la­rın, ya­tı­rım­cı ku­ru­luş­la­rın ve fi­nans ku­ru­luş­la­rı­nın nez­din­de­ki ve­ri­ler ken­di eli­nin al­tın­da. Ya­ni ki­min ne yap­tı­ğı han­gi iş­le­mi yap­tı­ğı Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu (BDDK), Ser­ma­ye Pi­ya­sa­sı Ku­ru­mu (SPK) ve Ma­li Suç­la­rı Araş­tır­ma Ku­ru­lu­’n­da (MA­SAK) gö­rü­lü­yor. Bu ku­rum­la­rın ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ve giz­li­ği­ni ze­de­ler. Pi­ya­sa­lar açı­sın­dan son de­re­ce yan­lış bir uy­gu­la­ma.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.