1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Partisine para aktardı gözaltına alındı
Partisine para aktardı gözaltına alındı

Partisine para aktardı gözaltına alındı

Venedik'te sele karşı yapılan bariyer ihalesinde rüşvet iddiasıyla 35 kişi gözaltına alındı. İhale için ayrılan 27 milyon doların siyasi partilere aktarıldığı öne sürülüyor. Belediye başkanı ile iktidar partisinin il başkanı da gözaltında.

A+A-

İtal­ya­’nın Ve­ne­dik şeh­rin­de sel ve su bas­kın­la­rı­na kar­şı in­şa edi­len ba­ri­yer­le­rin iha­le­sin­de yol­suz­luk ya­pıl­dı­ğı id­di­asıy­la bü­yük bir ope­ras­yon dü­zen­len­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gi­or­gi­o Or­so­ni­’nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 35 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı.


Gö­zal­tı­na alı­nan­lar ara­sın­da ik­ti­dar­da­ki De­mok­ra­tik Par­ti­’nin İl Baş­ka­nı Gi­am­pi­ero Mar­qu­is de yer alı­yor. So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da 100’den faz­la ki­şi­nin ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.

PA­RA­LAR PAR­Tİ­LE­RE AK­TI

Gö­zal­tı­na alı­nan be­le­di­ye gö­rev­li­le­ri, şeh­ri sel­den ko­ru­mak için ya­pı­lan ba­ri­yer­le­rin in­şa­sı için ya­pı­lan iha­le­ler­de işa­dam­la­rın­dan rüş­vet al­mak­la suç­la­nı­yor. Sav­cı­lık da, ka­mu­ya ait 27 mil­yon do­la­rın ya­ban­cı ban­ka­lar­da­ki he­sap­la­ra ak­ta­rıl­dı­ğı ve si­ya­si par­ti­le­ri fi­nan­se et­mek için kul­la­nıl­dı­ğı id­di­ala­rı­nı araş­tı­rı­yor.

11 YIL­DIR BİT­ME­Dİ

Şeh­ri sel bas­kın­la­rı­na kar­şı ko­ru­mak ama­cıy­la in­şa edi­le­cek 80 ba­ri­yer yıl­lar­dır bi­ti­ri­le­me­di. Ba­ri­yer­ler, aşı­rı ya­ğış­lar­da de­niz se­vi­ye­si­nin yük­sel­me­si ne­de­niy­le su­la­rın şeh­re ak­ma­sı­nı en­gel­le­ye­cek­ti. An­cak kriz ne­de­niy­le ba­ri­yer­le­rin ça­lış­tı­rıl­ma­sı 11 yıl­dır sü­rek­li er­te­le­ni­yor­du.

Gö­rev­de­ki ve­ki­le gö­zal­tı ta­le­bi

Yol­suz­luk ve rüş­vet so­ruş­tur­ma­sı­nı baş­la­tan sav­cı­lık, şu an­da mil­let­ve­ki­li olan Ve­ne­dik es­ki Va­li­si Gi­an­car­lo Ga­lan için de gö­zal­tı ta­lep et­ti. İtal­ya es­ki Baş­ba­ka­nı Sil­vi­o Ber­lus­co­ni­’nin For­za İta­li­a par­ti­sin­den mil­let­ve­ki­li olan Ga­lan, ba­ri­yer pro­je­si­ni 2003 yı­lın­da dö­ne­min baş­ba­ka­nı olan Ber­lus­co­ni ile bir­lik­te baş­lat­mış­tı.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.