PKK'nın yol kapatma eyleminin amacı ortaya çıktı

PKK'nın yol kapatma eyleminin amacı ortaya çıktı

PKK'nın, Hint keneviri hasadı yaklaştığından operasyonları engellemek için yol kapattığı belirtildi.Halkı kalkan olarak kullanan örgütün, olası kargaşadan faydalanarak, emniyet güçlerini bölgeden uzak tutmayı hedeflediği kaydedildi.

Jandarma, 12 gün­dür PKK’­nın ka­pat­tı­ğı Di­yar­ba­kır - Li­ce yolunu aç­mak içi­n PKK’­nın genç­lik ya­pı­lan­ma­sı YDG-H’üyelerine mü­da­ha­le etti. ­

PKK’lılar mo­lo­tof kokteylleri ve el ya­pı­mı pat­la­yı­cı­lar­la kar­şı­lık ver­di.5 as­ker ya­ra­lan­dı.

İs­tih­ba­rat kay­nak­la­rı, yol ka­pat­ma ey­lem­le­ri ile Hint ke­ne­vi­ri üre­ti­mi ara­sın­da­ki iliş­ki­ye dik­kat çek­ti. 2013 ylında 50 mil­yon kök Hint ke­ne­vi­ri ve yak­la­şık 72 ton es­rar ele ge­çi­ri­ldi ve im­ha edil­di. Bu yı­lın ilk beş ayın­da ise sa­de­ce 2 bin 500 kök ke­ne­vi­r ele ge­çi­ril­di.

Uz­man­la­r, uyuş­tu­ru­cu ba­ron­la­rı­nın kö­kü­nü ku­rut­ma nok­ta­sı­na gel­indi­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, “Yol ka­pat­maların ama­cı, ha­sat mev­si­mi ne­de­niy­le askerleri oya­la­mak ve ope­ras­yon­la­rı en­gel­le­me­k” de­di.

Uyuş­tu­ru­cu ba­ron­la­rı­nın ke­ne­vi­r ha­satı için gü­ven­lik güç­le­ri­nin böl­ge­den uzak dur­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­kil­di. Uyuş­tu­ru­cu­dan pa­ra el­de eden te­rör ör­gü­tü PKK’­nın bu ne­den­le ay­nı an­da 7-8 yer­de yol ka­patarak gü­ven­lik güç­le­ri­ni meş­gul et­ti­ği belirtildi.

İs­tih­ba­rat kay­nak­la­rı, Li­ce­’de Ulu­de­re ben­ze­ri bir olay planlandığının al­tı­nı çiz­di. Yol ke­sen iş­çi­le­re ateş edil­me­si­ni sağ­la­ma­yı amaç­la­yan PKK ve örgütle ir­ti­bat­lı uyuş­tu­ru­cu ba­ron­la­rının, kar­ga­şa­yla Hint ke­ne­viri ha­sa­dı ya­pa­bil­me­yi he­def­lediği vurgulandı.Güvenlik birimlerinin bu oyu­na karşılık valilik emri yoksa müdahale et­me­diği belirtildi.

Li­ce­’ye bağ­lı Ka­ya­cık Jan­dar­ma Ka­ra­ko­lu önün­de Me­de­ni Yıl­dı­rı­m’­ın ölü­müyle so­nuç­la­nan ola­yın da ‘uyuş­tu­ru­cu’ bağlantısı or­ta­ya çık­mış­tı. Di­yar­ba­kır Va­li­li­ği bu ola­yın, uyuş­tu­ru­cu ge­lir­le­ri­ni kay­bet­me kor­ku­suy­la çıkartıldığını açık­la­mış­tı. 

İlginç anons: Teröristler var çekilin

Gü­ven­lik güç­le­ri hen­dek­le­ri ka­pat­ma­ya ça­lı­şır­ken, zırh­lı araç­tan il­ginç anons­lar ya­pıl­dı. Anons­lar­da, “Te­rö­rist­lerin amacı bi­ze ateş açıp siz­le­re za­rar ver­me­mi­zi sağ­la­mak­. Za­rar gör­me­ni­zi is­te­mi­yo­ruz. Lüt­fen te­rö­rist un­sur­lar­dan uzak­la­şın. Si­lah­lı te­rö­rist ol­du­ğu­nu gö­re­bi­li­yo­ruz, kı­lı­nı­za za­rar gel­me­sin di­ye sab­re­di­yo­ruz. Si­zin öl­me­ni­zi is­ti­yor­la­r. Sizi kullananların çocukları kolejlerde okuyor. Sizi yem yapıyorlar. Bunu kafanıza yazın” de­nil­di. Anonsun sonunda "Sizleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak seviyoruz" diyen askerlerin gruba müdahale etmediği görüldü.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.