Ukrayna'da Rus yanlılarına operasyon

Ukrayna'da Rus yanlılarına operasyon

Ukrayna güvenlik güçleri ile Moskova yanlıları arasında haftalardır süren gerilim çatışmaya dönüştü. Taraflar arasında ilk kez çıkan çatışmada 1'i pol­­­is 2 kişi öldü.

Uk­ray­na gü­ven­lik güç­le­ri, ül­ke­nin do­ğu­sun­da­ki Do­netsk ili­ne bağ­lı Slav­yansk şeh­rin­de­ki em­ni­yet mü­dür­lü­ğü­nü ön­ce­ki gün ele ge­çi­ren Rus­ya yan­lı­sı si­lah­lı ki­şi­le­re dün ope­ras­yon yap­tı. Em­ni­yet bi­na­sı­nı ku­şa­tan gü­ven­lik güç­le­ri, içer­de­ki yak­la­şık 30 si­lah­lı ki­şi­ye “Tes­lim ol” çağ­rı­sı yap­tı. Bi­na için­den ateş açıl­ma­sı üze­ri­ne özel ha­re­kat ekip­le­ri­­­­­ bi­na­ya gir­di.


‘PEN­CE­RE­LE­RE YAK­LAŞ­MA­YI­N’

Çı­kan ça­tış­ma­da 1 po­lis ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 5 po­lis ya­ra­lan­dı. Rus­ya yan­lı­la­rın­dan da bir ki­şi öl­dü, 2 ki­şi ya­ra­lan­dı. İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ar­sen Ava­kov, böl­ge sa­kin­le­ri­ne dı­şa­rı­ya çık­ma­ma­la­rı uya­rı­sın­da bu­lun­du. Hal­kın     şe­hir mer­ke­zin­den ay­rıl­ma­sı em­ri­nin ve­ril­di­ği­ni ifa­de eden Ava­kov, “Va­tan­daş­lar, apart­man­la­rın­dan ay­rıl­ma­sın ve pen­ce­re­le­re yak­laş­ma­sı­n” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ül­ke­nin do­ğu­sun­da­ki Kra­ma­torsk ve Druzh­kov­ka­ şehir­lerin­de de ön­ce­ki ge­ce si­lah­lı ki­şi­ler hü­kü­met bi­na­sı­nı ele ge­çir­me­ye ça­lış­tı. An­cak po­lis sal­dır­gan­la­rın bi­na­ya gir­me­si­ne izin ver­me­di.

Otobüslerle getirildiler

Do­netsk Böl­ge Po­lis Söz­cü­sü Igor Dyo­min, si­lah­lı grup­la­rın baş­ka şe­hir­ler­den oto­büs­ler­le ge­ti­ril­di­ği­ni be­lirt­ti. Do­netsk, Har­kiv ve Lu­gansk şe­hir­le­rin­de 6 Ni­sa­n’­dan be­ri Rus­ya yan­lı­sı yüz­ler­ce ki­şi, böl­ge­de­ki hü­kü­met ve gü­ven­lik bi­na­la­rı­nı kon­trol al­tı­na al­mış­tı. Mos­ko­va yan­lı­sı ay­rı­lık­çı grup­lar, bu şe­hir­le­rin Rus­ya­’ya bağ­lan­ma­sı için re­fe­ran­dum ya­pıl­ma­sı­nı ta­lep et­miş­ti. Ba­tı­lı ül­ke­ler, olay­lar­dan so­rum­lu tut­tu­ğu Mos­ko­va yö­ne­ti­mi­ni kı­na­mış­tı.

ABD’den Rusya’ya “ek tehdit” uyarısı

ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı John Kerry, Rus­ya­’nın ge­ri­li­mi azalt­ma­ma­sı ve as­ker­le­ri­ni Uk­ray­na sı­nı­rın­dan çek­me­me­si ha­lin­de bu­nun “i­la­ve so­nuç­la­rı­” ola­ca­ğı uya­rı­sı­nı yap­tı. Rus­ya Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ser­gey Lav­ro­v’­la te­le­fon­da gö­rü­şen Kerry, Uk­ray­na­’nın do­ğu­sun­da­ki sal­dı­rı­la­rın ön­ce­den plan­lan­mış ol­du­ğu­na da­ir cid­di kay­gı­la­rı­nı di­le ge­tir­di. Öte yan­dan, ABD Baş­kan Yar­dım­cı­sı Jo­e Bi­den, 22 Ni­sa­n’­da Ki­ev’­e gi­de­rek hü­kü­met yet­ki­li­le­riy­le gö­rü­şe­cek.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.