1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Ukrayna'da Rus yanlılarına operasyon
Ukrayna'da Rus yanlılarına operasyon

Ukrayna'da Rus yanlılarına operasyon

Ukrayna güvenlik güçleri ile Moskova yanlıları arasında haftalardır süren gerilim çatışmaya dönüştü. Taraflar arasında ilk kez çıkan çatışmada 1'i pol­­­is 2 kişi öldü.

A+A-

Uk­ray­na gü­ven­lik güç­le­ri, ül­ke­nin do­ğu­sun­da­ki Do­netsk ili­ne bağ­lı Slav­yansk şeh­rin­de­ki em­ni­yet mü­dür­lü­ğü­nü ön­ce­ki gün ele ge­çi­ren Rus­ya yan­lı­sı si­lah­lı ki­şi­le­re dün ope­ras­yon yap­tı. Em­ni­yet bi­na­sı­nı ku­şa­tan gü­ven­lik güç­le­ri, içer­de­ki yak­la­şık 30 si­lah­lı ki­şi­ye “Tes­lim ol” çağ­rı­sı yap­tı. Bi­na için­den ateş açıl­ma­sı üze­ri­ne özel ha­re­kat ekip­le­ri­­­­­ bi­na­ya gir­di.


‘PEN­CE­RE­LE­RE YAK­LAŞ­MA­YI­N’

Çı­kan ça­tış­ma­da 1 po­lis ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 5 po­lis ya­ra­lan­dı. Rus­ya yan­lı­la­rın­dan da bir ki­şi öl­dü, 2 ki­şi ya­ra­lan­dı. İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ar­sen Ava­kov, böl­ge sa­kin­le­ri­ne dı­şa­rı­ya çık­ma­ma­la­rı uya­rı­sın­da bu­lun­du. Hal­kın     şe­hir mer­ke­zin­den ay­rıl­ma­sı em­ri­nin ve­ril­di­ği­ni ifa­de eden Ava­kov, “Va­tan­daş­lar, apart­man­la­rın­dan ay­rıl­ma­sın ve pen­ce­re­le­re yak­laş­ma­sı­n” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ül­ke­nin do­ğu­sun­da­ki Kra­ma­torsk ve Druzh­kov­ka­ şehir­lerin­de de ön­ce­ki ge­ce si­lah­lı ki­şi­ler hü­kü­met bi­na­sı­nı ele ge­çir­me­ye ça­lış­tı. An­cak po­lis sal­dır­gan­la­rın bi­na­ya gir­me­si­ne izin ver­me­di.

Otobüslerle getirildiler

Do­netsk Böl­ge Po­lis Söz­cü­sü Igor Dyo­min, si­lah­lı grup­la­rın baş­ka şe­hir­ler­den oto­büs­ler­le ge­ti­ril­di­ği­ni be­lirt­ti. Do­netsk, Har­kiv ve Lu­gansk şe­hir­le­rin­de 6 Ni­sa­n’­dan be­ri Rus­ya yan­lı­sı yüz­ler­ce ki­şi, böl­ge­de­ki hü­kü­met ve gü­ven­lik bi­na­la­rı­nı kon­trol al­tı­na al­mış­tı. Mos­ko­va yan­lı­sı ay­rı­lık­çı grup­lar, bu şe­hir­le­rin Rus­ya­’ya bağ­lan­ma­sı için re­fe­ran­dum ya­pıl­ma­sı­nı ta­lep et­miş­ti. Ba­tı­lı ül­ke­ler, olay­lar­dan so­rum­lu tut­tu­ğu Mos­ko­va yö­ne­ti­mi­ni kı­na­mış­tı.

ABD’den Rusya’ya “ek tehdit” uyarısı

ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı John Kerry, Rus­ya­’nın ge­ri­li­mi azalt­ma­ma­sı ve as­ker­le­ri­ni Uk­ray­na sı­nı­rın­dan çek­me­me­si ha­lin­de bu­nun “i­la­ve so­nuç­la­rı­” ola­ca­ğı uya­rı­sı­nı yap­tı. Rus­ya Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ser­gey Lav­ro­v’­la te­le­fon­da gö­rü­şen Kerry, Uk­ray­na­’nın do­ğu­sun­da­ki sal­dı­rı­la­rın ön­ce­den plan­lan­mış ol­du­ğu­na da­ir cid­di kay­gı­la­rı­nı di­le ge­tir­di. Öte yan­dan, ABD Baş­kan Yar­dım­cı­sı Jo­e Bi­den, 22 Ni­sa­n’­da Ki­ev’­e gi­de­rek hü­kü­met yet­ki­li­le­riy­le gö­rü­şe­cek.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.