1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Zehir zemberek genelge
Zehir zemberek genelge

Zehir zemberek genelge

MHP lideri Bahçeli, MİT Yasası'yla 'hukukun hançerlendiğini' söyledi. Bahçeli, Erdoğan'ın yargıya hesap vermeden Çankaya'ya çıkamayacağını söyleyerek, 'Cumhurbaşkanlığı makamı kaçış ve kurtuluş yeri değil” dedi. Hakim, savcı ve polislerin 'paralel' suçlam

A+A-

30 Mart ye­rel se­çi­mi sü­re­ci hak­kın­da par­ti teş­ki­la­tı­na bir ge­nel­ge ya­yın­la­yan Devlet Bah­çe­li, ze­hir-zem­be­rek ifa­de­ler kul­lan­dı. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı sü­re­ci­nin kriz po­tan­si­ye­li­ne sa­hip ol­du­ğu­nu be­lir­ten Bah­çe­li şöy­le ko­nuş­tu:


“Her zor­la­ma­yı ya­pa­rak cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı­na ta­lip olan şa­ibe­li ve sa­kın­ca­lı ki­şi­ler, bu gö­re­ve yük­sel­se­ler bi­le va­ta­na iha­net­ten tek­rar in­di­ri­le­cek­ler­dir. Hem cum­hur­baş­kan­lı­ğı hem de pe­şin­den ge­le­cek ge­nel se­çim­ler top­lum­sal cep­he­leş­me­yi tır­man­dı­ra­bi­le­cek­tir.”

Bah­çe­li, sa­nal med­ya üze­rin­den ya­pı­lan kış­kırt­ma­la­ra “i­ti­ba­r” et­me­me­le­ri ko­nu­sun­da teş­ki­lat­la­rı uyar­dı. Teş­ki­lat yö­ne­ti­ci­le­ri­ne, “Res­mi açık­la­ma­lar dı­şın­da in­ter­net si­te­le­rin­de do­la­şan mes­net­siz ha­ber­le­re ku­lak asıl­ma­ya­cak ve içi­mi­zi ka­rış­tır­ma­ya da­ya­lı fit­ne ve fe­sat ya­yan çev­re­le­re çok dik­kat edi­le­cek­ti­r” de­di.

Ba­zı iç ve dış odak­la­rın du­rum­dan va­zi­fe çı­ka­ra­rak MHP için­den ‘ad­re­se tes­li­m’ cum­hur­baş­kan­lı­ğı ada­yı be­lir­me kur­naz­lı­ğı­na te­şeb­büs et­ti­ği­ni öne sü­ren Bah­çe­li, “Bu­nun dı­şın­da ba­zı ki­şi ya da ki­şi­le­rin par­la­tıl­ma­sı, öne çı­ka­rıl­ma­sı ve is­mi­nin do­laş­tı­rıl­ma­sı par­ti­mi­zin si­ya­si il­ke­le­riy­le ör­tüş­me­ye­cek­ti­r” de­di.  

Dev­let Bah­çe­li, gö­re­vi­ni ya­pan ha­kim ve sav­cı­la­rın ‘dar­be­ci­’ sı­fa­tıy­la gö­rev­den alın­dı­ğı­nı ya da sür­gü­ne gön­de­ril­di­ği­ni id­di­a ede­rek, bin­ler­ce em­ni­yet men­su­bu­nun da “pa­ra­lel ör­gü­t” suç­la­ma­sıy­la zulme uğ­ra­dı­ğı­nı sa­vun­du.

“İKTİDAR ZORBALIĞI”

“Baş­ba­kan Er­do­ğan oğ­luy­la bir­lik­te ev­de­ki pa­ra­yı sı­fır­la­ma te­la­şın­day­ken, ada­le­ti sı­fı­ra çek­miş ve hu­ku­ku han­çer­le­miş­tir. Tür­ki­ye, gel­miş geç­miş en ayıp­lı, en rüş­vet­çi, en ka­ran­lık, en yüz­süz bir ik­ti­da­rın zor­ba­lı­ğı­na ma­ruz kal­mış­tı­r” de­di.

Dedikoduya ceza uyarısı

Bah­çe­li, MHP’­nin bü­tün­lü­ğü­nü bo­zan, de­di­ko­du ya­pan, düz­me­ce ve as­lı as­ta­rı ol­ma­yan açık­la­ma­lar ya­pan­la­ra anın­da mü­da­ha­le edi­le­ce­ği­ni ve su­çu sa­bit gö­rü­len­ler­le il­gi­li hu­ku­ki iş­lem baş­la­tı­la­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.

Sandığa hile ve şaibe karıştı

Ye­rel se­çim­le­rin bir­çok yer­de dü­rüst ve ah­la­ki ya­pıl­ma­dı­ğı­na, san­dı­ğa hi­le ve şai­be ka­rış­tı­ğı­na dö­nük id­di­ala­rı gün­de­me ge­tir­di­ği­ni kay­de­den Bah­çe­li, şun­la­rı söy­le­di: “Mil­le­ti­mi­zin ter­cih­le­ri­nin oy hır­sız­la­rı­na, de­mok­ra­si kal­pa­zan­la­rı­na, fır­sat düş­kün­le­ri­ne tes­lim edil­me­me­si her­ke­sin or­tak so­rum­lu­lu­ğu­dur. 30 Mart se­çim­le­ri 17 Ara­lı­k’­ta baş­la­yan ‘rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nu­n’ göl­ge­sin­de ger­çek­leş­miş­tir. Ka­nun ka­çak­la­rı ik­ti­dar ta­ra­fın­dan ko­ru­ma­ya alın­mış­tır.”

Şarlatan İranlı hükümete sızdı

Mey­dan­lar­da “şar­la­ta­n” de­di­ği için hak­kın­da 100 bin TL’­lik taz­mi­nat da­va­sı açan Rı­za Sarraf’a yi­ne ‘şar­la­ta­n’ ben­zet­me­si ya­pan Bah­çe­li, “Şar­la­tan İran­lı hü­kü­me­tin hüc­re­le­ri­ne ka­dar sız­mış, önü­ne ge­len ba­ka­nı ve ço­cuk­la­rı­nı rüş­vet müp­te­la­sı yap­mış, hep­si­ni mas­ka­ra­ya çe­vir­miş­ti­r” di­ye ko­nuş­tu.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.