CHP'yi şok eden fatura

CHP'yi şok eden fatura

Yalova'da AKP'li belediye, seçim öncesi 65 bin kişiye yemek verdi. 3 ay için 964 bin liralık fatura kesildi. CHP'li yeni başkan isyan etti: İki firma var, sahipleri aynı. Parayı ödemem

Ye­rel se­çi­min en çok tar­tı­şı­lan il­le­rin­den Ya­lo­va­’da il­ginç ye­mek fa­tu­ra­la­rı or­ta­ya çık­tı. Başkanlık kol­tu­ğunu kay­be­den AK­P’­li es­ki Baş­kan Ya­kup Ko­ça­l’­ın, se­çi­mi ka­zan­mak için 65 bin 105 ki­şi­ye ye­mek ye­dir­di­ği or­ta­ya çık­tı.


Sözcü Gazetesi'nin haber,ne göre, Ya­lo­va mer­kez­de 62 bin seç­men 15 ada­ya oy ver­di an­cak tam 65 bin 105 ki­şi­ye ye­di­ri­len ye­mek ka­fa­la­rı ka­rış­tır­dı. Ocak-Şu­bat-Mart ay­la­rın­da iki fir­ma­nın be­le­di­ye­ye kes­ti­ği fa­tu­ra­lar dik­kat çe­ki­yor. Ala­kart ve Kum­sal fir­ma­la­rı ta­ra­fın­dan ke­si­len ye­mek fa­tu­ra­la­rı­nın top­la­mı 964 bin TL…

Pİ­LAV ÜS­TÜ KA­VUR­MA:

 

3 Ocak’ta ke­si­len fa­tu­ra­ya gö­re 7 bin 920 ki­şi­ye ye­mek verildi. Fa­tu­ra­ tu­ta­rı 60 bin 730 TL. 13 Ocak ta­rih­li fa­tu­ra­ya gö­re ise 2 bin 340 ki­şi­ye kah­val­tı ve­ril­di. 4 bin 530 ki­şi pi­lav üs­tü ka­vur­ma ye­di. Kah­val­tı ve ye­me­ğin be­de­li 91 bin 724 TL tut­tu. 23 Ocak’ta ay­nı fir­ma­ yi­ne pi­lav üs­tü ka­vur­ma baş­ta ol­mak üze­re kah­val­tı, kok­teyl be­de­li ola­rak 99 bin 808 TL’­lik fa­tu­ra kesti. Fa­tu­ra­lar­da il­ginç de­tay­lar var. Kum­sal fir­ma­sı 1 Şu­ba­t’­ta 6 bin 944 ki­şi­ye ye­mek ver­miş. 2 ay son­ra tek­rar 6 bin 944 ki­şi­ye fa­tu­ra ke­sil­miş.

3 BİN ŞEM­Sİ­YE: 14 Mart ta­rih­li fa­tu­ra­ya gö­re be­le­di­ye 3 bin şem­si­ye, 30 bin çan­ta, 25 bin ka­lem, 20 bin not def­te­ri, bin tak­vim ol­mak üze­re 155 bin 170 TL’­lik har­ca­ma yap­tı.

CHP’­li Ya­lo­va Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ve­fa Sal­man, şunları söyledi:
 “Maz­ba­ta­mı al­dık­tan son­ra fa­tu­ra­la­r gel­me­ye baş­la­dı. İki fir­ma var. Sa­hip­le­ri ay­nı. Fark­lı gö­rün­sün di­ye bi­ri Bur­sa mer­kez­li ku­rul­muş. Bu ka­dar ye­mek yen­me­si müm­kün de­ğil. Se­çim­den ön­ce sav­cı­la­rı gö­re­ve da­vet et­tim ‘be­le­di­ye kay­nak­la­rıy­la se­çim ye­me­ği ve­ri­li­yo­r’ di­ye. Bun­dan son­ra fark­lı fa­tu­ra­lar ge­lir mi, bil­mi­yo­rum.”

Ad­li­ye­de gün­ler­ce nö­bet tut­muş­lar­dı


Ya­lo­va­’da se­çi­mi AKP ada­yı Ya­kup Ko­ça­l’­ın 1 oy fark­la ka­zan­dı­ğı­nın açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan CHP, ilçe seçim kuruluna iti­raz­da bu­lun­muş­tu. Oy­lar ye­ni­den sa­yıl­mış ve 6 oy fark­la CHP’­li Ve­fa Sal­man baş­kan­lık kol­tu­ğu­na otur­muş­tu. CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li ve Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İn­ce­’y­le bir­lik­te ad­li­ye­de gün­ler­ce nö­bet tu­tan Sal­man, so­nuç­la­rın ar­dın­dan göz­yaş­la­rı­na ha­kim ola­ma­mış­tı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.