MİT'e adam öldürme yetkisi verildi

MİT'e adam öldürme yetkisi verildi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, MİT yasasını sert sözlerle eleştirdi. Hükümetin darbecilerden daha ağır bir istihbarat devleti oluşturduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 'MİT'e yurtiçinde ve yurtdışında operasyon yetkisi veriliyor. Yani adam öldürme yetkisi veriyoruz.

CHP Par­ti Mec­li­si (PM), ye­rel se­çim so­nuç­la­rı­nı de­ğer­len­dir­mek için dün Ge­nel Mer­ke­z’­de top­lan­dı. Par­ti Mec­li­si sü­rer­ken, es­ki par­ti yö­ne­ti­ci­si ve ve­kil Şa­hin Men­gü, Twit­ter he­sa­bın­dan Par­ti Söz­cü­sü Ha­luk Ko­ç’­un is­ti­fa et­ti­ği­ni du­yur­du. Koç, se­çim son­ra­sı ‘si­ya­si ne­za­ke­t’ çer­çe­ve­sin­de is­ti­fa­sı­nı sun­du­ğu­nu an­cak Kı­lıç­da­roğ­lu ta­ra­fın­dan red­de­dil­di­ği­ni söy­le­di.


TAM BİR HUKUKSUZLUK

Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu, CHP’­nin sa­ğa yö­nel­di­ği­ne iliş­kin eleş­ti­ri­le­re “Hiç­bir ay­rım yap­mak­sı­zın bü­tün yurt­taş­la­rı­mı­zı ku­cak­la­ma­lı­yı­z” ya­nı­tı­nı ver­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, Mec­li­s’­te ka­bul edi­len MİT dü­zen­le­me­si ile il­gi­li ola­rak sert eleş­ti­ri­ler yö­nelt­ti: “MİT ya­sa­sı 12 Ey­lül son­ra­sı ha­zır­la­nan ve uy­gu­la­ma­ya ko­nan bir ya­say­dı. 12 Ey­lü­l’­de as­ke­ri dar­be­nin ya­pa­ma­dı­ğı­nı, hal­kın oy­la­rıy­la gel­miş bir si­ya­sal ik­ti­dar ya­pı­yor. Dar­be­ci­ler­den da­ha ağır bir is­tih­ba­rat dev­le­ti oluş­tu­ru­yor­lar. İşin ga­rip ta­ra­fı bu­nun ya­sa ta­sa­rı­sı ola­rak par­la­men­to­ya gel­me­me­si­dir. Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’n­da gö­rü­şül­me­me­si­dir. İki AK Par­ti mil­let­ve­ki­li­nin ver­di­ği ka­nun tek­li­fiy­le Par­la­men­to­’dan geç­ti. Mİ­T’­e yur­ti­çin­de ve yurt­dı­şın­da ope­ras­yon yap­ma yet­ki­si ve­ri­li­yor. Ne de­mek­tir ope­ras­yon yap­ma yet­ki­si? Ya­ni adam öl­dür­me yet­ki­si ve­ri­yo­ruz. Ye­ni Ye­şil­ler çı­ka­cak. Her tür­lü si­lah ve­ri­le­cek ve de­ne­cek ki bu­yur sen git ope­ras­yo­nu yap. Bu­gü­ne ka­dar Mİ­T’­e böy­le bir yet­ki ve­ril­me­miş­ti. Ar­tı yet­ki­ler ola­ğa­nüs­tü ar­tı­rıl­dı. Tam bir is­tih­ba­rat dev­le­ti. Tam bir hu­kuk­suz­lu­k” de­di.

ÖKKEŞ DE FİŞLENECEK

Kı­lıç­da­roğ­lu MİT Ya­sa­sı­’na eleş­ti­ri­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: Fiş­le­me yet­ki­si ya­pı­yor­lar­dı ama ya­sa dı­şıy­dı. Şim­di ya­sal ola­rak fiş­le­me yet­ki­si al­ma­ya baş­la­dı­la­r” de­di.

CHP mil­let­ve­kil­le­ri­nin fiş­len­di­ği­ne iliş­kin bel­ge­le­rin ya­yın­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Kı­lıç­da­roğ­lu, “Üs­te­lik bu ya­sa da­ha yok­ken. Suç­tu. Şim­di on­la­rı ya­sal ha­le ge­tir­di­ler. Er­zu­ru­m’­da kah­ve­de otu­ran Meh­met Efen­di de fiş­le­ne­cek. Kay­se­ri­’de kah­ve­de otu­ran Ade­m’­de fiş­le­ne­cek. Kah­ra­man­ma­ra­ş’­ta kah­ve­de otu­ran Ök­keş de fiş­le­ne­cek. Bir fiş­len­me dö­ne­mi ba­kın.”

Kı­lıç­da­roğ­lu, “Yar­gı ka­ra­rı ol­mak­sı­zın bü­tün ku­ru­luş­lar­dan her tür­lü bil­gi­yi ala­bi­li­yor­su­nuz. Ti­ca­ri sır kav­ra­mı bit­ti. Hu­ku­kun ol­ma­dı­ğı yer­de ser­ma­ye mi ge­lir, ser­ma­ye mi olur? Ba­kanlar suç iş­le­miş ve mah­kum ol­muş bi­ri­si­ni yar­gı ka­ra­rı ol­mak­sı­zın baş­ka bir ül­ke­ye gön­de­re­bi­le­cek­ler. Bu­ra­sı bir hu­kuk dev­le­ti mi? Böy­le bir ya­sa­nın ge­ti­ril­me­si baş­lı ba­şı­na bü­yük bir ayıp­” de­di.

17 Aralık’ı örtme girişimi

Kı­lıç­da­roğ­lu, “Ken­di­siy­le il­gi­li ol­ma­yan so­ruş­tur­ma dos­ya­la­rı­na mü­da­ha­le yet­ki­si. So­ruş­tur­ma­lar giz­li. Ev­ren­sel bir ku­ral­dır bu. Ama ya­pı­lan dü­zen­le­mey­le MİT için giz­li de­ğil. Ne­den? 17 Ara­lık ope­ras­yo­nu­nu ört­me gi­ri­şi­mi mi aca­ba? Bu­na izin ver­me­ye­ce­ğiz. Bu­nun mü­ca­de­le­si­ni ya­pa­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu.

Üniversiteler tabelalarını indirsin

Üni­ver­si­te­le­rin ses­siz kal­dı­ğı­nı ifa­de eden Kı­lıç­da­roğ­lu, “Os­man­lı­’nın med­re­se­le­ri da­ha ce­sur­du. Na­sıl üni­ver­si­te bu. Ta­be­la­la­rın­da­ki üni­ver­si­te­yi kal­dır­sın­lar” de­di. Si­vil Top­lum ve sen­di­ka­la­rı da şöy­le eleş­tir­di: “İş­ve­ren ku­rum­la­rın te­pe ör­gü­tü var. TOBB, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü sa­vu­na­ma­ya­cak bir ko­nu­ma gel­di. Ti­ca­ri sır kav­ra­mı eli­niz­den alı­nı­yor. Ne­den ko­nuş­mu­yor­su­nuz. Siz ço­cuk­la­rı­nı­za ne­yi an­la­ta­cak­sı­nız?

MİT yasası ile neler değişti?

1- MİT, Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’n­ca ve­ri­len gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­ti­re­cek.

2- Ku­rum, is­tih­ba­rat­ta kul­la­nı­lan çağ­daş tek­no­lo­ji­le­ri ta­kip edip, te­min ede­bi­le­cek.

3- Mİ­T’­e ka­nun­la sa­yı­lan gö­rev­ler dı­şın­da gö­rev ve­ri­le­me­ye­cek.

4- Tüm ka­mu ve özel ku­rum­lar­dan bil­gi, bel­ge, ve­ri ve ka­yıt­la­rı ala­bi­le­cek. Bu­ra­la­rın ar­şiv, bil­gi iş­lem mer­kez­le­ri ve ile­ti­şim altya­pı­sın­dan ya­rar­la­na­bi­le­cek.

5- İs­tih­ba­ri fa­ali­yet­ler için gö­rev­len­di­ri­len­le­rin kim­lik­le­ri­ni de­ğiş­ti­re­bi­le­cek.

6- Ül­ke­ye gi­ren ya­ban­cı­lar­la il­gi­li ça­lış­ma yü­rü­te­bi­le­cek.

7- Te­le­ko­mü­ni­kas­yon ka­nal­la­rın­dan ge­çen dış is­tih­ba­rat, mil­li sa­vun­ma,  te­rö­rizm ve ulus­la­ra­ra­sı suç­lar ve si­ber gü­ven­lik­le il­gi­li ve­ri­le­ri top­la­ya­bi­le­cek.

8- Ya­ban­cı un­sur­la­rın ül­ke­nin ve va­tan­daş­la­rın ile­ti­şim gü­ven­li­ği­ni teh­dit eden fa­ali­yet­le­ri­nin en­gel­len­me­si­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­lar ya­pa­bi­le­cek.

9- Mİ­T’­te gö­rev alan­la­ra ya­lan ma­ki­ne­si uy­gu­la­ma­sı da­hil test tek­nik ve yön­tem­ler kul­la­na­bi­le­cek.

10- Ku­rum men­sup­la­rı, ce­za­evin­de bu­lu­nan te­rör ör­gü­tü men­su­bu da­hil mil­li gü­ven­li­ği teh­dit eden bü­tün ya­pı­lar ile gö­rü­şe­bi­le­cek.

11- An­ke­sör­lü te­le­fon­la­rı da din­le­ye­bi­le­cek.

12- Per­so­ne­li­ne ma­dal­ya ve­ri­le­bi­le­cek.

13- Ku­rum gö­rev­li­le­ri ve emek­li­le­ri, si­lah­la­rı­nı her yer­de ta­şı­ya­bi­le­cek.

14- MİT Müs­te­şa­rı, Yü­ce Di­va­n’­da as­ker ki­şi­ler­le il­gi­li so­ruş­tur­ma usu­lüne gö­re yar­gı­la­na­cak. Yar­gı­la­ma için son söz cum­hur­baş­ka­nı­’n­da ola­cak.

15- MİT bel­ge­si ya­yın­la­ya­na 9 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ve­ri­le­cek.

EZELHAN ÜSTÜNKAYA - BUGÜN GAZETESİ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.