1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Türkiye'de gerçek sayıları 5 milyon
Türkiye'de gerçek  sayıları 5 milyon

Türkiye'de gerçek sayıları 5 milyon

Tür­ki­ye­'de­ki iş­siz ra­ka­mı TÜ­İK'­in açık­la­dı­ğı gi­bi 2 mil­yon 809 bin de­ğil, 4 mil­yon 854 bin. Çün­kü TÜ­İK ar­tık ümi­di­ni kay­bet­ti­ği için iş ara­mak­tan vaz­ge­çen iş­siz­le­ri say­mı­yor. İş bul­ma umu­du­nu kay­bet­miş 2 mil­yon 45 bi

A+A-

Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK) her ay is­tih­dam ra­kam­la­rı­nı ya­yın­la­dı­ğın­da, ge­nel­de iş­siz­lik oran­la­rı tar­tı­şı­lır. Ve­ri­ler için­de is­tih­dam ra­kam­la­rın­da­ki di­ğer ge­liş­me­ler tar­tı­şıl­maz. Ay­nı du­rum ge­çen haf­ta da ya­şan­dı.


İş baş­vu­ru­su yok

Bü­tün mec­ra­lar­da Ara­lık 2013 dö­ne­mi iş­siz­li­ğin yüz­de 10, iş­siz sa­yı­sı­nın ise 2 mil­yon 809 bin kişi olduğu haberleri yapıldı. Ancak TÜİK’in rakamları içinde 2 milyon 809 bin işsizin dışında bu rakamlara dahil olmayan 2 milyon 45 bin umutsuz işsiz var. Aktif olarak iş aramadıkları, son 2 ay içinde herhangi bir iş başvurusu yapmadıkları için bun­lar lis­te­ye da­hil edil­mi­yor. Bun­lar­la bir­lik­te 4 mil­yon 854 bin ki­şi iş­siz du­rum­da.

11,7 mil­yon ka­dın

İs­tih­dam he­sa­bın­da 15 yaş ve da­ha yu­ka­rı nü­fu­sun ‘ça­lı­şa­bi­li­r’ nü­fus ol­du­ğu var­sa­yı­lı­yor. Bu kap­sam­da Tür­ki­ye­’de  56 mil­yon 12 bin kişi var. Bunun 27 milyon 941 bini çalışma hayatı dışında kalıyor. Bu istihdam dışında kalan 27 milyon 941 bin kişinin 3 milyon 616 bini gerçekten çalışamaz durumda olanlardan oluşuyor. 3 milyon 934 bini emekli olduğu için çalışmıyor. 15 yaşını aşmış ancak eğitim ve öğretimden dolayı çalışmayanların sayısı ise 4 milyon 895 bin. İşgücü­ne da­hil ol­ma­yan nü­fus için­de yer alan en ka­la­ba­lık ke­sim ise ev iş­le­riy­le meş­gul olan­lar­dan olu­şu­yor. Ev iş­le­riy­le meş­gul olan­la­rın sa­yı­sı 11 mil­yon 712 bin ki­şi­yi kap­sı­yor.

İş­gü­cü­ne ka­tıl­ma­yan­la­rın da­ğı­lı­mı­na ba­kıl­dı­ğın­da emek­li­ler, ev ha­nım­la­rı ve ça­lı­şa­ma­ya­cak du­rum­da olan­lar ka­bul edi­le­bi­lir an­cak bu grup­ta yer alan iki ke­sim var ki du­rum­la­rı iç­ler acı­sı. Bu­gün iş bul­sa ça­lı­şa­cak du­rum­da olan bu ke­sim ma­ale­sef iş­siz ra­kam­la­rı­na da­hil edil­mi­yor.Umut­suz va­ka çok

İş ara­ma­yıp ça­lış­ma­ya ha­zır olan­la­rın sa­yı­sı 2 mil­yon 45 bin ki­şi­ye ulaş­mış. Bu 2 mil­yon 45 bin ki­şi iş bul­ma ümi­di­ni kay­bet­ti­ği için ve­ya baş­ka ne­den­ler­le iş ara­mı­yor. Bun­la­rın için­de 540 bin ki­şi ise ta­ma­men umut­suz va­ka de­ne­bi­le­cek grup. Bu 540 bin ki­şi ar­tık iş ara­mak­tan bı­kan ve son 2 ay­dan be­ri her­han­gi bir iş­ye­ri­ne mü­ra­ca­at et­me­di­ği için iş­siz sa­yıl­ma­yan in­san­lar­dan olu­şu­yor.

Ne­den iş ara­mı­yor?

Ak­tif ola­rak iş ara­ma­dı­ğı için iş­siz ka­te­go­ri­sin­de yer al­ma­yan in­san­la­rın iş­gü­cü pi­ya­sa­sı açı­sın­dan bir sı­kın­tı oluş­tur­du­ğunu be­lir­ten Sü­ley­man Şah Üni­ver­si­te­si İk­ti­sat Bö­lüm Baş­ka­nı Doç. Dr. Fa­tih Ma­cit, “Bu in­san­la­rın ne­den iş ara­ma­yı bı­rak­tı­ğı ve tek­rar iş­gü­cü­ne ka­zan­dı­rıl­ma­la­rı için ne­ler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­su gün­de­me alın­ma­lı­dı­r” de­di.

Res­mi iş­siz­lik yüz­de 10 mu?

TÜ­İK ve­ri­le­ri­ne gö­re iş bul­duk­la­rın­da ça­lış­ma­ya ha­zır 28 mil­yon 71 bin ki­şi var. Ça­lış­ma­ya ha­zır bu 28 mil­yon 71 bin nü­fu­sun 25 mil­yon 262 bi­ni her­han­gi bir iş­te ça­lı­şı­yor. 2 mil­yon 809 bi­ni ise iş­siz. İş­siz sa­yı­sı ça­lış­ma­ya ha­zır nü­fus sa­yı­sı­na bö­lün­dü­ğün­de çı­kan yüz­de 10 iş­siz­lik ora­nı ola­rak ka­bul edi­li­yor. Oy­sa umut­suz­lar da ek­len­di­ğin­de iş­siz­lik ora­nı yüz­de 16’ya yük­se­li­yor. TÜ­İK ve­ri­le­rin­de umut­suz­lar iş­siz­lik ora­nı­na ek­len­mi­yor.

Eğitimsizler daha kolay iş buluyor

Eği­tim du­rum­la­rı­na gö­re iş­siz­lik ra­kam­la­rı in­ce­len­di­ğin­de çar­pı­cı so­nuç­lar or­ta­ya çı­kı­yor. Ma­ale­sef eği­tim du­ru­mu ko­lay iş bul­ma şan­sı ver­mi­yor. Ge­nel iş­siz­lik ora­nı yüz­de 10 iken, mes­le­ki tek­nik eği­tim gö­ren­le­rin ora­nı yüz­de 10.3, li­se me­zun­la­rı­nın yüz­de 12.5. Okurya­zar ol­ma­yan­lar­da iş­siz­lik yüz­de 5.1 ora­nın­da. Yük­seköğ­re­tim gö­ren­le­rin iş­siz­lik ora­nı ise yüz­de     9.7 se­vi­ye­sin­de.

AK Par­ti dö­ne­min­de iş­siz­lik ora­nı art­tı

Koalisyonlarla yönetildiği halde AK Parti iktidarından önceki dönemde (1993-2002) ortalama işsizlik oranı yüzde 7,85 iken, 2002-2012 yılları arasında yani 10 yıllık AK Parti iktidarında bu ortalama yüzde 10,75 oldu.


işgücüne katılım oranı çok düşük

Türkiye’de işgücüne katılım oranının çok düşük seviyelerde olmasının emek piyasasının en büyük sorunlarından biri olduğunu anlatan Macit, “Avrupa Birliği’nde ortalama işgücüne katılım oranı yüzde 70’lerin üstünde iken bu rakam bizde ancak yüzde 50 seviyesine çıkabiliyor” şeklinde konuştu.

MUSTAFA YAĞMURLU - BUGÜN GAZETESİ

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.