13 milyon çalışana şok, O yasa değişiyor

13 milyon çalışana şok, O yasa değişiyor

Kadrolu işçilerin taşeron işçi statüsüne kaydırılmasını önleyen yasa değişiyor. Taşeron taslağına göre patronlar isterse kendi kadrolu işçilerini taşerona devredip hizmeti aynı işçilerle taşerondan alabilecek.

Hükümetin hazırladığı yeni taşeron tasarı taslağında, özel sektörde sigortalı olarak çalışan 13,1 milyon işçinin tamamının hayatını etkileyecek kritik bir madde yer alıyor.Halen yürürlükte olan 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 2’nci maddesi özel sektörde kadrolu olarak çalışan işçilerin taşeron bir işverene devredilmesini yasaklıyor.


‘Taşerona veremezsin’

Bu yasak, 7’nci fıkrada, “Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz” şeklinde ifade ediliyor. Aynı fıkrada, “İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez” deniyor.

Yasağı çiğneyebilirsin!

Meclis’e gelmesi beklenen yeni taslak düzenlemeyle asıl işveren ve taşeronlara, tüm çalışanları koruyan 7’nci fıkraya aykırı hareket edebilme yetkisi veriliyor. Taslakta bu yetki, şöyle ifade ediliyor: “Yedinci fıkra hükümlerine aykırı olarak altişverene iş verilmesi veya asıl işveren işçilerinin hakları kısıtlanmak suretiyle altişveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi hallerinde, alt işverenin işçilerine ödenecek ücret ve diğer sosyal haklar asıl işverenin emsal işçisine ödenen ücret ve sosyal haklardan daha az olamaz.”

Sadece ücret düşmüyor

Tas­la­ğın bu ha­liy­le ya­sa­laş­ma­sı ha­lin­de, özel sek­tör­de ça­lı­şan her­kes için “ta­şe­ron iş­çi­si ol­ma­” ris­ki or­ta­ya çı­ka­cak.
 
İş­ve­ren­ler, ka­nu­nun ya­sak­la­dı­ğı iş­le­ri de ta­şe­ro­na ve­re­bi­le­cek­ler, ken­di per­so­nel­le­ri­ni ta­şe­ron şir­ke­tin kad­ro­su­na kay­dı­ra­bi­le­cek­ler. Bu­nun için iş­çi­le­rin üc­ret­le­ri­ni dü­şür­me­me­le­ri ye­ter­li ola­cak.

Kamudaki ‘işçi’yi devlet belirleyecek

Mev­cut İş Ka­nu­nu­’na gö­re ka­mu­da ta­şe­ron işi alan iş­ve­ren­ler ça­lış­tı­ra­cak­la­rı iş­çi­le­ri ken­di­le­ri be­lir­li­yor. Ka­mu ku­rum­la­rı ta­şe­ron iş­çi­nin işe alın­ma­sı­na da çı­ka­rıl­ma­sı­na da ka­rı­şa­mı­yor.

Ye­ni tas­lak­ta bu ya­sak da kal­kı­yor. Ka­mu ku­rum­la­rı ar­tık ta­şe­ron söz­leş­me­si­ne “iş­çi­le­ri ben işe alı­rım, ben iş­ten ata­rı­m” hük­mü ko­ya­bi­le­cek. Bu mad­de­nin, ta­şe­ron iş­çi­li­ğin se­çim ya­tı­rı­mı ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­na ne­den ola­ca­ğın­dan en­di­şe edi­li­yor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.