Cemaatten sendika atağı

Cemaatten sendika atağı

17 Aralık'ta AKP ile arası açılan Gülen'den partileşmenin ilk hamlesi..

Farklı sektördeki yandaşlarını bir araya toplamayı hedefleyen cemaat, sendika kurdu. İlk olarak eğitim ve sağlık faliyete geçti. Sırada 6 tane daha sendika var.

Tür­ki­ye­'yi sar­san 17 Ara­lık Rüş­vet ve Yol­suz­luk Ope­ras­yo­nu­'nun ar­dın­dan AKP ile Gü­len Ce­ma­ati ara­sın­da si­lah­lar çe­kil­di. Yaşananlardan sonra arası açılan 'es­ki dost­la­rı­n' şim­di­ de sen­di­ka sa­va­şı baş­lı­yor.

İki ay­da 22 bin üye

Okul ve ders­ha­ne­ler­den son­ra Gü­len Ce­ma­ati, şim­di de art ar­da sen­di­ka kur­ma­ya baş­la­dı. Da­ha ön­ce ka­pa­tı­lan Ak­tif Eği­tim Sen 22 Ka­sı­m'­da ye­ni­den fa­li­ye­te geç­ti. Sendika iki ay­da 22 bin üyeye ulaş­tı. Sen­di­ka, 18-19 Oca­k'­ta 1. Tem­sil­ci­ler Top­lan­tı­sı­'nı Çan­ka­ya, Tan­do­ğan Ma­hal­le­si­'n­de­ki mer­ke­zin­de ger­çek­leş­tir­di.

Ba­sın­dan ener­ji­ye ka­dar

Ce­ma­at eği­tim­den son­ra ikin­ci adı­mı­nı da sağ­lık ala­nın­da yap­tı. Ku­ru­cu­la­rı­nın ço­ğun­lu­ğu Ga­zi Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si ve Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Mer­kez Teş­ki­la­tı ça­lı­şan­la­rın­dan olu­şan Ufuk Sağ­lık Se­n'­i Er­can Ko­ca­oğ­lu, Ay­han Çe­tin, Ah­met Yurt, Me­sut Ka­ra­bı­yık, Sü­ley­man Çağ­lar, Me­ral Aş­cı, Er­tuğ­rul Kap­lan, Ars­lan Kal­kan­lı, Or­han Ilı­pı­nar ile Mus­ta­fa Oka­tan yö­ne­te­cek.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ça­lı­şan­la­rı­nı Ufuk Sağ­lık Sen al­tın­da bu­luş­tu­ra­cak olan ce­ma­at, par­ti­leş­me­nin ilk adı­mı ola­rak yo­rum­la­nan sen­di­ka­la­rı­nın sa­yı­sı­nı kı­sa sü­re­de 8'e çı­ka­ra­cak.

Kül­tür Ba­kan­lı­ğı­'n­dan Ener­ji Ba­kan­lı­ğı­'na uza­nan yel­pa­ze­de ha­ki­mi­yet kav­ga­sı ve­re­cek sen­di­ka­la­rın şu­bat so­nu­na ka­dar fa­li­ye­te ge­çe­ce­ği öğ­re­nil­di.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.