Milyoner sayısı 66 bine çıktı

Milyoner sayısı 66 bine çıktı

Piyasalarda yaşanan çalkantıya rağmen milyoner sayısı 15 bin kişi arttı. Banka hesaplarında 1 milyon lira ve üzerinde parası bulunan kişi sayısı 2013’te 66 bin 846’ya yükseldi. Bu rakam 2012’de 52 bin 153’tü.

A+A-

Ban­ka he­sap­la­rın­da 1 mil­yon li­ra ve üze­rin­de pa­ra­sı bu­lu­nan yurtiçi yer­le­şik ger­çek ve tü­zel ki­şi sa­yı­sı, 2013’te bir ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 28 ci­va­rın­da ar­ta­rak 66 bin 846’ya yük­sel­di. Söz ko­nu­su ra­ka­mın 2012’de 52 bin 153 ol­du­ğu dik­ka­te alın­dı­ğın­da, “mil­yo­ner­ler ku­lü­bü­ne 2013’te 14 bin 693 ki­şi da­ha ka­tıl­mış ol­du.


Mev­du­atın bü­yük kıs­mı TL

Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu (BDDK) ve­ri­le­ri­ne gö­re, ge­çen yı­lın so­nu iti­ba­rıy­la ban­ka­lar­da­ki top­lam mev­du­at 945,8 mil­yar li­ra­ya ula­şır­ken, bu tu­ta­rın yak­la­şık yüz­de 62’si­ne kar­şı­lık ge­len 584 mil­yar li­ra­lık kıs­mı Türk Li­ra­sı cin­sin­den mev­du­at­lar­dan oluş­tu. Bu tu­ta­rın yüz­de 46’sı­nı, 1 mil­yon ve üze­rin­de­ki TL mev­du­at­la­rı oluş­tur­du.

Mil­yo­ner­le­rin 267,2 mil­yar li­ra­sı var

Ban­ka he­sap­la­rın­da 1 mil­yon li­ra ve üze­rin­de pa­ra­sı bu­lu­nan yurtiçi yer­le­şik ger­çek ve tü­zel ki­şi­le­rin sa­hip ol­duk­la­rı TL mev­du­at tu­ta­rı 2013’te, 2012’ye gö­re yüz­de 12,4 ar­tış gös­te­re­rek 267,2 mil­yar li­ra­ya ulaş­tı. Bu tu­ta­rı 126,4 mil­yar li­ra ile 50 bin-250 bin li­ra ara­sın­da­ki mev­du­at­lar, 93,8 mil­yar li­ra ile 250 bin-1 mil­yon li­ra ara­sın­da­ki mev­du­at­lar, 67,1 mil­yar li­ra ile 10 bin-50 bin li­ra ara­sın­da­ki mev­du­at­lar ve 29,4 mil­yar li­ra ile 10 bin li­ra­ya ka­dar mev­du­at­lar iz­le­di.

58 mil­yon mu­di

Mev­du­at tür­le­ri mu­di sa­yı­sı açı­sın­dan de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de, top­lam mu­di sa­yı­sı yıl­lık baz­da yüz­de 8,9 art­tı ve 2013 so­nu iti­ba­rıy­la 58 mil­yon 230 bin 978’e ulaş­tı. Ge­çen yı­lın so­nu iti­ba­rıy­la top­lam mu­di­le­rin için­de, he­sa­bın­da 10 bin li­ra­ya ka­dar mev­du­at bu­lu­nan ki­şi ve ku­ru­luş­la­rın sa­yı­sı 55 mil­yon 343 bin 962 ola­rak be­lir­le­nir­ken, 1 mil­yon li­ra ve üze­rin­de pa­ra­ya sa­hip yurtiçi yer­le­şik mev­du­at sa­hi­bi sa­yı­sı 2012’nin so­nu­na gö­re yüz­de 28 ci­va­rın­da ar­ta­rak 66 bin 846’ya çık­tı.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.