1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. MİT yasası Meclis'ten geçti
MİT yasası Meclis'ten geçti

MİT yasası Meclis'ten geçti

MİT yasasını değiştiren düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

A+A-

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 15 Maddelik Kanun, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

 

Teklife göre MİT, dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar Kurulunca verilen her türlü görevi yerine getirecek. Görev gereği terör örgütleri dâhil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilecek. Cumhuriyet savcıları, MİT görev ve faaliyetleri ile mensuplarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde MİT ile temasa geçecek.

 

MİT YASASI DEĞİŞİYOR, MİT BAKANLAR KURULUNCA VERİLEN HER TÜRLÜ GÖREVİ YERİNE GETİRECEK

 

Teklife göre MİT, dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar Kurulunca verilen her türlü görevi yerine getirecek.

Dış istihbarat, milli savunma, terörle mücadele ve uluslararası suçlar ile siber güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve veri toplamak, kaydetmek ve analiz etmekle görevli olacak. Milli İstihbarat Teşkilatına bu görevler dışında görev verilemeyecek.

 

MİT’İN YETKİLERİ ARTIRILIYOR, TÜM ÖRGÜT VEYA OLUŞUMLAR VE KİŞİLERLE DOĞRUDAN İLİŞKİ KURABİLECEK

 

MİT, milli güvenliğin ve ülke menfaatinin gerektirdiği hâllerde yerli ve yabancı her türlü kurum ve kuruluş, tüm örgüt veya oluşumlar ve kişilerle doğrudan ilişki kurabilecek, uygun koordinasyon yöntemlerini uygulayabilecek.

 

BİLGİ, BELGE, VERİ VE KAYITLARI ALABİLECEK

 

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ile diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşlardan bilgi, belge, veri ve kayıtları alabilecek, bunlara ait arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim alt yapısından yararlanabilecek ve bunlarla irtibat kurabilecek.

 

İFADE TUTANAKLARINA ERİŞEBİLECEK

 

Türk Ceza Kanununda yer alan bazı suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda ifade tutanaklarına, her türlü bilgi ve belgeye erişebilecek, bunlardan örnek alabilecek.

 

GİZLİ ÇALIŞMA USULLERİNİ KULLANABİLECEK

 

Görevlerini yerine getirirken gizli çalışma usul, prensip ve tekniklerini kullanabilecek.

 

İSTİHBARİ FAALİYETLER İÇİN GÖREVLENDİRİLENLERİN KİMLİKLERİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK

 

İstihbari faaliyetler için görevlendirilenlerin kimliklerini değiştirebilecek, kimliğin gizlenmesi için her türlü önlemi alabilecek, tüzel kişilikler kurabilecek. Kimliğin oluşturulması veya tüzel kişiliğin kurulması ve devam ettirilmesi için zorunlu olması durumunda gerekli belge, kayıt ve dokümanlar ile araç ve gereçler hazırlayabilecek, değiştirebilecek ve kullanabilecek.

 

İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARDAN TALEPTE BULUNABİLECEK

 

Yabancı unsurların ülkenin ve vatandaşların iletişim güvenliğini tehdit eden faaliyetlerinin iletişim güvenliğini tehdit eden faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapabilecek, ilgili kurum ve kuruluşlardan talepte bulunabilecek.

 

TELEKOMÜNİKASYON KANALLARINDAN GEÇEN DIŞ İSTİHBARAT, SİBER GÜVENLİKLE İLGİLİ VERİLERİ TOPLAYABİLECEK

 

Yabancıların ülkeye giriş ve çıkış ile vize, ikamet, çalışma izni ve sınır dışı edilmesi gibi konularda, ilgili kurum ve kuruluşlardan talepte bulunabilecek.

Telekomünikasyon kanallarından geçen dış istihbarat, millî savunma, terörizm ve uluslararası suçlar ile siber güvenlikle ilgili verileri toplayabilecek.

 

YALAN MAKİNASI UYGULANACAK

 

MİT’te görev alan veya alacak kişilerin güvenilirliklerini ve uygunluklarını belirlemek için yalan makinası uygulaması dâhil test teknik ve yöntemlerini kullanabilecek.

 

TERÖR ÖRGÜTLERİ DÂHİL OLMAK ÜZERE MİLLİ GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN BÜTÜN YAPILARLA İRTİBAT KURABİLECEK

 

MİT mensupları görevlerini yerine getirirken ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle önceden bilgi vermek suretiyle görüşebilecek, görevinin gereği terör örgütleri dâhil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilecek.

Yetkili ve görevli hâkim, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Ankara ağır ceza mahkemesinin üyesi olacak.

 

İLETİŞİMİ TESPİT EDİLEBİLECEK, DİNLENEBİLECEK

 

Önleyici istihbarat elde etmek ve analiz yapabilmek amacıyla söz konusu hükümlere ve diğer kanunlardaki düzenlemelere bağlı kalmaksızın; MİT Müsteşarı veya yardımcısının onayıyla yurt dışında veya yabancılar tarafından gerçekleştirilen iletişim ile ankesörlü telefonlarla gerçekleştirilen iletişim ve MİT mensuplarının, MİT’te görev almış olanların veya görev almak üzere başvuranların iletişimi tespit edilebilecek, dinlenebilecek, sinyal bilgileri değerlendirilebilecek, kayda alınabilecek.

 

MİT PERSONELİNE MADALYA

 

Yurt içinde veya yurt dışında olağanüstü gayret ve fedakarlıkla yaptığı çalışmalar sonucunda; ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunmasında, Devletin yücelmesinde, millî menfaatlere katkıda ve hizmette üstün başarı ve yararlılık gösteren MİT personeline madalya verilebilecek.

 

ADAYLIK SÜRESİNDE BAŞARISIZ OLANLARIN ESKİ KURUMLARINA NAKLEN ATAMALARI YAPILACAK

 

MİT’e kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atananlardan, deneme süresinde veya adaylık süresinde başarısız olanların eski kurumlarına naklen atamaları yapılacak.

 

MİT MENSUPLARI İLE EMEKLİLERİ, DEMİRBAŞ SİLAHLARI MESKÛN MAHALLER DÂHİL HER YERDE TAŞIYABİLECEK

 

MİT mensupları ile emeklileri, demirbaş silahları ve zâtî silahlarını MİT Müsteşarlığı kayıtlarına geçirilmek ve MİT Müsteşarlığınca verilen belgelere işlenmek kaydıyla, meskûn mahaller dâhil her yerde taşıyabilecek.

 

CUMHURİYET SAVCILARI, İHBAR VEYA ŞİKAYET ALDIKLARINDA MİT İLE TEMASA GEÇECEK

 

Cumhuriyet savcıları, MİT görev ve faaliyetleri ile mensuplarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde MİT ile temasa geçecek. Konunun MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin olduğunun anlaşılması veya belgelendirilmesi üzerine adli yönden başkaca bir işlem yapılmayacak ve herhangi bir koruma tedbiri uygulanmayacak.

İsimsiz, imzasız, adressiz yahut takma adla yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikâyetler, Cumhuriyet savcılarınca işleme konulamayacak.

 

MİT MÜSTEŞARI HAKKINDAKİ YARGILAMA YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNCE YAPILACAK

 

Bu Kanun kapsamına giren suçlar ile MİT mensuplarının görev suçlarına ilişkin yargılamaları yapmaya Ankara ağır ceza mahkemeleri yetkili olacak.Ancak MİT Müsteşarı hakkındaki yargılama Yargıtay ilgili dairesince yapılacak. Aynı konuya ilişkin yeniden soruşturma yapılamayacak.

 

MİT MENSUPLARI KORUMA TEDBİRLERİNDEN YARARLANDIRILABİLECEK

 

MİT mensupları ile istihbarat hizmetlerine yardımları tevsik edilenler ve bunların eş, çocuk, ana, baba ve kardeşleri MİT Müsteşarının onayıyla Terörle Mücadele Kanununda yer alan koruma tedbirlerinden yararlandırılabilecek.

MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken, görevin niteliği gereği veya görevin ifası sebebiyle diğer kişilere vermiş oldukları zararlar idare tarafından tazmin edilecek. Tazmin, zararın göreve ilişkin bir husustan doğması ve ilgili personelin kasıt veya ağır kusurunun bulunmaması hâlinde rücu işlemine konu edilmeyecek.

 

TAKAS EDİLEBİLECEK

 

Türk vatandaşları hariç olmak üzere, tutuklu veya hükümlü bulunanlar, millî güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hâllerde Dışişleri Bakanının talebi üzerine, Adalet Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilecek veya başka bir ülkede tutuklu ve hükümlü bulunanlar ile takas edilebilecek.

 

BİLGİ VE BELGELERİ, YETKİSİZ OLARAK ALAN, YOK EDEN KİŞİYE DÖRT YILDAN ON YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLECEK

 

Milli İstihbarat Teşkilatının görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz olarak alan, temin eden, çalan, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan ve bunları yok eden kişiye dört yıldan on yıla kadar hapis cezası verilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ilişkin bilgi ve belgeleri ele geçiren, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan, bulunduran, kaydeden, bir başkasına veren veya yayan kişiye üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilecek.

 

MEDYA ARAÇLARI İLE YAYIMLANMASI, YAYILMASI VEYA AÇIKLANMASI HÂLİNDE ÜÇ YILDAN DOKUZ YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLECEK

 

Bilgi ve belgelerin; radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması, yayılması veya açıklanması hâlinde süreli veya süresiz yayın sahibi, içerik sağlayıcı, eser sahibi, muhabir, yazar, sorumlu müdür, yayımcı ve basımcı ile yayanlar hakkında üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası verilecek.

 

MİT MÜSTEŞARININ TANIKLIĞI İSE BAŞBAKAN'IN İZNİNE BAĞLI OLACAK

 

MİT mensupları ile MİT’te görev yapmış olanlar, MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin hususlarda tanıklık yapamayacak. Ancak, Devletin çıkarlarının zorunlu kıldığı hâllerde MİT mensuplarının tanıklığı MİT Müsteşarının, MİT Müsteşarının tanıklığı ise Başbakanın iznine bağlı olacak.

 

MİT’E GEÇİCİ OLARAK TAHSİS EDEBİLECEK VEYA BEDELSİZ DEVREDEBİLECEKKamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yazılı görevlerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan hâllerde, kullanımlarında bulunan her türlü malzeme, ekipman, teçhizat ve cihazı, diğer kanunların bu konudaki düzenlemelerine bakılmaksızın MİT’e geçici olarak tahsis edebilecek veya bedelsiz devredebilecek.

 

ADLİ MERCİLERCE İSTENEMEYECEK

 

Millî İstihbarat Teşkilatı uhdesindeki istihbari nitelikteki bilgi, belge, veri ve kayıtlar ile yapılan analizler, Türk Ceza Kanunununda yer alan bazı suçlar hariç olmak üzere, adli mercilerce istenemeyecek.

Kimlikleri değiştirilenler, MİT’in görev ve faaliyetlerine yardımcı olanlar veya istihbarat hizmetlerinde istifade edilenler, kamu görevlisi olup olmadıklarına bakılmaksızın; görev, faaliyet ve yardımları sebebiyle sorumlu tutulamayacak.

 

MÜSTEŞAR TARAFINDAN OLUŞTURULACAK BİR KOMİSYONCA KARAR VERİLECEK

 

Teşkilat uhdesindeki bilgi ve belgelerin gizlilik derecelerinin ve sürelerinin tespit edilmesine, birim ve kısımlara ayrılmasına, kullanıma veya paylaşıma açılmasına ve bunların akademik çalışmalar ile her türlü yayın ve edebi eserde kullanılmasına Müsteşar tarafından oluşturulacak bir Komisyonca karar verilecek.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.