1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Tarihi tekke AVM olabilir
Tarihi tekke AVM olabilir

Tarihi tekke AVM olabilir

Okçular Tekkesi'nin etrafındaki 10 bin metrekarelik alan duvarlarla çevrildi. Semt sakinleri, dev araziye AVM yapılacağını öne sürdü.

A+A-

İs­tan­bul Ok­mey­da­nı­'n­da, hal­kın kul­lan­dı­ğı tek top sa­ha­sı ve park ara­zi­si, ku­ru­cu­la­rı ara­sın­da Bi­lal Er­do­ğa­n'­ın ve AK­P'­li yö­ne­ti­ci­le­rin de ol­du­ğu Ok­çu­lar Vak­fı­'na tah­sis edi­le­rek hal­ka ka­pa­tıl­dı. Ma­hal­le hal­kı ne­fes ala­cak tek alan­la­rı­nın el­le­rin­den alı­nıp du­var­lar­la çev­ril­me­si­ne tep­ki­li.

 

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre Ok­çu­lar Tek­ke­si­'nin bu­lun­du­ğu ara­zi­de yak­la­şık 10 bin met­re­ka­re ala­nın boş bı­ra­kıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Ok­mey­da­nı Çev­re Ko­ru­ma ve Gü­zel­leş­tir­me Der­ne­ği Baş­ka­nı Ali Çet­kin, "Ala­na is­te­dik­le­ri bi­na­yı, AV­M'­yi di­ke­bi­lir­le­r" di­ye ko­nuş­tu. Ok­çu­lar Vak­fı ile Ay­na­lıka­vak Kas­rı ar­ka­sın­dan de­ni­ze doğ­ru inen ya­maç­ta­ki ev­le­rin de kent­sel dö­nü­şüm adı al­tın­da bo­şal­tıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Çet­kin şu bilgileri verdi:

 

"Ne ok var, ne de ders­"

 

"Tekke'ye itirazımız yok ancak burada ne ok atılıyor ne de ders yapılıyor. Ta­ri­hi SİT ala­nı di­ye­rek ar­sa­la­rı­mı­zı bo­şal­tı­yor­lar. 200 bin met­re­ka­re­lik açık ha­va mü­ze­si olur mu? Park ya­pı­la­cak di­ye bo­şalt­tık­la­rı ev­ler­de yap­tık­la­rı gi­bi da­ha son­ra kı­lı­fı­na uy­du­rup is­ter­ler­se Bi­lal Vak­fı­'na is­ter­ler­se baş­ka ki­şi­le­re bu ar­sa­la­rı­mı­zı ve­re­bi­lir­ler. Kul­la­nıl­ma­yan 10 bin met­re­ka­re alan var. Et­ra­fı­nı yük­sek du­var­lar­la çe­vir­di­ler. Ya­rın öbür gün, al­tın­da oto­par­kı olan ara­zi­nin üs­tü­nü ima­ra açıp AVM de di­ke­bi­lir­ler."

 

Okçular'a ara­zi ver­mek için fut­bol ku­lü­bü­nü dı­şa­rı at­tı­lar

 

Be­yoğ­lu Be­le­di­ye­si­'nin "Ok­çu­lar Tek­ke­si­" pro­je­si için, 59 se­ne­dir ara­zi üze­rin­de bu­lu­nan Ku­lak­sız Ok-s­por Ku­lü­bü­'nün ka­pı dı­şa­rı edil­di­ği öne sü­rül­dü. Be­le­di­ye, ku­lü­bün 300 fut­bol­cu­su­na ye­ni bir yer gös­ter­me­di, oyun­cu­lar, iki yıl­dır sa­ha gös­te­ril­me­di­ği için ça­lış­ma ya­pa­mı­yor. Ku­lak­sız Oks­por Ku­lü­bü Ge­nel Sek­re­te­ri Ner­can Tür­ker şun­la­rı an­lat­tı: "S­por Ku­lü­bü­mü­zün bi­na­sı­nın ar­ka­sın­da ka­lan böl­ge park­tı. Ok­çu­luk Tek­ke­si­'ne rağ­bet yok. Ara sı­ra tö­ren ya­pı­yor­lar. 500 ki­şi­yi üye ya­pıp ai­dat alı­yor ola­bi­lir­ler ama ça­lış­ma ya­pan kim­se­yi gör­mü­yo­ruz. Ora­sı açık bir ara­zi ve ok­çu­luk için o ara­zi­yi 12 ay kul­la­na­maz­sın. Biz Be­yoğ­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ah­met Mis­bah De­mir­ca­n'­a, 'Bu­ra­sı hem fut­bol hem ok­çu­luk ya­pı­lan spor komp­lek­si ol­su­n' de­dik. O sa­ha boş ola­rak du­ru­yor. "

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.