Tarihi tekke AVM olabilir

Tarihi tekke AVM olabilir

Okçular Tekkesi'nin etrafındaki 10 bin metrekarelik alan duvarlarla çevrildi. Semt sakinleri, dev araziye AVM yapılacağını öne sürdü.

İs­tan­bul Ok­mey­da­nı­'n­da, hal­kın kul­lan­dı­ğı tek top sa­ha­sı ve park ara­zi­si, ku­ru­cu­la­rı ara­sın­da Bi­lal Er­do­ğa­n'­ın ve AK­P'­li yö­ne­ti­ci­le­rin de ol­du­ğu Ok­çu­lar Vak­fı­'na tah­sis edi­le­rek hal­ka ka­pa­tıl­dı. Ma­hal­le hal­kı ne­fes ala­cak tek alan­la­rı­nın el­le­rin­den alı­nıp du­var­lar­la çev­ril­me­si­ne tep­ki­li.

 

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre Ok­çu­lar Tek­ke­si­'nin bu­lun­du­ğu ara­zi­de yak­la­şık 10 bin met­re­ka­re ala­nın boş bı­ra­kıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Ok­mey­da­nı Çev­re Ko­ru­ma ve Gü­zel­leş­tir­me Der­ne­ği Baş­ka­nı Ali Çet­kin, "Ala­na is­te­dik­le­ri bi­na­yı, AV­M'­yi di­ke­bi­lir­le­r" di­ye ko­nuş­tu. Ok­çu­lar Vak­fı ile Ay­na­lıka­vak Kas­rı ar­ka­sın­dan de­ni­ze doğ­ru inen ya­maç­ta­ki ev­le­rin de kent­sel dö­nü­şüm adı al­tın­da bo­şal­tıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Çet­kin şu bilgileri verdi:

 

"Ne ok var, ne de ders­"

 

"Tekke'ye itirazımız yok ancak burada ne ok atılıyor ne de ders yapılıyor. Ta­ri­hi SİT ala­nı di­ye­rek ar­sa­la­rı­mı­zı bo­şal­tı­yor­lar. 200 bin met­re­ka­re­lik açık ha­va mü­ze­si olur mu? Park ya­pı­la­cak di­ye bo­şalt­tık­la­rı ev­ler­de yap­tık­la­rı gi­bi da­ha son­ra kı­lı­fı­na uy­du­rup is­ter­ler­se Bi­lal Vak­fı­'na is­ter­ler­se baş­ka ki­şi­le­re bu ar­sa­la­rı­mı­zı ve­re­bi­lir­ler. Kul­la­nıl­ma­yan 10 bin met­re­ka­re alan var. Et­ra­fı­nı yük­sek du­var­lar­la çe­vir­di­ler. Ya­rın öbür gün, al­tın­da oto­par­kı olan ara­zi­nin üs­tü­nü ima­ra açıp AVM de di­ke­bi­lir­ler."

 

Okçular'a ara­zi ver­mek için fut­bol ku­lü­bü­nü dı­şa­rı at­tı­lar

 

Be­yoğ­lu Be­le­di­ye­si­'nin "Ok­çu­lar Tek­ke­si­" pro­je­si için, 59 se­ne­dir ara­zi üze­rin­de bu­lu­nan Ku­lak­sız Ok-s­por Ku­lü­bü­'nün ka­pı dı­şa­rı edil­di­ği öne sü­rül­dü. Be­le­di­ye, ku­lü­bün 300 fut­bol­cu­su­na ye­ni bir yer gös­ter­me­di, oyun­cu­lar, iki yıl­dır sa­ha gös­te­ril­me­di­ği için ça­lış­ma ya­pa­mı­yor. Ku­lak­sız Oks­por Ku­lü­bü Ge­nel Sek­re­te­ri Ner­can Tür­ker şun­la­rı an­lat­tı: "S­por Ku­lü­bü­mü­zün bi­na­sı­nın ar­ka­sın­da ka­lan böl­ge park­tı. Ok­çu­luk Tek­ke­si­'ne rağ­bet yok. Ara sı­ra tö­ren ya­pı­yor­lar. 500 ki­şi­yi üye ya­pıp ai­dat alı­yor ola­bi­lir­ler ama ça­lış­ma ya­pan kim­se­yi gör­mü­yo­ruz. Ora­sı açık bir ara­zi ve ok­çu­luk için o ara­zi­yi 12 ay kul­la­na­maz­sın. Biz Be­yoğ­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ah­met Mis­bah De­mir­ca­n'­a, 'Bu­ra­sı hem fut­bol hem ok­çu­luk ya­pı­lan spor komp­lek­si ol­su­n' de­dik. O sa­ha boş ola­rak du­ru­yor. "

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.