1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Tüm okulları İmam Hatip yapacak
Tüm okulları İmam Hatip yapacak

Tüm okulları İmam Hatip yapacak

CHP lideri, vakıf yöneticilerinin bakanlık bürokratlarına talimat verdiğini belirterek 'Elimizde görüşme kayıtları var. Amaçları tüm okulları imam-hatipleştirmek” dedi.

A+A-

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Baş­ba­ka­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın yö­ne­ti­min­de bu­lun­du­ğu Tür­ki­ye Genç­lik ve Eği­tim Hiz­met Vak­fı­’nın (TÜR­GEV) eği­tim po­li­ti­ka­la­rı­nın be­lir­len­me­sin­de rol oy­na­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı öne sür­dü. Dev­le­tin eği­tim po­li­ti­ka­la­rı­nın va­kıf­la­ra bı­ra­kı­la­ma­ya­ca­ğı­nı kay­de­den Kı­lıç­da­roğ­lu, ba­kan­lık yö­ne­ti­ci­le­riy­le TÜR­GEV ara­sın­da ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin ka­yıt­la­rı­nın el­le­rin­de bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di. SÖZ­CÜ­’ye ko­nu­şan Kı­lıç­da­roğ­lu şu de­ğer­len­dir­me­yi yap­tı:


STRATEJİYİ KONUŞUYORLAR
“TÜR­GE­V’­e ne­re­ler­den ba­ğış­lar ya­pıl­dı­ğı ve bun­la­rın kay­nak­la­rıy­la il­gi­li ola­rak ka­mu­oyu 17 Ara­lık ope­ras­yo­nun­dan son­ra çok şey­ler öğ­rendi. TÜR­GE­V’­in ama­cı eği­tim­de dö­nü­şü­mü sağ­la­mak. Bu dö­nü­şüm, tüm okul­la­rı imam-ha­tip­leş­tir­me­yi amaç­lı­yor. Eli­miz­de bu­lu­nan ka­yıt­lar­da, TÜR­GEV yö­ne­ti­ci­le­riy­le Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı bü­rok­rat­la­rı bir ara­ya gel­miş, eği­tim stra­te­ji­le­ri­ni de­ğer­len­di­ri­yor­lar. Bu ko­nu­da son de­re­ce sis­tem­li bir prog­ram uy­gu­lu­yor­lar.”

MÜDÜRLERİ BELİRLİYORLAR
 
Bu ara­da okul mü­dür­lük­le­rin­de 4 yı­lı­nı dol­du­ran­la­rın gö­rev­den alın­ma­sı­na iliş­kin ya­sal dü­zen­le­me­den son­ra, ye­ni ata­na­cak 43 bin mü­dü­rün se­çi­mi ve bun­la­rın gö­rev­len­di­ril­me­sin­de TÜR­GE­V’­in ya­nı sı­ra, AK­P’­ye ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen Eği­tim Bir-Sen, Ön­der İmam Ha­tip Der­ne­ği, En­sar Vak­fı ve Men­zil­ci­le­rin et­ki­li ol­du­ğu ile­ri sü­rü­lü­yor. Eği­tim İş Ge­nel Baş­ka­nı Ve­li De­mir, şun­la­rı söy­le­di:

“Bun­lar okul okul ge­zip, Eği­tim Bir-Se­n’­e üye olun­ma­sı­nı, mü­dür­le­rin bu sen­di­ka­nın üye­le­ri ara­sın­dan ata­na­ca­ğı­nı söy­lü­yor­lar. Ata­ma­lar­da ka­ri­yer, li­ya­kat de­ğil, sen­di­ka üye­li­ği­nin et­ki­li ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor­lar. Öğ­ret­men­le­re, ra­hat ede­bil­me­le­ri, okul mü­dü­rü ola­rak ata­na­bil­me­le­ri için ken­di­le­ri­ne des­tek ol­ma­la­rı söy­le­ni­yor.”

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum