Tüm okulları İmam Hatip yapacak

Tüm okulları İmam Hatip yapacak

CHP lideri, vakıf yöneticilerinin bakanlık bürokratlarına talimat verdiğini belirterek 'Elimizde görüşme kayıtları var. Amaçları tüm okulları imam-hatipleştirmek” dedi.

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Baş­ba­ka­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın yö­ne­ti­min­de bu­lun­du­ğu Tür­ki­ye Genç­lik ve Eği­tim Hiz­met Vak­fı­’nın (TÜR­GEV) eği­tim po­li­ti­ka­la­rı­nın be­lir­len­me­sin­de rol oy­na­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı öne sür­dü. Dev­le­tin eği­tim po­li­ti­ka­la­rı­nın va­kıf­la­ra bı­ra­kı­la­ma­ya­ca­ğı­nı kay­de­den Kı­lıç­da­roğ­lu, ba­kan­lık yö­ne­ti­ci­le­riy­le TÜR­GEV ara­sın­da ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin ka­yıt­la­rı­nın el­le­rin­de bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di. SÖZ­CÜ­’ye ko­nu­şan Kı­lıç­da­roğ­lu şu de­ğer­len­dir­me­yi yap­tı:


STRATEJİYİ KONUŞUYORLAR
“TÜR­GE­V’­e ne­re­ler­den ba­ğış­lar ya­pıl­dı­ğı ve bun­la­rın kay­nak­la­rıy­la il­gi­li ola­rak ka­mu­oyu 17 Ara­lık ope­ras­yo­nun­dan son­ra çok şey­ler öğ­rendi. TÜR­GE­V’­in ama­cı eği­tim­de dö­nü­şü­mü sağ­la­mak. Bu dö­nü­şüm, tüm okul­la­rı imam-ha­tip­leş­tir­me­yi amaç­lı­yor. Eli­miz­de bu­lu­nan ka­yıt­lar­da, TÜR­GEV yö­ne­ti­ci­le­riy­le Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı bü­rok­rat­la­rı bir ara­ya gel­miş, eği­tim stra­te­ji­le­ri­ni de­ğer­len­di­ri­yor­lar. Bu ko­nu­da son de­re­ce sis­tem­li bir prog­ram uy­gu­lu­yor­lar.”

MÜDÜRLERİ BELİRLİYORLAR
 
Bu ara­da okul mü­dür­lük­le­rin­de 4 yı­lı­nı dol­du­ran­la­rın gö­rev­den alın­ma­sı­na iliş­kin ya­sal dü­zen­le­me­den son­ra, ye­ni ata­na­cak 43 bin mü­dü­rün se­çi­mi ve bun­la­rın gö­rev­len­di­ril­me­sin­de TÜR­GE­V’­in ya­nı sı­ra, AK­P’­ye ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen Eği­tim Bir-Sen, Ön­der İmam Ha­tip Der­ne­ği, En­sar Vak­fı ve Men­zil­ci­le­rin et­ki­li ol­du­ğu ile­ri sü­rü­lü­yor. Eği­tim İş Ge­nel Baş­ka­nı Ve­li De­mir, şun­la­rı söy­le­di:

“Bun­lar okul okul ge­zip, Eği­tim Bir-Se­n’­e üye olun­ma­sı­nı, mü­dür­le­rin bu sen­di­ka­nın üye­le­ri ara­sın­dan ata­na­ca­ğı­nı söy­lü­yor­lar. Ata­ma­lar­da ka­ri­yer, li­ya­kat de­ğil, sen­di­ka üye­li­ği­nin et­ki­li ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor­lar. Öğ­ret­men­le­re, ra­hat ede­bil­me­le­ri, okul mü­dü­rü ola­rak ata­na­bil­me­le­ri için ken­di­le­ri­ne des­tek ol­ma­la­rı söy­le­ni­yor.”

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum