1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Akşener’in şifreleri: 11 Kasım, Ahlat, Fethullah Gülen
Akşener’in şifreleri: 11 Kasım, Ahlat, Fethullah Gülen

Akşener’in şifreleri: 11 Kasım, Ahlat, Fethullah Gülen

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Genel Merkez binasının açılış tarihi ve Ahlat ziyareti ile ev tutma ısrarının arka planında neler var?

A+A-

MHP’den ihraç edildikten sonra “merkezde” yeni bir parti kurmak için yola çıkan Meral Akşener, İYİ Parti adını verdiği partisini Ekim ayı içerisinde kurmuştu.

FETÖ’CÜ ENDİŞESİ

Akşener daha önce partilerinin kuruluşunu Kasım ayında gerçekleştireceklerini ilan etmişti. Ancak, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in bu sırada basına düşen fotoğrafı nedeniyle kuruluş tarihini “FETÖ’cü suçlamalarına neden olmamak” gerekçesiyle Ekim ayına çektiklerini açıklamışlardı.

ADI VE AMBLEMİ TARTIŞMA YARATTI

Ekim ayı içerisinde kurulan İYİ Parti’nin adından amblemine kadar pek çok eleştiri ve değerlendirmeye tabi olmuştu. İYİ Parti ismi Osmanlı’nın kuruluşunda geçen KAYI boyunun amblemiyle özdeşleştirilmiş, 8 ışınlı güneş ablemi de tartışmalara yol açmıştı.

TÜRK MİLLETSİZ BAYRAM MESAJI

Tüm bu tartışmalar sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı işin tuzu biberi olmuştu. Her hafta twitter hesabından büyük bir çoğunlukla bir gün öncesinden “Cuma meajı” yayınlayan Akşener, Cumhuriyet Bayramı mesajını oldukça geç bir saatte, diğer liderlerin aksine bir kaç cümle ile üstün körü yayınlamayı tercih etmişti. Siyasetcafe.com’un “Akşener Türk Milleti diyemedi” haberinde de geçtiği üzere Akşener, “Türkiye Cumhuriyetin saygın mensupları” diye başladığı Cumhuriyet Bayramı mesajında da “Türk Milleti” kavramını kulanmamıştı.

NİÇİN 11 KASIM?

FETÖ’cülük endişesiyle Ekim’de kurulan İYİ Parti, yayınladığı mesaj ile Genel Merkez Binasının açılış tarihi olarak 11 Kasım’ı ilan etti. Siyasetcafe.com olarak yaptığımız “Akşener Genel Merkez binasını açıyor: Şaşırtan tarih!” başlıklı haberimizde 11 rakamının ve Kasım ayının FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için “neden bu kadar önemli” olduğunu yazmıştık.

Fetullah Gülen’in seccadeye ayakabılarıla ters durarak ayakta verdiği fotoğraf ile taraftar ve örgüt mensuplarına önemli bir mesaj verdiği kamuoyu tarafından günlerce tartışılmıştı. Meral Akşener de bu fotoğraf üzerine partisinin kuruluşunu Ekim ayına çektiklerini ilan etmişti.

Fakat, ne olduysa Akşener’in İYİ Partisi Genel Merkez binasının açılış tarihini Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım tarihinden bir gün sonrasına denk getirdi. Bu tarih gerçek doğum tarihi olmasa da Fetuhllah Gülen’in “doğum tarihim” dedi bir tarih. Türkiye’de yaşanan gelişmelere bakıldığında bunun bir “tesadüf” olduğunu düşünmek de bir hayli zor olsa gerek.

NİÇİN AHLAT?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisini kurar kurmaz bu sefer de soluğu Ahlat’ta aldı. Ahlat’ta Selçuklu mezarlarını gezen ve önünde dua eden Meral Akşener, ayrıca Ahlat’ta ev alamadı ama ev kiraladı ve zaman zaman buraya ailesiyle gideceğini ilan etti.

Kamuoyu Akşener’in “Niçin Ahlat?” ısrarını anlamakta oldukça zorlandı. Bunun anlamı ne olabilirdi? Evet, Ahlat bir Selçuklu şehri ve merkeziydi. Selçuklu da Osmanlı da yıkılmıştı ve yerine onların mirası üzerine Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştu.

Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile yeniden kimliğini bulmuş, modern dünyada yerini almıştı. Geçmişten kalan “boyluk”, “soyluk” davaları da bitmiş. Meseleyi KAYI boyuna ve Ahlat bağlamında Selçuk’ya indirgemenin anlamı ne olaydı ki?

Akşener’in bu “Ahlat çıkışının” nedenlerini ararken birden yine karşımıza “Fethullah Gülen faktörü” çıkıyor. Meğer Ahlat, Gülen’in düşü, kalbi, kökeniymiş. Atalarının geldiğini iddia etti yermiş Ahlat.

Sözcü yazarı Soner Yalçın, 16 Mart 2014 yılında “Fethullah Gülen’in Ahlat geçmişini” yazmış köşesinde.

Soner Yalçın, Fetullah Gülen’in Ahlat ilişkisi hakkında şunları yazıyor:

“Korku aşıldı; artık dokunulmaz değil. Yazılıyor. Konuşuluyor. Ve tartışılıyor. Bu kadar gündemde olan kişi hakkında ne kadar bilgiye sahibiz. Hayır “paralel”den bahsetmiyorum. Bizzat Gülen'in hayatı konusunda ne kadar bilgimiz var. Nereli? Adı ne? Kaç yaşında? Yıllardır haber yapıyorum altından kalkamıyorum. En iyisi yazayım, siz karar verin. İşte size bir pazar bulmacası…

Res­mi açık­la­ma­sın­da Er­zu­rum ili, Ha­san­ka­le (Pa­sin­ler) il­çe­si, Ko­ru­cuk kö­yün­de dün­ya­ya gel­di. Er­zu­rum­lu mu? Yok­sa Ah­lat­lı mı? Şöy­le… Fet­hul­lah Gü­le­n'­in res­mi ta­ri­hin­den ak­ta­ra­yım: Os­man­lı'nın bu­na­lım yıl­la­rı… Yer: Ah­lat… Ha­lil Efen­di kız kar­de­şi­nin ka­çı­rıl­dı­ğı­nı du­yun­ca ada­le­ti ken­di eliy­le sağ­la­mak için si­la­ha sa­rı­lı­yor. Çı­kan ça­tış­ma­da bir ki­şi ölü­yor. Ne­den­se Ha­lil Efen­di suç­lu gö­rül­mü­yor fa­kat sür­gü­ne gön­de­ri­li­yor. Ta­şı­na­bi­lir eş­ya­la­rı­nı alıp ön­ce Ha­san­ka­le'ye ge­li­yor ar­dın­dan Ko­ru­cuk Kö­yü­‘ne yer­le­şi­yor. Bir da­ha ne­den­se Ah­la­t‘­a dön­mü­yor; oy­sa top­rak­la­rı, ev­le­ri, bah­çe­le­ri var!

Ka­vim­ler Ka­pı­sı Ah­lat: Kim­ler ge­lip geç­me­miş ki; ta­ri­hi M.Ö 4 bin­ler­de Hur­ri­ler ile baş­lı­yor. Asur, Urar­tu, Med, Pers, Ro­ma, Bi­zans, Mer­va­no­ğul­la­rı, Ab­ba­si­ler, Eme­vi­ler, Sel­çuk­lu­lar, Dil­ma­ço­ğul­la­rı, Ey­yu­bi­ler, Mo­ğol­lar, Ana­do­lu Sel­çuk­lu­lar, İl­han­lı­lar, Ce­la­yi­ler, Ka­ra­ko­yun­lu­lar, Ak­ko­yun­lu­lar, Sa­fa­vi­ler ve 1533'te Os­man­lı­lar. Ah­lat is­mi­nin eti­mo­lo­jik kö­ke­ni hak­kın­da çe­şit­li gö­rüş­ler var. Bi­zans­lı­lar “Kh­la­t”; Er­me­ni­ler “H­la­t”, o coğ­raf­ya­da en uzun sü­re ka­lan Sür­ya­ni­ler “K­ha­la­t”, “Ke­lat­h”, “K­he­lat­h”, “K­hı­la­t”, Arap­lar “Ha­la­t”, “Hı­la­t” İran­lı­lar ve Türk­ler “Ah­la­t” di­yor.

Ah­lat­lı Ha­lil Efen­di Ko­rucu­k'­ta ölü­yor; ar­dın­da bir ev­lat bı­ra­kı­yor; Hur­şit. Onun iki oğ­lu olu­yor: Sü­ley­man Efen­di ve Mol­la Ah­met. Fet­hul­lah Gü­le­n'­in Ai­le­si Mol­la Ah­me­t'­ten ge­li­yor. İl­ginç bir adam; Gü­len Ai­le­si'nin res­mi ta­ri­hi­ne gö­re, ya­şa­mı­nın son 30 yı­lın­da sır­tı ya­tak yü­zü gör­mü­yor; hiç uyu­mu­yor; sa­ba­ha ka­dar na­maz kı­lı­yor. Son­ra tar­la­ya gi­di­yor ak­şa­ma ka­dar ça­lı­şı­yor. Gün­de sa­de­ce iki zey­tin yi­yor. Te­bes­süm et­ti­ği gö­rül­mü­yor! Si­vas-Yoz­gat gün­le­ri Mol­la Ah­met, de­de­si Ha­lil efen­di gi­bi gur­be­te git­mek zo­run­da ka­lı­yor; kö­yün­den ay­rı­lı­yor. “93 Har­bi'n­de de­dem Mol­la Ah­met ve ai­le­si Ko­ru­cu­k'­u terk ede­rek Si­vas do­lay­la­rı­na ge­lip yer­le­şir. Tek­rar Ko­ru­cu­k'­a dön­dük­le­rin­de köy­de taş üs­tün­de taş kal­ma­dı­ğı­nı gö­rür­ler.” (Kü­çük Dün­yam, s29) 93 Har­bi (Ru­mi1293);

1877-78'de Rus­ya ile ya­pı­lan sa­vaş. Rus­lar, Ne­ne Ha­tu­n‘­un kah­ra­man­lı­ğı ve Azi­zi­ye Tab­ya­sı­‘nın yi­ğit sa­vun­ma­sı­na rağ­men Er­zu­ru­m'­a gi­ri­yor. Mol­la Ah­met Er­zu­ru­m'­u sa­vu­nan­lar ara­sın­da var mı? Gü­len bu ko­nu­ya de­ğin­mi­yor. 13 Tem­muz 1878 Ber­lin Ant­laş­ma­sı'y­la Rus­lar Er­zu­ru­m'­dan çe­ki­lin­ce Mol­la Ah­met kö­yü­ne dö­nü­yor. Fet­hul­lan Gü­le­n'­in -Mol­la Ah­me­t'­in oğ­lu- de­de­si Şa­mil, -ne­re­si ol­du­ğu­nu bil­me­di­ği­miz- Si­vas do­lay­la­rın­da yer­leş­tik­le­ri yer­de dün­ya­ya ge­li­yor.

Fet­hul­lah Gü­len ai­le­sin­de göç bit­mi­yor. Şa­mil de, bü­yük de­de­si Ha­lil Efen­di ve ba­ba Mol­la Ah­met gi­bi yur­dun­dan ay­rıl­mak zo­run­da ka­lı­yor. Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı'n­da Rus Or­du­su'nun Er­zu­ru­m'­a gel­di­ği­ni du­yan halk böl­ge­yi terk edi­yor. Os­man­lı Dev­le­ti'nin izin ver­me­me­si­ne rağ­men ara­la­rın­da Şa­mil Efen­di'nin de bu­lun­du­ğu köy­lü­ler kağ­nı­lar­la iç Ana­do­lu'ya ka­çı­yor. Gü­len Ai­le­si sa­vaş bo­yun­ca Yoz­ga­t'­ın Yer­köy il­çe­si­nin bir kö­yü­ne yer­le­şi­yor. Sa­vaş son­ra­sı tek­rar Ko­ru­cak Kö­yü'ne dö­nü­yor­lar.

Göç hiç bit­mi­yor Şa­mil Efen­di'nin ye­di ço­cu­ğu var; Dür­da­ne, Ra­sim, Nu­ret­tin, En­ver, Se­fer, Sey­ful­lah ve Ra­miz. Ra­miz, Fet­hul­lah Gü­le­n'­in ba­ba­sı. Din ada­mı. Gü­len ba­ba­sı­nın di­ni yö­nü için şöy­le di­yor: “Ba­bam Ku­r'­an'­ı otuz yaş­la­rın­da öğ­ren­miş. Do­ğum ta­ri­hi 1905 ol­du­ğu­na gö­re, o boş dö­nem­le­ri­ni id­rak et­miş ve boş dö­nem­ler­de ye­tiş­miş.” (s 22) Ra­miz Efen­di'nin ho­ca­sı Al­var­lı Meh­met Lüt­fi Efen­di'y­di. İmam­lı­ğı­nı yap­tı­ğı Al­var­lı Kö­yü'n­de has­ta­la­nıp 1939'da ay­rıl­mak zo­run­da ka­lın­ca ye­ri­ni Ra­miz Efen­di'ye bı­rak­tı. Gü­len Ai­le­si Ko­ru­cu­k'­tan Al­var Kö­yü'ne ta­şın­dı. (Ye­ni köy­de okul yok­tu; Fet­hul­lah Gü­len il­ko­ku­lu bı­rak­tı. Yıl­lar son­ra tek dip­lo­ma­sı olan il­ko­kul dip­lo­ma­sı­nı dı­şa­rı­dan ver­di­ği im­ti­han­lar­la el­de et­ti.) Ra­miz Efen­di'yi Al­var­lı Kö­yü'n­de imam ol­ma­sı­nı sağ­la­yan Meh­met Lüt­fi Efen­di'y­le ta­nış­tı­ran ki­şi Fet­hul­lah Gü­le­n'­in tey­ze­siy­di! Gü­le­n'­in ba­ba ta­ra­fı de­ğil an­ne ta­ra­fı so­fu'y­du. Gü­len, an­ne­si için “be­nim ilk Ku­r'­an ho­cam va­li­dem­di­r” di­yor. (s 25).

Gü­le­n'­in an­ne­si­nin is­mi Re­fi­a. An­ne­an­ne­si Ha­ti­ce Ha­-nım'­dı ve Gü­len an­ne ta­ra­fı­nın Şük­rü Pa­şa­za­de­ler­den gel­di­ği­ni söy­lü­yor. “Ha­ti­ce ni­nem, an­ne­min an­ne­si­dir. Her­hal­de ve­rem ol­du­ğun­dan er­ken öl­müş. Edir­ne Şük­rü Pa­şa sü­la­le­sin­den gel­me.” (s 30) Edir­ne'de Şük­rü Pa­şa­za­de­ler için, 1492 yı­lın­da İs­pan­ya'da ko­vu­lup Trak­ya'ya ge­lip yer­le­şen Sa­fe­rad Ya­hu­di göç­men­ler­den ol­du­ğu id­di­a edi­li­yor. Dön­müş­ler Müs­lü­man ol­muş­lar­dı. Doğ­ru mu bi­lin­mez!”

TESADÜFÜN BU KADARI

Kendisi ile ilgili FETÖ’cü suçlamalarını büyük bir şiddetle ve çok ağır bir dille hep reddetti Meral Akşener. Partisinin kuruluş tarihini bile bu nedenle Kasım ayından Ekim ayına aldı. Fakat, son anda ne oldu da bir anda Akşener, Genel Merkez binasının açılış tarihini 11 Kasım’a alıverdi ve ne oldu da birden Ahlat tutkusu yeşeriverdi? Akşener, acaba Ahlat’ta kimlerin mezarı başında dua etti? Bilemiyoruz.

FETÖ elebaşı meşhur fotoğrafıyla 11 rakamı ve Kasım mesajlarıyla seccade üzerinde ayakkabılarıyla ters bir şekilde ayağa kalmıştı. Gülen bu mesajıyla acaba kimlerin de ayağa kalkmasını istedi? Bu isteğe kimler icabet etti ve edecek?

MHP’den ayrılan ülkücüler ve Türk Milliyetçileriyle yola çıkan Meral Akşener, İYİ Parti kuruluşuyla birlikte “çok farklı” ve “başka bir kulvara” girmiş gözüküyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “MHP yok hükmündedir” diyen taze İYİ Partili Aytun Çıray’ın sözlerine atıf yaptığı grup konuşmasında “Çıra gibi yanacaklar” demişti.

İçeriden ve dışarıdan “çok değişik” ve “dikkatle incelenmesi” gereken “siyasi enstrüman” ve “gruplara” yönelen Meral Akşener’in İYİ Partisi zamanla daha da net anlaşılacağa benziyor.

Devletin istemeyerek de olsa makas değiştirdiği bir dönemde, saflar giderek berraklaşıyor.

İşte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Ahlat Aşkı’nın belgesi:

resm.jpg 

feto.jpg

Hakan Sönmez  siyasetcafe.com

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
5 Yorum