Görme bozukluğu tarihe karışıyor

Görme bozukluğu tarihe karışıyor

40 ya­şın­dan son­ra mec­bu­ri­yet ha­li­ne ge­len ya­kın gör­me bo­zuk­lu­ğu ta­ri­he ka­rı­şı­yor. Presb­yMAX yön­te­mi ile 60 sa­ni­ye­den kı­sa bir sü­re­de, üs­te­lik gö­ze her­han­gi bir ci­sim yer­leş­ti­ril­me­den, sa­de­ce ışık te­da­vi­siy­le ya

Ya­kın gör­me so­ru­nu­nu or­ta­dan kal­dı­ran, ilk ola­rak İs­pan­ya­’da uy­gu­lan­ma­ya baş­la­nan ve gi­de­rek tüm dün­ya­da be­nim­se­nen yön­tem­le, şim­di­ye ka­dar 3000 ki­şi­nin 40 ya­şın­dan son­ra or­ta­ya çı­kan ya­kın gör­me so­ru­nu­na çö­züm ol­muş.  Yön­te­mi uy­gu­la­yan Ve­ni Vi­di Göz Grup Me­di­kal Ko­or­di­na­tö­rü Op. Dr. Er­tan Su­nay “Hiç­bir la­zer te­da­vi yön­te­mi, 40 ya­şın­dan son­ra or­ta­ya çı­kan ya­kın oku­ma so­ru­nu­nu çö­züm­le­ye­mi­yor­du. Bu yön­tem­le ya­kın oku­ma so­ru­nu­nun ya­nı sı­ra uza­ğı gö­re­me­me ve as­tig­mat da or­ta­dan kal­dı­ra­bi­li­yor. Böy­le­ce ki­şi ya­kın ve uzak göz­lük­le­ri­ni ata­rak ga­ze­te­si­ni ko­lay­ca oku­ya­bi­li­yor ya da bil­gi­sa­yar­da iş­le­ri­ni ra­hat­ça hal­le­de­bi­li­yo­r” de­di.


Ba­şa­rı ora­nı yüz­de 93

Tüm dün­ya­da ba­şa­rı­sı ka­nıt­lan­mış yön­tem için Op. Dr. Er­tan Su­nay şun­la­rı söy­le­di: “P­resb­yMAX bu­gü­ne ka­dar bin­ler­ce ki­şi­ye uy­gu­lan­dı, so­nuç­lar se­ne­ler­ce iz­len­di. Alı­nan so­nuç­lar, ön­de ge­len ve cid­di bi­lim­sel der­gi­ler­de ya­yın­lan­dı ve tüm dün­ya­da­ki göz he­kim­le­ri­nin bü­yük il­gi­si­ni çek­ti. Yüz­ler­ce he­kim, ken­di ül­ke­le­rin­de bu yön­te­mi uy­gu­la­ma­ya baş­la­dı.” Yön­te­min en bü­yük avan­taj­la­rın­dan bi­ri­nin de mi­yo­pi, as­tig­ma­tiz­ma ve hi­per­met­ro­pi­yi dü­zelt­me­si ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Op. Dr. Su­nay, “40 yaş üze­rin­de­ki tüm in­san­la­rın yüz­de 85’i bu te­da­vi yön­te­mi için uy­gun. Has­ta­la­rın yüz­de 93’ün­de hiç­bir za­man te­da­vi tek­ra­rı­na ge­rek du­yul­maz, yüz­de 7’si­ne ise uzun se­ne­ler son­ra kü­çük bir rö­tuş ya­pıl­ma­sı ge­re­ke­bi­li­r” di­ye ko­nuş­tu.

Şapka gibi kaldırılıyor

“Bu­gü­ne ka­dar uy­gu­lan­mak­ta olan la­zer te­da­vi­le­rin­de gö­ze do­kun­ma, ya la­zer te­da­vi­si­ne baş­lan­ma­dan ön­ce gö­zün ön çe­pe­ri­nin al­kol ile eri­ti­le­rek ka­zın­ma­sıy­la ya­pı­lı­yor ya da bu çe­per, bı­çak ve­ya baş­ka bir la­zer ci­ha­zıy­la şap­ka gi­bi kal­dı­rı­lı­yor. Oy­sa No-To­uch la­zer yön­te­mi ile gö­ze te­mas ta­ma­men or­ta­dan kal­kı­yo­r” di­yen Op. Dr. Er­tan Su­nay, uzak­ta­ki bir ışık kay­na­ğı­na sa­de­ce 15-20 sa­ni­ye ba­kıl­ma­sı­nın te­da­vi için ye­ter­li ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Has­ta­nın ışık kay­na­ğı­na ba­kar­ken gö­zü­nü oy­nat­ma­sı ve­ya kırp­ma­sı da te­da­vi­yi et­ki­le­mi­yor. Çün­kü ile­ri tek­no­lo­jiy­le üre­til­miş bu ci­haz, gö­zün ha­re­ket­le­ri­ni sa­ni­ye­nin bin­de bi­ri öl­çe­ğin­de­ki bir hız­la ta­kip ede­bi­li­yor.

Göze temassız lazer

Ya­kın ya da uzak gör­me prob­le­mi ya­şa­yan­la­rın en bü­yük kor­ku­su, la­zer te­da­vi­si sı­ra­sın­da gö­ze baş­ka bir cis­min yer­leş­ti­ril­me­si. La­zer tek­no­lo­ji­sin­de dev­rim ni­te­li­ği ta­şı­yan No-To­uch la­zer yön­te­mi ile gö­ze do­ku­nul­ma­dan, ci­haz, alet vs. kul­la­nıl­ma­dan, sa­de­ce uzak­ta­ki bir ışık kay­na­ğı­na 15-20 sa­ni­ye ba­ka­rak uzak ve ya­kın gör­me ku­sur­la­rı or­ta­dan kal­dı­rı­lı­yor.

Op. Dr. Ertan Sunay: İnce kornealarda da uygulanabiliyor

“Bu­gü­ne ka­dar uy­gu­lan­mak­ta olan la­zer te­da­vi­le­rin­de gö­ze do­kun­ma, ya la­zer te­da­vi­si­ne baş­lan­ma­dan ön­ce gö­zün ön çe­pe­ri­nin al­kol ile eri­ti­le­rek ka­zın­ma­sıy­la ya­pı­lı­yor ya da bu çe­per, bı­çak ve­ya baş­ka bir la­zer ci­ha­zıy­la şap­ka gi­bi kal­dı­rı­lı­yor. Oy­sa No-To­uch la­zer yön­te­mi ile gö­ze te­mas ta­ma­men or­ta­dan kal­kı­yo­r” di­yen Op. Dr. Er­tan Su­nay, uzak­ta­ki bir ışık kay­na­ğı­na sa­de­ce 15-20 sa­ni­ye ba­kıl­ma­sı­nın te­da­vi için ye­ter­li ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Has­ta­nın ışık kay­na­ğı­na ba­kar­ken gö­zü­nü oy­nat­ma­sı ve­ya kırp­ma­sı da te­da­vi­yi et­ki­le­mi­yor. Çün­kü ile­ri tek­no­lo­jiy­le üre­til­miş bu ci­haz, gö­zün ha­re­ket­le­ri­ni sa­ni­ye­nin bin­de bi­ri öl­çe­ğin­de­ki bir hız­la ta­kip ede­bi­li­yor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.