MİT TSK'dan tank füze bile isteyebilir

MİT TSK'dan tank füze bile isteyebilir

MHP'li Faruk Bal, MİT yasa teklifiyle kurumun iç ve dış operasyon yapabilir hale getirildiğine dikkat çekti. Bal, 'Ordudan tank, top, uçak, füze ister. Kafasına eserse dış operasyon yapar ve yargılama da yok” dedi.

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Bal, Mİ­T’­in ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­kun ta­nı­dı­ğı iki le­gal ku­ru­luş olan em­ni­yet ve or­du­nun ya­nın­da üçün­cü bir ku­ru­luş ha­li­ne ge­ti­ril­di­ği­ne işa­ret et­ti. Ana­ya­sa ve mev­zu­ata gö­re meş­ru iç ve dış gü­ven­li­ği po­lis ve as­ke­rin üst­len­di­ği­ni be­lir­ten Bal, hu­kuk ve mev­zu­at dı­şı­na çı­kıl­dı­ğın­da bu gö­rev­li per­so­ne­lin yar­gı­lan­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı. Hu­kuk dev­le­ti­nin ya­sa­ma, yü­rüt­me ve yar­gı or­gan­la­rıy­la den­ge­len­miş me­ka­niz­ma­sı­nın üze­ri­ne ye­ni bir güç, ye­ni bir kud­ret in­şa edil­di­ği­ni kay­de­den Bal, pi­ya­sa eko­no­mi­si­nin üze­ri­ne de Mİ­T’­in gü­cü­nü or­ta­ya ko­ya­rak Tür­ki­ye­’nin yep­ye­ni bir bi­lin­me­ze doğ­ru sü­rük­len­mek is­ten­di­ği­ni ifa­de et­ti.


Ya­sa tek­li­fi­ne gö­re Mİ­T’­in iç, dış ope­ras­yon ya­pa­bi­lir ha­le gel­di­ği­ni an­la­tan Bal, “Or­du­dan tank is­ter, top is­ter, uçak is­ter, fü­ze is­ter, ge­re­kir­se ve­ya ka­fa­sı­na eser­se dış ope­ras­yon­da bir­ta­kım iş­le­ri ya­par. Yar­gı­la­ma yok. Bu Mİ­T’­in gö­re­vi de­di­ği­niz za­man akan su­lar du­ru­lur. Tür­ki­ye­’ye gö­re du­ru­lur da ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­ka gö­re du­ru­lur mu? Ha­yır. Ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­ka gö­re du­rul­maz. Siz TIR’­lar­la sevk et­ti­ği­niz si­lah­lar­la il­gi­li Tür­ki­ye­’yi mu­ahe­ze et­ti­re­cek­si­ni­z” de­di.

HAK VE HÜR­Rİ­YET İH­LA­Lİ

Ka­nun tek­li­fiy­le va­tan­da­şın çe­kir­dek hak­kı de­ni­len sa­vaş ha­lin­de da­hi ili­şi­le­me­ye­cek alan­la­rı­na Mİ­T’­in so­kul­du­ğu­nu an­la­tan Bal, özel ha­ya­tın giz­li­li­ği ile te­mel hak ve hür­ri­yet­le­rin ih­lal edil­di­ği­ni kay­dederek, “Va­tan­daş­lar ara­sın­da­ki eşit­lik hu­ku­ku bo­zu­lu­yor. Ko­nut do­ku­nul­maz­lı­ğı or­ta­dan kal­kı­yor. İfa­de hür­ri­ye­ti, ha­ber­leş­me hür­ri­ye­ti, ba­sın hür­ri­ye­ti, hal­kın ha­ber al­ma hür­ri­ye­ti ve hak ara­ma hür­ri­ye­ti­ni kı­sıt­la­nı­yor. Mah­ke­me­le­rin ba­ğım­sız­lı­ğı­nı teh­dit al­tı­na so­ku­lu­yor” ifadelerini kullandı.

Dİ­LE­Dİ­Ğİ BEL­GE­Yİ ALA­Bİ­LE­CEK

Ya­sa ile Mİ­T’­in di­le­di­ği bel­ge ve bil­gi­le­ri is­te­di­ği ku­rum ve ku­ru­luş­tan ala­bi­le­ce­ği­ni, di­le­di­ği ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın bil­gi­sa­yar­la­rı­na gi­rip elek­tro­nik bil­gi­le­ri­ne ula­şa­bi­le­ce­ği­ni di­le ge­ti­ren Bal, bu bil­gi­le­ri ver­me­yen­le­rin de 3 yıl­dan 12 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Bal, Mİ­T’­e ve­ri­len yet­ki­ler­le bir­lik­te Tür­ki­ye­’de AK­P’­nin aya­ğı­na do­la­nan her­ke­sin risk al­tı­na gir­di­ği­ni ifa­de et­ti.

Hü­kü­me­tin MİT Ya­sa­sı­’nı Yü­ce Di­va­n’­dan kur­tul­mak için çı­kar­dı­ğı­nı be­lir­ten Bal, “O­pe­ras­yon­lar­da or­ta­ya çı­kan yol­suz­luk­la­rı, hır­sız­lık­la­rı, ka­ra pa­ra ak­la­ma­la­rı­nı, al­tın ka­çak­çı­lık­la­rı­nı ört­bas ede­bil­mek onun de­lil­le­ri­ni yok ede­bil­mek ve on­la­rı bu­lan po­lis­le­ri sav­cı­la­rı çe­te şek­li­ne dö­nüş­tü­re­rek on­la­ra kar­şı bir is­tik­lal mü­ca­de­le­si ve­rir­ken Mİ­T’­e de bir mis­yon ver­mek için bu ya­sa çı­ka­rı­lı­yo­r” şek­lin­de ko­nuş­tu.

AMAÇ OS­LO­’YA YA­SAL ZE­MİN

MİT Ya­sa­sı­’nın ikin­ci ama­cı­nın Os­lo ve İm­ra­lı gö­rüş­me­le­ri­ne ya­sal ze­min ka­zan­dır­mak ol­du­ğu­nu be­lir­ten Bal, şun­la­rı söy­le­di: “Tür­ki­ye­’de ana­lar ağ­la­ma­sın, PKK yurtdı­şı­na çı­ka­cak al­dat­ma­ca­sı ile PKK si­la­hıy­la bir­lik­te Tür­ki­ye­’nin Gü­ney­do­ğu Böl­ge­si­‘n­de­ki mez­ra, köy, il­çe, bel­de ve vi­la­ye­te in­di. Bun­lar ge­ce si­lah­lı, gün­düz kü­lah­lı. Ge­ce teh­dit edi­yor, gün­düz kü­la­hıy­la hük­me­di­yor. Ora­da ör­güt Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­la­rın­dan ver­gi top­lu­yor. Va­tan­daş­la­rı­mı­zı as­ke­re al­ma söy­le­mi adı al­tın­da da­ğa gön­de­ri­yor. Asa­yiş bir­lik­le­ri, öz yö­ne­tim adı al­tın­da kim­lik kon­tro­lü ya­pı­yor ve şe­hit­lik­ler ku­ru­yor. Bu böl­ge­ler­de aday­la­rı ben be­lir­le­rim di­ye­rek mil­le­tin ira­de­si­ni ha­kim ol­mak­tan çı­ka­rı­yor, te­rör ör­gü­tü­nün ira­de­si­ni ora­ya hü­küm­ran kı­lı­yo­r.”

30 Mart özerkliğin ilan seçimi oldu

BDP’­li yet­ki­li­le­rin söy­lem­le­ri­ni de ha­tır­la­tan Bal şun­la­rı söy­le­di: “Son se­çim­ler be­lir­len­miş olan bu böl­ge­nin sı­nı­rı­nın çi­zil­me­si se­çi­mi­dir. Bu­ra­lar­da özerk­li­ğin ila­nı se­çi­mi, özerk­li­ğin re­fe­ran­du­mu­dur. Bu­ra­la­ra ha­kim kı­lı­nan, AK­P’­nin meş­ru­laş­tır­dı­ğı mü­za­ke­re­ler­le ma­sa­sı­na otur­du­ğu İm­ra­lı­’da­ki ağır ha­pis mah­ku­mu­na li­der­lik ve öz­gür­lük se­çi­mi­dir de­di­ler. Bu kap­sam içe­ri­sin­de hü­kü­met yet­ki­li­le­ri­nin gi­de­ce­ği yer, Yü­ce Di­van­dır. Ab­dul­lah Öca­lan uyar­dı. ‘Yü­ce Di­va­n’a gi­di­yor­su­nuz, ben si­zi kur­ta­ra­ca­ğı­m’ de­di, bu ka­nu­nu ge­tir­di­ler.”

STK VE PAR­Tİ­LE­RİN “İ­Nİ­NE­” Gİ­RE­CEK­LER

İk­ti­da­rı oto­ri­ter ve dik­ta an­la­yı­şı içe­ri­sin­de ol­mak­la suç­la­yan Bal, ik­ti­da­rın aya­ğı­na do­ku­nan ba­sı­nın MİT Ka­nu­nu ile teh­dit al­tın­da ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Ken­di ta­bir­le­ri ile her si­ya­si par­ti­nin, si,vil top­lu­mö ör­güt­le­ri­nin ini­ne gi­re­cek­ler, si­ya­si par­ti­ler de­mok­ra­si­nin vaz­ge­çil­mez un­su­ru ol­mak­tan çı­ka­cak. İk­ti­da­ra kar­şı mu­ha­le­fet kud­re­ti­ni yok ede­cek­ler. Gi­re­me­dik­le­ri şir­ket­le­rin içi­ne gi­re­cek­ler on­la­rı ya yan­daş ha­le ge­ti­re­cek­ler, ya da or­ta­dan kal­dır­ma­ya te­şeb­büs ede­cek­le­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Tür­ki­ye­’nin is­tib­dat dev­le­ti ha­li­ne ge­ti­ril­mek is­ten­di­ği söy­le­di.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.