1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sığınma evlerindeki kadınların yüzde 10'u üniversite mezunu
Sığınma evlerindeki kadınların yüzde 10'u üniversite mezunu

Sığınma evlerindeki kadınların yüzde 10'u üniversite mezunu

Şiddet eğitim dinlemiyor. Kadın sığınma evlerine gelen kadınların yüzde 10'u üniversite mezunu. Geçen yıl kocasının ölüm tehdidine karşı baba evine gidemeyen 8 bin 51 kadın devlet tarafından korunan sığınma evine başvurdu.

A+A-

Eşin­den şid­det gö­ren ka­dın­lar ara­sın­da üni­ver­si­te me­zun­la­rı­nın ora­nı dik­kat çe­ki­yor. Ge­çen yıl ka­dın sı­ğın­ma ev­le­ri­ne baş­vu­ran 8 bin 51 ka­dı­nın yüz­de 10'u üni­ver­si­te me­zu­nu.


An­ka­ra Çan­ka­ya Be­le­di­ye­si Sı­ğın­ma Evi So­rum­lu­su Ha­ti­ce Çe­lik, üni­ver­si­te me­zu­nu ka­dın­la­rın da ya­şa­dı­ğı ko­ca şid­de­ti se­be­biy­le sı­ğın­ma ev­le­ri­ne baş­vur­du­ğu­nu söy­le­di. Sı­ğın­ma ev­le­rin­de­ki ka­dın­la­rın yüz­de 10'unun li­sans me­zu­nu ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Çe­lik, "Ge­len ka­dın­la­rın yüz­de 10'u li­sans me­zu­nu hat­ta ara­la­rın­da mas­ter ya­pan bi­le var. Sta­tü kay­gı­sıy­la bun­lar di­le ge­ti­ril­mi­yor" de­di.

KİM­LİK­LER DE­ĞİŞ­Tİ­Rİ­Lİ­YOR

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü'nün (EGM), can gü­ven­li­ği ris­ki ta­şı­yan ka­dın­la­ra ye­ni kim­lik ver­di­ği­ni vur­gu­la­yan Çe­lik,  iş­lem­le­rin giz­li­lik il­ke­siy­le yü­rü­dü­ğü­nü an­lat­tı. Çe­lik, "Ha­ya­ti risk ta­şı­yan ka­dın­la­rın bu­lun­ma­ma­sı için ye­ni kim­lik­ler çı­ka­rı­lı­yor. Yan­la­rın­da ço­cuk­la­rı var­sa on­la­ra da ye­ni kim­lik ve­ri­li­yor ve fark­lı okul­la­ra ka­yıt­la­rı yap­tı­rı­lı­yor. Böy­le­ce ba­ba­nın bul­ma­sı im­kân­sız­la­şı­yor" di­ye ko­nuş­tu.

BE­Nİ FA­CE­BO­OK­’TAN BU­LU­YOR­MUŞ

Eşin­den şid­det gö­ren T.K (37) 2 ço­cu­ğuy­la bir­lik­te sı­ğın­ma evi­ne başvurdu. Bo­şan­ma­sı­na rağ­men kocasından ölüm teh­dit­le­ri alan K, ço­cuk­la­rı­na bir za­rar gel­me­sin di­ye 5 fark­lı şehre git­ti. T.K, “Eşim ikin­ci ev­li­li­ği­ni yap­ma­sı­na rağ­men be­ni sü­rek­li ölüm­le teh­dit et­ti. Ço­cuk­la­rı­ma za­rar gel­me­sin di­ye kaç­tım. Bir şe­kil­de be­ni bu­lu­yor­du, ner­den bul­du­ğu­nu ise son­ra­dan an­la­dım. Me­ğer bi­zim ço­cuk­lar, ka­yıt yap­tır­dık­la­rı okul­da­ki ar­ka­daş­la­rı­nı Fa­ce­bo­ok'tan ek­le­yin­ce adam da okul sa­ye­sin­de ye­ri­mi­zi tes­pit edi­yor­muş” de­di. T.K. eşi­nin ken­di­si­ne ulaş­ma­sı­nı kim­lik de­ği­şik­liy­le en­gel­le­di.

ÇO­CUK­LA­RI İÇİN GE­Lİ­YOR­LAR

Şid­det gö­ren ka­dın­la­rın ço­cuk­la­rı için evi terk et­ti­ği­ni söy­le­yen An­ka­ra Çan­ka­ya Be­le­di­ye­si Sı­ğın­ma Evi So­rum­lu­su Ha­ti­ce Çe­lik, "Ka­dın ken­di­ne ya­pı­la­na göz yu­mu­yor ama ço­cu­ğu­na ya­pı­la­nı ka­bul et­mi­yor. Ba­ba ço­cu­ğa da şid­det uy­gu­la­yın­ca ka­dın da­ya­na­mı­yor" dedi.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.