1. HABERLER

  2. MEDYA

  3. Vatandaşı fişlemenin yeni adı: Passolig!..
Vatandaşı fişlemenin yeni adı: Passolig!..

Vatandaşı fişlemenin yeni adı: Passolig!..

A+A-

He­lal ol­sun Be­şik­ta­ş’­ın Çar­şı Gru­bu’­na, he­lal ol­sun Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı­na!

 

İk­ti­da­rın “Pas­so­lig” da­yat­ma­sı­na ilk kar­şı çı­kan­lar yi­ne on­lar ol­du.
 
“Pas­so­lig de ne­re­den çık­tı?” di­yen­le­re he­men an­la­ta­yım:
 
AK­P’­nin Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, se­zo­nun bit­me­si­ne çok az bir sü­re kal­mış ol­ma­sı­na rağ­men Be­şik­taş-Fe­ner­bah­çe der­bi­sin­de, Pas­so­li­g’­i uy­gu­la­ma ka­ra­rı alı­yor!
 
Ge­rek­çe ola­rak da “S­por­da şid­det ve Dü­zen­siz­li­ğin Ön­len­me­si­ne Da­ir Ka­nu­n’u” gös­te­ri­yor.
 
Ay­rı­ca “Bu sa­de­ce e-bi­let uy­gu­la­ma­sı­dır” di­ye­rek, ger­çek ama­cı dik­kat­ler­den uzak tut­ma­ya ça­lı­şı­yor.
 
Oy­sa adı­nı, so­ya­dı­nı, tut­tu­ğu ta­kı­mı ve TC kim­lik nu­ma­ra­sı­nı sis­te­me gir­me­yen ta­raf­tar­la­rın maç­la­rı iz­le­me­si­ni ya­sak­la­yan sis­tem­de­ki asıl ama­cın “ta­raf­tar­la­rı fiş­le­mek” ol­du­ğu bi­li­ni­yor.
 
Ya­ni ne ka­dar fiş­le­me, o ka­dar iz­le­me!..
 
Hu­kuk­çu­lar böy­le di­yor.
 
Ba­har gel­di ya, ik­ti­da­rı kor­ku dağ­la­rı bek­li­yor!
 
Va­tan­da­şın Ana­ya­sa gü­ven­ce­si al­tın­da­ki de­mok­ra­tik hak­la­rı­nı kul­lan­ma­sı­nı en­gel­le­ye­bil­mek için onu ha­ya­tın her ala­nın­da fiş­li­yor ve iz­li­yor.
 
İşin ka­zanç kıs­mı­nı, ya­ni “e-bi­let” sa­tış­la­rı­nın ya­nı sı­ra, 25 li­ra öde­ne­rek alı­na­cak “Pas­so­lig” kar­tı ran­tı­nı da yi­ne yan­daş bir ban­ka gö­tü­rü­yor!
 
* * * *
 
Du­run da­ha bit­me­di.
 
Di­ye­lim ki ta­raf­tar fiş­len­me­yi ve bun­ca mas­ra­fı gö­ze al­dı ve bir Pas­so­lig kar­tı­nın sa­hi­bi ol­du.
 
Ama bu da yet­mi­yor!
 
Çün­kü kart, sa­de­ce ta­kı­mı­nın iç sa­ha maç­la­rın­da ge­çer­li olu­yor!
 
Eğer dep­las­ma­na git­mek, ya da baş­ka bir ta­kı­mın kar­şı­laş­ma­sı­nı iz­le­mek is­ter­se, yi­ne 25 li­ra bas­tı­rıp ye­ni bir kart çı­kar­mak zo­run­da ka­lı­yor!
 
Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Pro­fe­sör Me­tin Fey­zi­oğ­lu, tüm ta­raf­tar­la­rı bu fiş­le­me ve yan­daş ka­yır­ma ope­ras­yo­nu­na kar­şı çık­ma­ya ça­ğı­rı­yor.
 
Ni­te­kim med­ya­ya yan­sı­yan ha­ber­le­re gö­re, Be­şik­taş ve Fe­ner­bah­çe ta­raf­tar­la­rı bu haf­ta­ki der­bi­ye git­me­ye­rek, ana­ya­sal pro­tes­to hak­la­rı­nı kul­la­nı­yor.
 
Pro­fe­sör Fey­zi­oğ­lu, ik­ti­da­rın mu­ha­le­fet yap­ma po­tan­si­ye­li­ne sa­hip her va­tan­da­şı ade­ta bir çi­vi gi­bi gö­rüp, elin­de­ki çe­ki­ci te­pe­si­ne in­dir­di­ği­ni söy­lü­yor.
 
* * * *
 
Ama sı­ra yan­daş ka­yır­ma­ya ge­lin­ce, an­la­yış bir­den­bi­re de­ği­şi­yor.
 
AKP on­la­rı ko­ru­yup kol­la­mak­la da kal­mı­yor, cep­le­ri­ne pa­ra dol­du­ru­yor!
 
Ör­ne­ğin Ta­ra­f’­ın dün­kü ha­be­rin­de­ki id­di­ada ol­du­ğu gi­bi:
 
“Sa­yış­tay de­net­çi­le­ri, Ka­dı­köy-Kar­tal Met­ro­su­’nun ba­zı iş­le­ri­ni üst­le­nen şir­ke­tin, 751 mil­yon eu­ro­luk iha­le­den iki gün ön­ce ku­rul­du­ğu­nu be­lir­le­miş­ler. Ay­rı­ca yurt dı­şın­da­ki pa­ra­van şir­ket­ler­le de 518 bin Eu­ro­’ya sa­tı­lan bir sis­te­min Tür­ki­ye­’ye, 1.9 mil­yon Eu­ro ola­rak fa­tu­ra edil­di­ği­ni or­ta­ya çı­kar­mış­lar.”
 
Bir iha­le­de ve tek ka­lem­de ya­pı­lan vur­gu­na ba­kar mı­sı­nız?
 
Du­dak uçuk­la­tı­yor.
 
Bu ka­dar da ol­maz de­dir­ti­yor!
 
* * * *
 
Ne di­ye­lim Pas­so­lig ile va­tan­da­şa fiş­le­me!
 
Yan­da­şın vur­gu­nu­nu ise pas geç, koy­ma iş­le­me!

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.